St, 29. mája 2024.

Konferencia k 760. výročiu prvej písomnej zmienky mesta Senec

V dňoch 28. – 29. novembra 2012 sa pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky mesta Senec uskutoční v kultúrnom centre Labyrint (2. poschodie MsKS) dvojdňová vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Jej hlavnými organizátormi sú Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum v Senci.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Ing. Karol Kvál. Na konferencii odznejú prednášky o prírodných, archeologických, kultúrno-historických a iných hodnotách mesta. Zúčastnia sa jej odborníci z univerzít, výskumných pracovísk, pamiatkových a pamäťových inštitúcií nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska. Na rad sa dostanú témy napr. o Martinskom lese, stredovekom osídlení okolia, historických vzťahoch Senca s Bratislavou, o textilnej manufaktúre, tridsiatkovom úrade, o okolnostiach vzniku tunajšieho kolégia Collegium Oeconomicum, o synagóge, Božom hrobe v miestnom kostole a iné. Počas podujatia bude zabezpečená služba simultánneho prekladu. Podujatie sa koná s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2012.

Program konferencie

Streda, 28. november

Miesto konania: KC Labyrint (2. poschodie MsKS Senec)

8.30 – 9.00      Prezentácia účastníkov

9.00 – 10.00    Slávnostné otvorenie konferencie za účasti poslancov MZ a primátora mesta

10.00 – 10.20  Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.

(zoológ, Univerzita Komenského v Bratislave)

O poklade Martinského lesa

10.20. – 10.40 RNDr. Jana Ružičková, PhD.

(botanička, Univerzita Komenského v Bratislave)

Martinský les očami botanikov od dôb minulých po súčasnosť.

10.40  – 11.00 Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

(medievalista, Trnavská univerzita)

Sídliskový a správny vývoj Senca a jeho okolia v stredoveku.

11.00 – 11.20    Doc. László Szögi, PhD.

(archivár – historik, Univerzita Eötvösa Loránda – Univerzitná knižnica a archív, Budapešť)

Seneckí študenti na európskych univerzitách od stredoveku do roku 1918.

11.20 – 13.30 Prestávka s možnosťou prehliadky výstav galérie Labyrint a Mestského múzea v Senci

13.30 – 13.50    Mgr. Gábor Strešňák

(archivár – historik, Mestské múzeum v Senci)

Tridsiatková stanica v Senci v novoveku.

13.50 – 14.10    PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

(archivár – historik, Slovenský národný archív)

Príspevok k dejinám seneckej manufaktúry na súkno.

14.10 – 14.30  Mgr. Eva Benková

(historička, Univerzita Komenského v Bratislave)

Svedectvo tereziánskej urbárskej regulácie o spoločenských a hospodárskych pomeroch Senca.

14.30 – 14.50 Mgr. Štefan Gaučík, PhD.

(historik, Múzeum mesta Bratislavy)

Príspevok k dejinám hospodárskych a peňažných družstiev v Senci (1905 – 1945).

 14.50 – 15.10 PhDr. Eva Vrabcová

(archivárka, Slovenský národný archív v Bratislave)

Prvá pozemková reforma a vznik seneckých kolónií.

 

Štvrtok, 29. november

9.00 – 9.20 Mgr. Tomáš König, PhD.

(archeológ, Univerzita Komenského v Bratislave)

Senec v stredoveku z pohľadu archeológie.

9.20 – 9.40 Mgr. Michal Mlynka

(archeológ)

Neskorostredoveké  a novoveké osídlenie Senca vo svetle archeologických nálezov.

9.40 – 10.00 Mgr. Marek Budaj, PhD.

(numizmatik, Slovenské národné múzeum)

Význam nálezov mincí pre poznanie dejín Senca a jeho okolia.

10.00 – 10.20 András Koltai, PhD. 

(historik, Ústredný archív rehole Piaristov – Budapesť)

Okolnosti vzniku seneckého kolégia Piaristov Collegium Oeconomicum a jeho zakladacia listina.

11.30 – 11.50 Mgr. Rastislav Petrovič

(architekt – pamiatkár, Krajský pamiatkový úrad v Trnave)

Esterházyovské budovy v Senci a na okolí.

11.50 – 12.10 PhDr. Marta Herucová, PhD.

(historička umenia, Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied)

Boží hrob v kostole sv. Mikuláša v Senci.

12.10 – 12.30 Mgr. Júlia Suslová

(Historický ústav Slovenskej akadémie vied, doktorandka)

Kultúrno-politický význam synagógy v Senci.

12.30 – 12.50 Diana Kozsík, PhD.

(lingvistka, Budapest)

Historické špecifiká maďarského nárečia v Senci a jeho širšom okolí.

12.50 – 13.10 Dr. József Hudi

(archivár – historik, Archív zbierok Reformovanej kresťanskej cirkvi, Pápa)

Zadunajské korene a styky seneckých Kisfaludyovcov – príspevok k migrácii obyvateľstva v 19. storočí.

15.00  Otvorenie výstavy „Poklady mincí zo Senca a okolia“ v múzeu

Béla Susla

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede