St, 29. mája 2024.

Dolné Obdokovce – prevažne maďarská obec na slovenskom jazykovom polostrove

Obec Dolné Obdokovce leží asi 10 kilometrov od Nitry. Prvýkrát sa spomína v roku 1228, ako Dolné Obdokovce sa po druhý raz spomínajú v roku 1283 (Budak). Po dlhé stáročia obec patrila do Nitrianskej župy, podľa dnešného správneho usporiadania je to Nitriansky kraj a zároveň aj Nitriansky okres . V podzoborskej oblasti je jednou z trinástich obcí, ktoré podľa národnostného rozdelenia spadajú do slovenského jazykového prostredia, ale viac ako polovica obyvateľov obce sa hlási k maďarskej národnosti.

Bartók, Kodály a János Esterházy v Dolných Obdokovciach

Podľa sčítania ľudu z roku 2011 v Dolných Obdokovciach žije 1 190 obyvateľov, z toho 56 % maďarskej národnosti, 35 % slovenskej a 9 % ostatnej a nezistenej národnosti. V národnostne zmiešanej obci sa podľa vyjadrenia viacerých jej obyvateľov nikdy nevyskytli vážnejšie národnostné problémy. Tu žijúci Maďari si zvykli na to, že sú akoby na polostrove v slovenskom jazykovom prostredí, Slováci zas vyzdvihujú, že s tunajšími Maďarmi sa už naučili spoločne žiť, pracovať a komunikovať. Teda, navzájom si pomáhať. „Sme jednoduchí ľudia, každý z nás má svoje bežné problémy, ale, samozrejme, aj krajšie stránky života, jeden druhému sa posťažujeme, potom sú však príležitosti, keď si spoločne zaspievame, oslavujeme, tešíme sa z úspechov jednotlivca i nás všetkých,“ hovoria viacerí obyvatelia obce.

A vlastne všetci sú hrdí na to, aké významné osobnosti navštívili ich dedinu. V Dolných Obdokovciach bol okrem iných aj svetoznámy maďarský hudobný skladateľ a folklorista Béla Bartók, ktorý spolu so Zoltánom Kodályom, taktiež svetoznámym skladateľom, folkloristom a pedagógom, laureátom Kossuthovej ceny, robil v obci výskum ľudových piesní Podzoboria. Viackrát navštívil Dolné Obdokovce aj maďarský politik János Esterházy, ktorý bol v rokoch 1936 – 1938 poslancom Národného zhromaždenia, v rokoch 1938 – 1945 poslancom Slovenského snemu a ako jediný hlasoval v máji 1942 proti deportácii Židov.

Záujem o dvor Kernye

Mnohí sa zaujímajú o dvor Kernye, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1248. Tunajšiu zem dostalo vtedy do majetku od kráľa Belu IV. nitrianske hradné panstvo. Obec je však staršieho dáta, ako sme už uviedli, prvá písomná pamiatka pochádza z roku 1228. Zaujímavá lokalita obce Kernye nazývaná dvor Kernye v priebehu 17. storočia úplne zanikla, a potom už nebola obnovená. Rovnako veľký záujem z histórie obce pripadá kurucsko-labancskému obdobiu. Obyvatelia Dolných Obdokoviec boli prívržencami kurucov, a preto boli neúprosne prenasledovaní cisárskymi vojskami. V roku 1751 mal Bodok 45 rodín, ale o niekoľko rokov neskôr, v roku 1787, už 70 domácností so 485 obyvateľmi.

Hlavnou činnosťou v obci bola poľnohospodárska práca, chov dobytka a oviec a pestovanie viniča. V roku 1769 vydali urbár Márie Terézie vzťahujúci sa na obec, ktorý čiastočne upravil povinnosti poddaných. Na konci prvej tretiny 19. storočia už obec mala 502 obyvateľov. Revolúcia za slobodu v rokoch 1848 – 1849 sa obce dotkla len v malej miere. V roku 1910 mali Dolné Obdokovce 747 obyvateľov, z toho 31 Slovákov, 713 Maďarov a troch Nemcov. Žilo tu aj niekoľko Židov, ktorí tu mali vlastný cintorín. Po 1. svetovej vojne si obec naďalej zachovala svoj poľnohospodársky charakter. Veľké sklamanie obyvatelia zažili koncom roku 1938, keď sa dozvedeli,  že nebudú pripojení k Maďarsku. V roku 1945 bola zavretá miestna škola s maďarským vyučovacím jazykom a obyvatelia maďarskej národnosti boli zbavení občianskych práv. Táto krivda bola napravená po roku 1948.

Z kultúrneho pohľadu bol významným medzníkom v živote obce 23. december 1950, keď založili miestnu organizáciu Csemadok. Práve táto organizácia zohrala významnú úlohu v rozvíjaní kultúry aj v Dolných Obdokovciach. Niekoľko rokov po druhej svetovej vojne sa postupne začala meniť tvár obce. Vybudovali sa cesty, otvorili obchod, reštauráciu, v rámci individuálnej bytovej výstavby vyrastali nové rodinné domy. Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa viacerí obyvatelia pustili do súkromného podnikania. „V obci sa ľudia môžu naďalej zamestnať predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, napríklad v podniku Agrofors, alebo v drevárskej firme. Z aktívne činných obyvateľov momentálne máme 36 nezamestnaných,“ vyzdvihol starosta obce Zoltán Gyepes.

Jediná SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Nitrianskom kraji

„V školskom roku 2000/2001 nastal v oblasti školstva v obci nemalý obrat. Práve vtedy sa totiž otvorili brány Súkromnej strednej odbornej školy, ktorá je jedinou takou inštitúciou v Nitrianskom kraji. Zakladateľom tejto strednej školy bol Boldizsár Paulisz. Z roka na rok sme úspešnejší pri zostavovaní a predkladaní rôznych projektov, a tak získavame peniaze na chod školy. Študentov zo širšieho okolia sme schopní ubytovať v našich dvoch internátoch, čo tiež považujeme za obrovskú výhodu. V súčasnosti našu školu navštevuje 66 študentov. Začiatkom nášho pôsobenia sme sa sústreďovali na výučbu odboru podnikateľstvo, no postupne sme zaviedli aj ďalší odbor, konkrétne cestovný ruch. Je určite zaujímavé, že tento odbor navštevuje aj niekoľko zahraničných študentov,“ hovorí riaditeľ strednej školy v Dolných Obdokovciach Béla Hajtman. Vyzdvihuje aj veľmi dobré priateľské vzťahy s maďarskými partnerom. „Je to základná škola a gymnázium zo Szombathelya, s ktorými udržiavame vzťahy už od roku 2005. Zvláštnosťou tejto školy je to, že je to spojená škola, to znamená, že základná škola je spojená s gymnáziom, ktoré sú zároveň aj školou praxe pre absolventov Univerzity Jánosa Bolyaiho v Szombathelyi. S touto inštitúciou sa pravidelne navštevujeme a zabezpečujeme skvelé programy.

Ak ideme na návštevu my, čo býva pravidelne na tri dni, môžeme si byť istí, že tamojší kolegovia nám na každú minútu pobytu pripravia zaujímavý a pestrý program. A keď navštívia oni nás, rovnako aj my sa snažíme o to, aby sme pre študentov a učiteľov zo Szombathelya pripravili čo najpestrejší program. Týmto sa navzájom poznávame a zároveň sa oboznamujeme aj so spoločnou históriou, so spoločnými hodnotami minulosti,“ vymenúva riaditeľ SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Dolných Obdokovciach.

Prekrásne prostredie a vynikajúca starostlivosť o návštevníkov lákajú do Dolných Obdokoviec žiakov z rôznych kútov Slovenska. Napríklad Senčania už niekoľko rokov počas jarných prázdnin usporadúvajú čitateľský tábor pre žiakov vo veku 6 – 15 rokov. Nebolo to ináč ani v tomto roku. Organizátori sa starostlivo pripravili a deti sa tešili. Lebo opäť si mohli pozrieť historické pamiatky okolia, zasúťažiť si, ale na programe bola, samozrejme, aj literárna beseda, v tomto roku s maďarským básnikom z Mosonmagyaróvára Lajosom Böröndim. So zhudobnenými básňami sa predstavil aj populárny Attila Zsapka.

Zmiešaná základná škola: jedna maďarská trieda a dve triedy slovenské

Miestnu základnú školu v Dolných Obdokovciach navštevuje 30 žiakov. „Z týchto tridsiatich študentov deviati navštevujú maďarskú základnú školu a 21 žiakov školu slovenskú. V maďarskej časti školy je spoločný 1. – 4. ročník, pričom v tejto triede máme piatich prváčikov. V základnej škole so slovenským vyučovacím jazykom sú dve triedy, a to zlúčené ročníky 1. – 3. a 2. – 4. Nasledujúci školský rok ešte pre nás neprinesie zlepšenie, ale v ďalšom roku by už mohol nastať pozitívny krok vpred. Spravíme všetko pre to, aby naďalej zostala aspoň jedna maďarská zlúčená trieda v Dolných Obdokovciach,“ povedala riaditeľka školy Valéria Brath. K spomenutým triedam treba pripočítať aj jednu triedu školského klubu. V mimovyučovacích hodinách školský klub navštevuje spolu 18 detí, a to aj zo slovenskej, aj z maďarskej časti školy.

Žiaci sa môžu zapájať do činnosti rôznych záujmových krúžkov, ako napríklad do práce divadelného, zdravotníckeho, jazykového a tanečného krúžku. V priebehu školského roka sa deti zúčastňujú rôznych literárno-umeleckých, výtvarných, hudobných, športových či iných súťaží. Škola sa môže pochváliť aj tým, že žiaci každoročne úspešne obstoja na súťaži Hviezdoslavov Kubín, rovnako aj na súťaži v  umeleckom prednese poézie a prózy Mihálya Tompu i na speváckej súťaži Slávik Slovenska. Do súťaže Poznaj slovenskú reč sa zapájajú žiaci maďarskej školskej časti. Hoci prešla základná škola v Dolných Obdokovciach v poslednom období čiastočnou rekonštrukciou, potrebovala by aj väčšie úpravy, a to vlastne znamená aj výraznejšie finančné prostriedky. Veď jednoznačným cieľom zmiešanej školy je to, aby sa miestne deti vzdelávali a vychovávali v čo najpríjemnejšom a najmodernejšom prostredí .

Materská škola s výchovným jazykom slovenským

Výchovným jazykom materskej školy je jazyk slovenský. „Toho času je zapísaných 35 detí, ale od septembra sa budeme ďalej rozširovať. Do školy od školského roka 2013/2014 odíde jedenásť detí, to znamená, že z terajšieho počtu ich zostane 24 a pribudne 16 nových škôlkarov. V prebiehajúcom školskom roku ani jedno dieťa nešlo do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, pred rokom ich však bolo päť. V posledných rokoch sa v značnej miere zvýšil počet škôlkarov. Ja osobne tu pracujem jedenásť rokov a najväčší počet sme mali 23. Od budúceho školského roka budeme musieť vytvoriť ďalšiu triedu. Teraz máme dve, od septembra budú už tri triedy, samozrejme, s ďalšími vychovávateľkami navyše,“ povedala učiteľka Blanka Bencová.

Budova materskej školy sa nachádza v príjemnom prostredí. Súčasťou areálu je školský dvor a záhrada, ktorá je vybavená pieskoviskom a hračkami pre vonkajší pobyt detí. Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Materská škola v Dolných Obdokovciach je jednotriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, ale pritom aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V materskej škole je možnosť aj poldenného pobytu. Vychovávateľky – učiteľky kladú veľký dôraz na výzdobu priestorov, pričom výzdobu vždy prispôsobujú ročným obdobiam alebo sviatkom, lebo esteticky upravené prostredie je tiež predpokladom, aby sa deti cítili čom najlepšie. Dolnoobdokovská materská škola sa minulý rok zapojila do programu „Ovocie na školách“, ktorý finančne podporuje Európska únia. V mnohých mestách a obciach tento veľmi dôležitý program jednoducho zmietli zo stola, no v Dolných Obdokovciach boli jednoznačne za uvedenie toho programu do každodenného života aj v materskej škole.

Béla Susla