St, 29. mája 2024.

Chcú sa naučiť Maďari po slovensky?

Maďari na Slovensku vo všeobecnosti považujú za veľmi dôležité dobré osvojenie si slovenčiny. Že by sa ju z trucu masovo neučili, je mýtus, takáto verejná výzva nikdy neodznela. O skvalitnenie výučby slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa maďarskí pedagógovia, metodológovia aj politici snažia už dlho. Naopak, zo strany slovenských vlád nevidno žiadny záujem o riešenie tejto otázky. Tie sa zatiaľ vždy len obmedzili na deklarácie o tom, že je úroveň znalosti slovenčiny medzi Maďarmi veľmi zlá (čo sa nezakladá na pravde, výsledky testovania a výskumy to vôbec nepotvrdzujú) a navrhli obmedzenie vyučovania a používania maďarčiny, čo otázku vôbec nerieši.

Slovenčina sa nedá vyučovať namiesto maďarčiny, pre maďarských žiakov totiž nie je materinským jazykom. Tento proces si vyžaduje špecifický metodologický prístup, ktorý zatiaľ verejnú podporu zo strany vlád nedostal. Pre vyučovanie ostatných predmetov platí paradigma platná od čias Jána Amosa Komenského: Žiak si vedomosti najlepšie a najľahšie osvojí v materinskom jazyku, a to aj vtedy, keď iným jazykom hovorí veľmi dobre. Zmena vyučovacieho jazyka z maďarského na slovenský by preto mala za následok zhoršenie študijných výsledkov maďarských žiakov a z toho dôvodu ju aj maďarskí pedagógovia a metodológovia odmietajú.

FOTO: hnusta.sk

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede