Ne, 21. júla 2024.

Kto je Maďar? Ponaučenia z jednej diskusie

Čo znamená byť Maďarom na Slovensku a ktoré skupiny môžeme považovať za súčasť maďarskej komunity? Na podnet Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku sa počas minulého roka uskutočnila na stránkach domáceho maďarského denníka Új Szó diskusia za účasti maďarskej inteligencie na Slovensku, v rámci ktorej sa k téme vyjadrilo viac verejných činiteľov a odborníkov z rôznych oblastí.

Cieľom Okrúhleho stola bolo pomocou tejto diskusie jednak vytvorenie spoločnej intelektuálnej platformy, ďalej určenie hlavných bodov v témach, v ktorých sa názory rozchádzajú, a určenie toho, čo považujú za dôležité jednotliví mienkotvorní odborníci z pohľadu národnej identity. Diskusia trvala celé mesiace, hoci nemôžeme tvrdiť, že by išlo o ostrú výmenu názorov, skôr sa dá povedať, že jednotlivé články na seba tematicky voľne nadväzovali.

K otázke sa vyjadrili predstavitelia inteligencie, odborníci žijúci na Slovensku či v zahraničí, politici pôsobiaci na regionálnej alebo štátnej úrovni. Diskusia sa uberala jedným smerom a pripomínala, s akými problémami zápasí maďarská komunita na Slovensku. Veľa prispievateľov skúmalo otázku, od čoho závisí či je človek Maďarom, ako si dokáže zachovať svoju identitu a vychádzajúc z toho vyplynulo, akú má budúcnosť maďarské spoločenstvo na Slovensku.

Keďže sa diskusia týkala rôznych tém, nedá sa zhrnúť do jednoduchých fráz, dajú sa len vyzdvihnúť niektoré jej smerovania. Časť diskutujúcich sa snažila určiť charakteristiku maďarského národa vychádzajúc z demografických či zo sociologických základov na podklade používania jazyka alebo národného uvedomovania sa.

Dosť veľa prispievateľov sa zaoberalo otázkou, že maďarskosť netreba určiť na základe vylúčenia, ale skôr na základe prijímania. Netreba teda zužovať počet ľudí spadajúcich do kategórie maďarskosti, ale treba rozšíriť tento pojem na čo najširšiu skupinu ľudí. Veľmi zaujímavou otázkou je napríklad, do akej miery považujeme za Maďarov skupinu ľudí, ktorá žije v slovenskom prostredí,  či sa jej deti učia na slovenských školách, alebo naopak, do akej miery sú dôležité maďarské korene pre tieto asimilujúce sa rodiny.

Druhá veľká skupina diskutujúcich skúmala problém z pohľadu zachovania sa maďarskej komunity a sledovala aspekty, ktoré môžu prispieť k tomuto procesu. Objavila sa dôležitosť zachovania vzdelávania a kultúry, ale objavili sa aj také témy, ktoré sú nové pre spoločenstvo. Patrí k nim neudržateľnosť hospodárskej situácie v južných regiónoch, otázky rovnoprávneho postavenia jednotlivých skupín spoločenstva, sociálne otázky, potreba riešenia rómsko-maďarského vzťahu. Zaujímavé bolo, že mienkotvorní politici sa zapojili do diskusie len vo veľmi malej miere – či to bolo z nedostatku vízií, alebo z obrazov o budúcnosti, to nevieme.

Diskusia Kto je Maďar? má pre budúcnosť veľmi zaujímavý odkaz. Jasne sa vytvorili problémy, ktoré sú tu dlhé desaťročia, vytvárajú napätie a nie sú riešené, týkajú sa nielen maďarskej menšiny, ale aj väčšinovej spoločnosti, pretože ich vyriešením sa môžu v značnej miere zmierniť aj napätia v rámci celého štátu.

Géza Tokár

    Related Posts

    Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?
    Kálmán Petőcz: Najčastejšie stereotypné tvrdenia týkajúce sa slovensko−maďarských vzťahov, využívané v národnopopulistickej rétorike – TÉZA 1.: „Nadštandardnosť“ práv
    Čo sledujú Maďari v televízii?