St, 29. mája 2024.
slováci v madarsku

Koľko Slovákov žije v Maďarsku?

Slováci sú jedným z trinástich oficiálne uznaných národností v Maďarsku, a so svojím 0,3 percentným podielom na obyvateľstve krajiny predstavujú tretiu najväčšiu národnostnú menšinu po Rómoch (3,1%) a Nemcoch (1,3%).

Podľa posledného sčítania obyvateľstva (2011) žije v Maďarsku 29 647 obyvateľov slovenskej národnosti, čo predstavuje 67,5 percentný nárast v porovnaní so sčítaním z roku 2001, keď bolo Slovákov 17 693. Obyvateľov so slovenským materinským jazykom je však podstatne menej, a ich počet klesá: naposledy ich bolo 9 888, v roku 2001 ešte 11 816, pokles bol 16 percentný. Maďarské štatistiky vykazujú aj osoby, ktoré používajú slovenčinu v kruhu rodiny a priateľov. Ich počet bol 16 266 v roku 2011, 10 rokov predtým 17 693, čo znamená 8 percentný pokles.

Tieto čísla poukazujú na postupné klesanie počtu ľudí, ktorí slovensky ešte vedia, ale takisto na to, že čoraz viac po slovensky už nehovoriacich obyvateľov sa hlási ku svojim slovenským koreňom. Slovenské organizácie odhadujú počet ľudí slovenského pôvodu v Maďarsku na 100 000. Je možné, že postupne sa časť z nich bude hlásiť k slovenskej národnosti, ale tým sa po slovensky nenaučia, takže počet slovensky hovoriacich bude naďalej klesať.

Slováci majú najnepriaznivejšiu demografickú štruktúru zo všetkých národnostných menšín, teda najväčší podiel starých ľudí a najmenší podiel detí. Príčinou je predovšetkým roztrúsenosť slovenskej menšiny, ktorá sa nekoncentruje do určitého regiónu, ale žije vo viacerých oblastiach, a až na jednu obec je všade aj miestnou menšinou. Pre Slovákov sú preto typické zmiešané manželstvá, kde komunikačným jazykom je maďarčina. Deti v takýchto manželstvách sú často maďarskej národnosti, a po slovensky nehovoria alebo hovoria slabo – ich materinským jazykom je maďarčina.