St, 29. mája 2024.
PaedDr. Viktora Šimek

Strážca ľudového umenia

Práca PaedDr. Viktora Šimeka je naozaj rozmanitá. Pochádza z rodiny učiteľa – organistu. Po ukončení štúdia na pedagogickej škole sa venoval výchove a vzdelávaniu detí a mládeže. Postupne nadobudol vysokoškolské vzdelanie a svoju budúcnosť medzi iným upriamil na oblasť kultúry. Najviac sa však dostal do povedomia pozoruhodnými výsledkami ako zbormajster niekoľkých speváckych zborov s celoštátnym, dokonca medzinárodným uznaním. Popritom sa venuje skladateľskej a publikačnej činnosti, organizácií speváckych podujatí a výtvarnej tvorbe, o čom svedčia aj početné autorské a kolektívne výstavy.

Od roku 1976 vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Hlavným motívom jeho výtvarnej tvorby popri všeobecne obľúbených žánroch je folklór, najmä ľudové kroje spod Zobora, odkiaľ sám autor pochádza. Zachytáva farebnú rozmanitosť, tvarovú rozličnosť krojov a jedinečnosť ich nositeľov. Za umeleckú činnosť a uchovávanie ľudových tradícií sa mu dostalo veľa uznania a vyznamenaní. Azda najväčším bolo slávnostné udelenie vyznamenania „Rytier maďarskej kultúry“ v roku 2002 v Budapešti.

Čo Vás priviedlo k umeniu?
Narodil som sa v učiteľskej rodine v Žiranoch neďaleko Nitry. Harmónium, otcov hudobný nástroj, bolo počuť v rodičovskom dome skoro každý deň. Keďže môj rodný dom bol blízko školy, už od detstva som počúval spev detí, ktorý sa šíril dvorom a okolím školy. Ľudové piesne zneli na uliciach, na poliach a lúkach. Spievali mladí i starší. Folklór spod Zobora, ľudové tradície a piesne od nepamäti spájali ľudí na dedine.
V našej obci sa ešte aj v päťdesiatych rokoch minulého storočia nosil ľudový odev.

Čo je Vám bližšie, hudba alebo maľovanie?
Nádherný svet ľudovej hudby ma priviedol k spoznaniu ľudových krojov. Alebo sa to stalo naopak? Neviem. Nádhera ľudovej hudby a tradícií má k sebe veľmi blízko. Obohacuje ma svojou výpoveďou o hodnote a kráse umenia našich predkov. Takmer denne ma zamestnáva, stala sa náplňou môjho života.

Môj otec okrem výchovy a vzdelávania žiakov v škole viedol aj zbor v kostole, príležitostne usporadúval kultúrne programy a ročne nacvičil aspoň jednu divadelnú hru. Od detstva som kreslil, maľoval, ale s obľúbenými témami som sa začal zaoberať až neskôr, keď som nadobudol výtvarné vzdelanie. Kresby a maľby s námetom ľudových tradícií môjho rodiska vyšli v roku 2006 v publikácii „Farby Podzoboria“ a v roku 2013 vyjde už pripravená kniha s názvom  „Ľudove kroje Podzoboria.

Vo svete hudby, keďže pôsobím aj ako dirigent speváckych zborov, ma nadchýna hlavne úprava ľudových piesní, ale venujem sa aj klasike, dielam starších majstrov i tvorbe súčasných autorov. Repertoár speváckych zborov, ktoré som založil a po roky viedol, tvorilo hodne sakrálnych skladieb. Venujem sa im neustále. Popri nacvičovaní cirkevných piesní sa zaoberám tiež ich úpravou, venujem sa aj skladateľskej činnosti. V roku  2012 Krajské  osvetové stredisko v Nitre vydalo môj zborník skladieb „Pieseň chrámu“.

Kde sa inšpirujete v umení?
Ovplyvnila ma ľudová architektúra mojej rodnej obce a jej okolia: šindľové strechy príbytkov, spoločné dvory, studne s váhadlami, kostoly v dedinkách pod Zoborom  a iné zaujímavé stavby a zákutia. Inšpiroval ma nádherný miestny ľudový odev a neskôr aj kroje z okolitých dedín Podzoboria. V posledných desaťročiach minulého storočia bol síce nahradený moderným oblečením, ale folklórne skupiny si ho obliekajú dodnes.

Vytráca sa podľa Vás ľudové umenie?
Dedičstvo našich predkov by malo byť zachované pre ďalšie generácie. Táto nevyčísliteľná hodnota by sa nemala stratiť. Ľudové umenie je skvostom tvorivej činnosti predošlých generácií. Krása kroja  usadlostí pod Zoborom očarila mnohých jej obdivovateľov doma i v zahraničí. Pre mňa sa stala nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Aký je Váš názor na dnešné moderné umenie?
Bližšie je mi umenie z mojej mladosti, čo je samozrejmé. Viac si cením také výtvarné diela, ktoré sú „čitateľné“. V abstraktných dielach oceňujem techniku, rukopis autora a kompozíciu. Menej už samotné vyjadrenie myšlienky.

Aký je Váš obľúbený štýl vo výtvarnom umení?
Moje práce sa rodia na báze realizmu, ale svojimi kresbami, maľbami sa snažím uspokojiť estetické hodnoty dnešného človeka. Medzi mojimi prácami nájdete viacero olejomalieb, akvarely, pastely, tempery a hodne kresieb rudkou. Z výtvarných smerov obdivujem stále impresionizmus, ale je mi blízke všetko čo je pekné, inšpirujúce, čo ma nadchýna, vyžaruje pohodu a dáva mi silu v mojich aktivitách.

Barbara Szalai

    Related Posts

    Csontváry po preštudovaní obrazov Raffaela skonštatoval, že dokáže od nich namaľovať aj lepšie
    Maďarskí maliari v bratislavských galériách
    Výstava „obrazy košíc“ – 100 rokov košického výtvarníctva