Ut, 28. mája 2024.

Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?

Táto otázka sa objaví hlavne vtedy, ak sa človek so slovansky znejúcim priezviskom hlási k maďarskej národnosti (napr. Kováč, Tóth, Novák). Maďari, ktorí majú slovansky znejúce priezviská, majú (alebo mali) vo svojej rodine členov, ktorí boli slovanského pôvodu. Slovanský pôvod však neznamená len Slovákov. Mnohí majú vo svojich rodokmeňoch príbuzných českého, poľského, ukrajinského pôvodu atď.

Veľa Maďarov môže mať slovansky/slovensky znejúce priezvisko aj v dôsledku udalostí po II. svetovej vojne, keď boli Maďari (a Nemci) na základe Benešových dekrétov zbavení všetkých práv podľa princípu kolektívnej viny. Tzv. reslovakizácia, t.j. zmena národnosti na slovenskú, príp. aj zmena podoby mena z maďarskej na slovenskú bola pre mnohých prostriedkom zachránenia sa pred deportáciami do Čiech, či vysídlením do Maďarska.

Podobný jav, i keď nie v takejto vyhranenej a násilnej podobe sa odohrával v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia, keď mnohí príslušníci iných národností (najmä Nemci, Slováci a Židia) si zmenili priezviská na maďarsky znejúce. Tento fenomén bol charakteristický najmä pre obyvateľov miest, príslušníkov inteligencie a vyššej strednej vrstvy.

To, že sa hlásia títo ľudia napriek slovanskému menu k maďarskej národnosti, je spôsobené tým, že sa cítia byť viac spojení s maďarskou kultúrou a históriou ako so slovenskou. To je každého osobitné rozhodnutie. Samozrejme na vytvorenie národnej identity má vplyv hlavne rodina a prostredie, v akom je človek vychovávaný. Národnosť je však jedna z tých vecí, ktorá sa počas života môže na požiadanie jedinca zmeniť. Napríklad ľudia, ktorí pochádzajú zo zmiešaných manželstiev spoznajú počas života obe kultúry. Časom sa môže stať, že sa jedinec napriek maďarskému prostrediu rozhodne pre slovenskú národnosť, alebo naopak sa upevní v tej maďarskej.

Podobné prípady sú však aj u Slovákov. Často sa stáva, že má človek maďarské priezvisko, ale otvorene sa hlási k slovenskej národnosti, dokonca po maďarsky nevie ani slovo. Prednedávnom sa dokonca uskutočnil prieskum najčastejšie sa vyskytujúcich priezvisk na Slovensku. Z prvých desiatich priezvisk bolo sedem maďarského pôvodu (Nagy, Baláž, Szabó, Molnár, Varga, Lukáč, Balog). Inak všeobecne na Slovensku prevláda názor, že neexistuje taký Slovák, ktorý by nemal vo svojom rodokmeni aspoň jedného Maďara či Nemca. Taktiež veľa Maďarov na Slovensku má slovanských predkov. Toto je dôsledkom tisícročného spolužitia týchto národov v spoločnom Uhorskom štáte. Dôležité je však vždy to, kým sa cíti daný človek byť, a osobne sa k akej národnosti hlási. Toto jeho rozhodnutie by mal každý akceptovať, bez ohľadu na to, aké priezvisko má daný človek.

 

Anita Radi

    Related Posts

    Výučba slovenčiny hravou formou
    Štúrovo
    Má názov Párkány (slov. Štúrovo) slovenský/slovanský pôvod?
    Kálmán Petőcz: Najčastejšie stereotypné tvrdenia týkajúce sa slovensko−maďarských vzťahov, využívané v národnopopulistickej rétorike – TÉZA 1.: „Nadštandardnosť“ práv