Ut, 18. júna 2024.
Tivadar Ortvay

Prešpurák Ortvay

Málokto vie, že Tivadar Ortvay (vlastným menom Orthmayr) známy ako archivár, spisovateľ, vedec, historik bol polyhistorom svojej doby. Okrem toho bol charitatívne veľmi činný, ľudomil, propagátor nových vedeckých poznatkov a milovník vtedajšej Bratislavy – Presburgu (Pozsony, Prešporok). Narodil sa pred 170 rokmi. Jeden z jeho  najvýznamnejších diel je kniha:  Ulice a námestia Bratislavy (Pozsony város utcái és terei, 1905). Širokej verejnosti je napriek tomu takmer neznámy, jeho bratislavskú činnosť nepripomína žiaden pomník ani žiadna pamätná tabuľa. Síce je pochovaný na Ondrejskom cintoríne, akoby dnešné hlavné mesto Bratislava na neho úplne zabudlo.

Učenec Monarchie, milovník Bratislavy

Tivadar Ortvay sa nenarodil v terajšej Bratislave, ale od roku 1875 sa stala jeho pôsobiskom a najmilovanejším mestom. Aj napriek tomu, že bol vysvätením farárom, zastával mnoho svetských pozícií. Stal sa jedným z najvýznamnejších a najučenejších vedcov Rakúsko-Uhorskej monarchie. Do Presburgu prišiel učiť dejepis, ale naďalej sa venoval aj muzeológii, archeológii a numizmatike. Stal sa riaditeľom učiteľského ústavu uršulínok, zakladateľom a riaditeľom sirotinca, bol profesorom na Právnickej akadémii, zastával rôzne mestské funkcie. Tridsať rokov pracoval pre mesto, v roku 1906 mu udelili čestné občianstvo. V tom istom roku vydali bibliografiu jeho diel, ktorá obsahovala 261 titulov. Medzi nimi sú také významné diela ako Dejiny mesta Bratislavy (Pozsony város története I–IV. 1892–1912) alebo Fauna miest Bratislavskej župy (Bratislava, Pezinok, Modra, Trnava, Svätý Jur) (Pozsony vármegye és a területén fekvö Pozsony, Nagyszombat, Bazin, Modor és Szent György városok állatvilága, Budapest. 1902.)

Ulicami Bratislavy

„Kto nepozná dejiny svojho národa, nemôže mať rád svoju vlasť “ – písal v úvodníku svojej knihy v roku 1905 Ortvay. Reč je o jeho najpopulárnejšej knihe o Bratislavských – Prešporských uliciach a námestiach.  Napriek tomu, že uhorský, maďarský ale aj slovenský historici toto dielo často používali a používajú ako historický prameň, kniha v slovenskom jazyku bola vydaná až od roku 2003 v piatich častiach.
Ortvay nielen popísal na prelome 19. a 20. storočia bratislavské ulice a námestia, ale zachytil históriu jednotlivých domov, významné osobnosti, ktoré tu žili a zaslúžili sa o rozvoj mesta. Nadviazal na svoje rozsiahle Dejiny mesta Bratislavy a populárnym, rozprávačsky príťažlivým spôsobom priblížil históriu i dobovú súčasnosť vtedajších piatich mestských častí: Starého mesta, Ferdinandovho mesta, Mesta Františka Jozefa, Mesta Márie Terézie a Nového Mesta. Dúfal, že jeho práca bude užitočná najmä pre študujúcu mládež. Nevedel, že jeho dielo desaťročia bude prístupné len odborníkom a milovníkom histórie, ktorí ovládali  maďarčinu. Teraz už aj slovenská verejnosť a čitatelia sa môžu dozvedieť množstvo doteraz neznámych faktov a udalostí z jej bohatej uhorskej histórie. Novinkou je, že Občianske združenie Bratislavské rožky ( Pozsonyi Kifli Polgári Társulás) zverejnilo Ortvayho databázu novými prostriedkami modernej doby. Interaktívne a softvérové spracovanie Ortvayho práce ponúka užívateľom internetu jednoduchšie a prístupnejšie objavenie minulosti Bratislavy. (podrobnejšie na stránke: www.ortvay.eu)

Kossár

    Related Posts

    Kliatba Mateja Korvína a iné strašidelné príbehy spojené s Oravským hradom
    Polytechnik a vynálezca Kempelen a jeho slávny šachový automat
    János Esterházy
    Esterházy, ktorého hľadalo Gestapo aj KGB, vytrval aj v najkritickejších časoch