So, 22. júna 2024.

Veľký pochod Sikulov za autonómiu v Rumunsku

27. októbra 2013 sa uskutočnil Veľký pochod Sikulov, ktorý organizovala Národná rada Sikulov v Rumunsku (maď. Székely Nemzeti Tanács). Podľa odhadov okolo 120 000 ľudí žiadalo v tento deň územnú autonómiu pre Sikulskú oblasť v Rumunsku. Na pochod prišli ľudia zo všetkých kútov Sedmohradska. V Maďarsku i v rôznych iných častiach Európy (napr. v Helsinkách, vo Viedni, v Bratislave), ale aj v Severnej Amerike sa konali v nedeľu viaceré demonštrácie a podujatia v zmysle solidarity a podpory Sikulov.

Kto sú Sikulovia?

Sikuli alebo Sikulovia (maď. székelyek, po rum. sicui, po nem. Szekler) sú skupina Maďarov v dnešnom Rumunsku žijúci v tzv. Sikulskej oblasti. V Sedmohradsku obývajú predovšetkým župy Covasna, Mureş a Harghita. Pokladajú ich za vetvu Pramaďarov už z čias príchodu starých Maďarov do Panónskej nížiny. Sikulsko malo v rámci historického Uhorska značnú autonómiu. Územie Sikulov sa po trianonskej dohode v roku 1920 stalo súčasťou novovzniknutého Rumunska. Rumunsko však neustále diskriminuje svojich maďarských občanov, a tak sú často nepokoje medzi Sikulmi a rumunskou vládou. Osud Sikulov je teda veľmi podobný osudu Maďarov na Slovensku.

Pochod sa uskutočnil s cieľom o územnú autonómiu pre Sikulsko a ako protest voči rumunským administratívnym reformám. Podľa plánov rumunskej vlády totiž chcú rozdeliť Sikulskú oblasť takým spôsobom, aby sa tri maďarské kraje pričlenili k jednému väčšiemu regiónu s prevahou rumunského obyvateľstva. Takýmto spôsobom sa totiž Maďari dostanú do pozície menšiny v týchto oblastiach. Zrealizovanie týchto plánov by malo za následok nútenú asimiláciu maďarského obyvateľstva a napokon jeho úplný zánik.
Národná rada Sikulov chce, aby sa na historické Sikulsko prihliadalo ako na osobitný región, kde je pomer maďarskej menšiny 85%.

Sikulovia predniesli rumunskej vláde presne sformulované požiadavky (viď. nižšie), ale plánujú ich predstaviť aj Európskemu parlamentu. Na túto akciu sa pripravili aj sprievodné videá, kde chcú širokej verejnosti vysvetliť svoj problém a požiadavky. Sikulovia vyzdvihli historický význam Sikulskej oblasti, ako aj samotných Sikulov, ktorých predkovia stáročia chránili toto územie pred nepriateľmi aj za cenu svojich vlastných životov.

Video s názvom Transylvania autonomy (v angličtine):

Pochod bol pokojný a bez väčších incidentov. Demonštrácia Sikulov rozdelila rumunskú verejnosť. V médiách sa objavil odlišné informácie ohľadom požiadaviek Sikulov, ako aj o počte demonštrujúcich. Rumunské spravodajské zdroje hovoria len o 15 000 demonštrantov. Z piatich rumunských televíznych staníc sa iba dve zaoberali demonštráciou, a vyjadrili skôr negatívne reakcie.

Veľký pochod Sikulov

Predseda Národnej rady Sikulov Balázs Izsák uzavrel pochod prednesením manifestu Sikulov, v slovenskom preklade:

Dnes 27. októbra 2013, Sikulovia zhromaždení medzi (obcami) Brețcu (maď. Bereck) a Chichiș (maď. Kökös ), s podporou Maďarov zo Sedmohradska a z Karpatskej kotliny, ktorí sa rozhodli vyjadriť solidaritu, poznajúc verejnú podporu maďarských komunít vo svete, potvrdzujú historickú oprávnenosť vyhlásenú na Národnom zhromaždení Sikulov v Ditrău (maď. Gyergyóditró).

  • chcú uplatniť svoje právo na sebaurčenie, a na základe tohto práva žiadajú samosprávu pre Sikulskú oblasť v rámci štátu
  • žiadajú, aby sa v Rumunsku uplatnili normy praktizované v Európe a Sikulovia, podobne ako iné autonómne spoločenstvá v Európe, mohli užívať svoje právo na sebaurčenie skrze autonómiu Sikulskej oblasti
  • pre Sikulskú oblasť žiadajú dočasné hranice určené na Národnom zhromaždení v Ditrău, ktoré zahŕňajú 8 sikulských stolíc a 153 obcí, a žiadajú, aby tieto hranice boli potvrdené referendom v jednotlivých obciach

Sikulsko je spoločným domovom všetkých jeho obyvateľov, nezávisle od ich národnosti, etnickej a jazykovej príslušnosti, preto samospráva v rámci štátu a regionálna autonómia bude pre všetkých obyvateľov Sikulskej oblasti zárukou plnej a účinnej rovnoprávnosti.

Samospráva v rámci štátu znamená regionálnu moc, s demokraticky vytvoreným rozhodovacím orgánom, a autonómiou jednak v oblasti právomocí, ako aj v ich uplatnení. Taktiež disponuje nástrojmi, potrebnými na výkon týchto úloh.

Desiateho marca tohto roku, v Ďeň slobody Sikulov (maď. Székely Szabadság Napja), Sikulovia zhromaždení v Târgu Mureș (magy. Marosvásárhely) sa obrátili k rumunskej vláde so žiadosťou, aby Sikulsko, ktoré sa vyznačuje špecifickým historickým, zemepisným, politickým, kultúrnym a hospodárskym charakterom, disponovalo samostatným rozvojovým regiónom. Žiadali, aby Sikulsko bola samostatná administratívna oblasť. Autonómiu Sikulskej oblasti žiadali zaručiť zákonom! Žiadali začatie dialógu s legitímnymi zástupcami sikulského ľudu, s Národnou Radou Sikulov a so sikulskými miestnymi samosprávami! Na túto žiadosť ani po ôsmych mesiacoch neprišla odpoveď!

Obracajúc sa k verejnosti hovoríme: stále veríme, že zárukou spoločenského mieru je dialóg, a Sikulovia chcú mier a dialóg. Pred verejnosťou opätovne žiadame Rumunsko, nech nezanedbá vôľu 700 000 svojich občanov, ktorí sú zároveň aj občanmi Európskej únie. Zároveň upozorňujeme vládu, že podcenenie dialógu, zanedbanie vôle Sikulov, neustále prenasledovanie sikulských symbolov nepodlomí ani neunaví úsilie Sikulov o autonómiu. Po dnešnom dni sa buď začne zmysluplný dialóg so zástupcami Sikulov o vôli Sikulov, o budúcnosti Sikulskej oblasti, alebo sa budú množiť a silnieť protesty vrátane občianskej neposlušnosti.

Prosíme maďarskú vládu, aby od rumunskej vlády žiadala rešpektovanie základnej dohody medzi dvomi štátmi, s osobitným prihliadnutím na článok 15/9. My, Sikulovia máme elementárny záujem na dobrom vzťahu Maďarska a Rumunska v zmysle pokojnej a konštruktívnej spolupráce a v zmysle spoločnej ústavy členských štátov Európskej únie.

Chichiș /Kökös, Ozun /Uzon, Sântionlunca /Szentivánlaborfalva, Reci /Réty, Eresteghin /Eresztevény, Moacșa /Maksa, Dalnic /Dálnok, Cernat /Csernáton, Icafalău /Ikafalva, Târgu Secuiesc /Kézdivásárhely, Lunga /Nyújtód, Lemnia /Lemhény, Brețcu /Bereck,

27. október 2013

Izsák Balázs
predseda Národnej rady Sikulov

Podpora Sikulov aj od Maďarov na Slovensku

aktivisti ICSV čase pochodu Sikulov v Rumunsku, organizovalo aj niekoľko maďarských organizácií akcie pre vyjadrenie sympatie a solidarity Sikulom. Predovšetkým sú to mládežnícke združenie Via Nova – Új Út ICS, Diákhálózat, členovia skupiny Fidelitas, občianske združenie Egy Jobb Komáromért a Somorja Hangja atď. Účastníci vyjadrili svoje sympatie sikulskými a maďarskými zástavami.

Ešte skoro nadránom (o 6:00 hodine) ako sa mal celý pochod začať, plánovalo mládežnícke združenie Via Nova a Diákhálózat zapáliť 400 sviečok v podobe sikulskej zástavy pred rumunským veľvyslanectvom v Bratislave. Krátko po ich príchode sa však objavila polícia, ktorá im vytkla obsadenie časti pred veľvyslanectvom, ktorá je podľa ich vyhlásenia súkromným majetkom. Aktivisti viedli s políciou skoro hodinový dialóg, a po jeho skončení pokročilý čas už ani nebol vhodný na zapálenie sviečok.

Vyjadrenie solidarity sa však uskutočnilo nielen v hlavnom meste ale aj na iných, Maďarmi obývaných územiach Slovenska (napr. Dunajská Streda, Štúrovo, Iža, Rimavská Sobota, Somotor). Strana maďarskej komunity (maď. Magyar Közösség Pártja) organizovala aj podpísanie petície ako vyjadrenie solidarity Sikulom. Sikulovia v Rumunsku a maďarská menšina majú totiž od trianonského rozhodnutia veľmi podobné osudy.

aktivisti Diákhálózat

Spracovala: Anita Radi
Info: www.hiradu.hu; www.bumm.sk

    Related Posts

    László Szarka: Menšinový politický pluralizmus a budovanie komunitnej identity Maďarskej menšiny činnosť Maďarských strán na Slovensku v rokoch 1989 – 1998