Po, 15. apríla 2024.

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie

POPÉLY, Árpád. The Czechoslovak-Hungarian population exchange and the list of names of Hungarians living in Slovakia assigned for re-settlement. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom podpísaná dňa 27. februára 1946 umožnila československej vláde presídliť z Československa do Maďarska toľko Maďarov, koľko Slovákov sa v Maďarsku dobrovoľne prihlási na presídlenie do Československa. Maďarsko sa okrem toho v Dohode muselo zaviazať, že nad rámec parity prevezme aj tých Maďarov, ktorí sa dopustili trestných činov podľa nariadenia Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. SNR o ľudovom súdnictve.

Dohoda medzi dvoma suverénnymi štátmi by mala garantovať presídlenie menšín podľa rovnakých podmienok, dodržiac dobrovoľnosť z oboch strán. Avšak Dohoda o výmene obyvateľstva nebola dohodou medzi dvoma štátmi v rovnakej pozícii, ale medzi Československom, ktoré sa zaradilo medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny a porazeným Maďarskom. Nerovnaké postavenie dvoch krajín bolo práve v tom, že kým Slováci v Maďarsku sa mohli prihlásiť na presídlenie do Československa dobrovoľne, československé, resp. slovenské úrady mohli podľa vlastnej vôle určiť, ktorí Maďari budú presídlení do Maďarska.

K problematike výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom sa na prelome rokov 1970 – 1980 a hlavne v dvoch desaťročiach poprevratového obdobia vydalo viacero monografií a štúdií od maďarských aj slovenských autorov.[1] Pre každého autora je však charakteristické, že sa sústredil predovšetkým na spracovanie politického a diplomatického pozadia a uskutočnenia výmeny obyvateľstva. Preto vo svojej štúdii urobím prehľad o menej známych alebo vôbec neprebádaných plánoch slovenských politických strán, politikov a úradov na vysídlenie maďarského obyvateľstva, ako aj o predstavách o jednotlivých regiónoch, miest a obcí, ktoré mali byť vysídlené. Prvotným zdrojom štúdie sú nedávno objavené menné zoznamy, obsahujúce viac ako 180 tisíc mien tých Maďarov, ktorí mali byť v rámci výmeny obyvateľstva vysídlení z Československa do Maďarska. Menné zoznam odovzdala československá vláda maďarskej strane 26. augusta 1946.

FOTO: ujszo.sk

    Related Posts

    História Maďarov na Slovensku (2. časť)
    „Je nesporné, že ste maďarskej národnosti…” (2. časť)
    „Je nesporné, že ste maďarskej národnosti…” (1. časť)