Pi, 29. septembra 2023.

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie

[ 1 ] –  Napr. BALOGH, Sándor. Az 1946. február 27-i magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. Történelmi Szemle, 1979/1, s. 59-87; BOBÁK, Ján. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 –1948). In: BIELIK, František – BALÁŽ, Claude (Eds.). Slováci v zahraničí. 8. zv. Martin : Matica slovenská, 1982, s. 70-89;
SZABÓ, Károly. A magyar–csehszlovák lakosságcsere története dióhéjban. In: VERES, Géza (Ed.). Új Mindenes Gyűjtemény. 10. zv. Bratislava : Madách, 1993, s. 95-112; ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Bratislava : Veda, 1993;
BOBÁK, Ján. Maďarská otázka v Česko- Slovensku (1944 – 1948). Martin: Matica slovenská, 1996;
KUGLER, József. Lakosságcsere a Délkelet- Alföldön. Budapest: Osiris–MTA Kisebbségkutató Műhely, 2000;
VADKERTY, Katalin. Maďarská otázka v Československu 1945—1948. Bratislava: Kalligram, 2002;
LÁSZLÓ, Péter. Fehérlaposok. Adalékok a magyar – csehszlovák lakosságcsere történetéhez. Bonyhád, 2003;
MOLNÁR, Imre – SZARKA, László (Eds.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák–magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom : MTA Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, 2007.

[ 2 ]SZARKA, László. A kollektív bűnösség elve a szlovákiai magyar kisebbséget sújtó jogszabályokban 1944 és 1949 között. In: SZARKA, László (Ed.). Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Komárom : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet– Kecskés László Társaság, 2005. s. 13.

[ 3 ] – Porovnaj: Az 1943. decemberi Beneš–Sztálin–Molotov megbeszélések dokumentumai. Preložil a redigoval Gulyás, László. Szeged : JATE Történész Diákkör, 1993.

[ 4 ] – Text memoranda uvádza: CHURAŇ, Milan. Postupim a Československo. Mýtus a skutečnost. Praha : Libri, 2001, s. 100-107.

[ 5 ] – Slovenský národný archív, Bratislava (ďalej: SNA), Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska (ďalej: ÚV KSS), š. 789, Záznam o schôdzke členov ÚV KSS a komunistických členov SNR, konanej dňa 13. apríla 1945 v Ústr. sekretariáte KSS.

[ 6 ] – SNA, Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady (ďalej: ÚP SNR), inv. č. 2, Zápisnica zo zasadnutia pléna SNR zo dňa 25. mája 1945, s. 11.

[ 7 ] – SNA, ÚV KSS, š. 789, Záznam o zasadnutí rozšíreného Predsedníctva KSS, konanom dňa 16. 6. 1945.

[ 8 ]Demokratická strana a problémy dneška. Turčiansky Svätý Martin : Ústredný sekretariát Demokratickej strany, 1945, s. 6-11.

[ 9 ] – Porovnaj:  SZARKA,  László.  A  csehszlovákiai  magyar  kisebbség  felszámolását  célzó  dekrétumok  és rendeletek. In: POPÉLY, Árpád – ŠUTAJ, Štefan – SZARKA, László (Eds.). Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő–Gödöllő : Attraktor, 2007, s.20.

[ 10 ] – Návrh Šrobára uvádza: ŠUTAJ, Š. Maďarská menšina…, s. 181 – 183; v maďarskom preklade: VADKERTY, Katalyn. A deportálások. A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája 1945 – 1948 között. Bratislava: Kalligram, 1996, s. 151-153.

[ 11 ] – SNA, ÚP SNR, š. 283, Návrhy na revíziu a novú územnú úpravu československo-maďarských hraníc a na repatriovanie Slovákov z Maďarska, Juhoslávie, Rumunska a Rakúska výmenou za maďarské obyvateľstvo zo Slovenska.

[ 12 ] – Podľa  československých údajov  do  1.  júla  1945  muselo  opustiť  územie  Slovenska  31  780  Maďarov. (Porovnaj: JABLONICKÝ, Jozef. Slovensko na prelome. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965, s. 398.)

[ 13 ] – Nótu uvádza: CHURAŇ, M. Postupim a Československo…, s. 109-110.

[ 14 ] – Foreign Relations of the United States 1945. Vol. 2/1960, s. 1269-1270.

[ 15 ]VADKERTY, K. A deportálások…, s. 11-16; ŠUTAJ, Štefan. Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov : Universum, 2005, s. 20-29.

[ 16 ] – Magyar Országos Levéltár, Budapest (Maďarský krajinský archív; ďalej: MOL), Külügyminisztérium (Ministerstvo zahraničných vecí; ďalej: KÜM), XIX-J-1-a, Béke-előkészítő Osztály, kart. 42, A prágai tárgyalások ki nem javított jegyzőkönyve; š. 43, A második prágai tárgyalások jegyzőkönyvei.

[ 17 ] – § 1-4. nariadenia SNR č. 33/1945 z 15. mája 1945 upravovali potrestanie fašistických okupantov, domácich zradcov,  kolaborantov  a zradcov  Slovenského  národného  povstania,  §  5.  previnilcov  fašistického  režimu (Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady. Ročník 1945, čiastka 6., s. 42-46). Osoby, ktoré boli určené na presídlenie za trestné činy podľa § 1-4., nazvali neskoršie veľkými vojnovými previnilcami, ktoré boli určené na presídlenie za trestné činy na základe § 5., malými vojnovými previnilcami.

[ 18 ]Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Roč. 1946, čiastka 60, s. 1027-1035.

[ 19 ] – SNA, ÚP SNR, š. 311, Konečná správa o činnosti ČSPK v Maďarsku 1946 – 1948. (Po neskoršom upresnení zoznamu počet Slovákov, ktorí sa prihlásili na presídlenie, činil 95 421 osôb.)

[ 20 ] – Osídľovací úrad pre Slovensko so sídlom v Bratislave, vznikol na základe dekrétu Edvarda Beneša č. 27/1945 zo dňa 17. júla 1945.

[ 21 ] – SNA, ÚV KSS, š. 2194, 516/1.

[ 22 ] – SNA,ÚP SNR, š. 3, Zápisnica zasadnutia Predsedníctva SNR zo dňa 18. marca 1946.

[ 23 ] – SNA, f. Reslovakizačná komisia, š. 49, Výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom, nástin ideového plánu.

[ 24 ]Čas, 28. august 1946, Ktorí Maďari budú vysídlení. Maďarská vláda dostala zoznam Maďarov, ktorých vysídli československá vláda, s. 1.

[ 25 ] – MOL, KÜM, XIX-J-1-j, TÜK – Csehszlovákia, š. 57; Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság (Maďarská presídľovacia  komisia;  ďalej:  MÁK),  XIX-A-15-d,  š.  117,  Kimutatás  a  lakosságcsere  egyezmény alapján áttelepítésre  kijelölt  személyekről.  Számszerinti  járási  kimutatás  (porovnaj  KUGLER,  J.  Lakosságcsere a Délkelet…,  s.  187;  SZABÓ,  K.  A  magyar–csehszlovák  lakosságcsere…,  s.  103;  JANICS,  Kálmán.  A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945 – 1948. München : Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1979, s. 186-187.).

[ 26 ] – Pri poslednom predvojnovom sčítaní ľudu v r. 1930 na vtedajšom území Slovenska sa k maďarskej národnosti prihlásilo 592 337 osôb, t. j. 17,8% celového počtu obyvateľstva.

[ 27 ] – SNA, Úrad predsedníctva Zboru povereníkov, š. 12, Zasadnutie Zboru povereníkov dňa 24. 9. 1946 (porovnaj BOBÁK, J. Maďarská otázka…, s. 87).

[ 28 ] – Prameň: MOL, KÜM, XIX-J-1-j, TÜK – Csehszlovákia, š. 57; MÁK, XIX-A-15-d, š. 117, Kimutatás a lakosságcsere egyezmény alapján Csehszlovákiából áttelepítésre kijelölt személyekről. Számszerinti járási kimutatás.

[ 29 ] – MOL, KÜM, XIX-J-1-j, TÜK – Csehszlovákia, š. 57, A lakosságcsere egyezmény alapján Csehszlovákiából áttelepítésre kijelölt személyekről számszerinti kimutatás.

[ 30 ]RAŠLA, Anton. Ľudové súdy v Československu po II. svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969, s. 153.

[ 31 ] – MOL, MÁK, XIX-A-15-d, š. 80-101. (Menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie do Maďarska sú sprístupnené na webovej stránke Fórum inštitútu pre výskum menšín: www.foruminst.sk)

[ 32 ] – MOL, KÜM, XIX-J-1-j, TÜK – Csehszlovákia, š. 34, 2458-pol/1946 a 2459-pol/1946, Az áttelepülők első csoportjait tartalmazó névsor átadásának kísérlete.

[ 33 ] – MOL, KÜM, XIX-J-1-a, Béke-előkészítő Osztály, š. 43, 2078/pol-1946; MOL, KÜM, XIX-J-1-j, TÜK – Csehszlovákia, š. 33, 3209pol/1946, Párizsi tárgyalások a lakosságcsere-egyezményről.

[ 34 ]ŠUTAJ, Š. Nútené presídlenie…, s. 66.

[ 35 ] – Presídlenie tzv. režimistov regulovalo rozhodnutie československo-maďarskej Zmiešanej komisie č. 57 z 2. októbra 1948, ktoré umožnilo presídlenie aj tých osôb, ktoré pôvodne neboli určené na vysídlenie, resp. sa na presídlenie neprihlásili.

[ 36 ] – Rozhodnutie Zmiešanej komisie č. 47 zo 16. októbra 1947 regulovalo započítanie tých osôb do výmennej kvóty, ktorých určili na vysídlenie, resp. ktoré sa na presídlenie prihlásili, neboli však presídlené výmennými transportmi, ale presídlili sa do druhého štátu iným spôsobom. Rozhodnutie č. 60 z 2. decembra 1948 riešilo otázku započítania tých osôb, ktoré sa presťahovali alebo ušli do druhého štátu už pred uzavretím Dohody.

[ 37 ] – SNA, ÚP SNR, š. 311, Konečná správa o činnosti ČSPK v Maďarsku 1946 – 1948.

[ 38 ] – MOL, KÜM, XIX-J-1-j, TÜK – Csehszlovákia, š. 53, 1691/pol-1949, Az áttelepítés befejezéséről szóló statisztika.

    Related Posts

    História Maďarov na Slovensku (2. časť)
    „Je nesporné, že ste maďarskej národnosti…” (2. časť)
    „Je nesporné, že ste maďarskej národnosti…” (1. časť)