Ne, 21. júla 2024.

Prečo sa maďarské deti nedokážu naučiť slovenčinu?

Dlhodobým problémom na Slovensku sú sťažnosti ohľadom výučby slovenského jazyka na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Systém a metódy, ktorým sa vyučovanie slovenského jazyka musí prispôsobiť, čelí neustálej kritike maďarských rodičov a pedagógov. Skúsime teraz stručne predstaviť, v čom je zásadný problém, a prečo sa maďarské deti len veľmi ťažko učia slovenčinu.

Už hneď na začiatku treba zdôrazniť, že kým pre slovenské deti je cudzí jazyk (t.j. angličtina) povinná len od tretieho ročníka, u maďarských detí je slovenčina povinná hneď od prvého ročníka. Popritom pre maďarské dieťa je slovenčina taký istý cudzí jazyk, ako je pre slovenské dieťa angličtina. V prípade slovenčiny sú však učitelia nútení aplikovať systém výučby slovenského jazyka ako štátneho jazyka, ktorý naordinovalo Ministerstvo školstva. Tento systém je však neefektívny, predpokladá totiž, že dieťa už po slovensky vie, čo však nie je pravdou. Práve preto sa už od začiatku stávajú hodiny slovenčiny pre maďarské deti len bifľovaním nezrozumiteľných slovenských básničiek a textov.

Čo sa píše v učebných osnovách?

Ako prvé sme sa pozreli na učebné osnovy, ktoré schvaľuje Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky. Tieto osnovy sa týkajú žiakov na prvom stupni základných škôl. Porovnáme učebné osnovy podľa ktorých sa má vyučovať slovenský jazyk pre deti na maďarských školách a učebné osnovy, podľa ktorých sa má vyučovať angličtina pre slovenské deti na základných školách.

V úvode jednotlivých učebných osnov sa dozvedáme akým spôsobom by sa mal cudzí jazyk (slovenčina, angličtina) vyučovať. V obidvoch prípadoch hravo a detskou formou. Keď sa však pozrieme na cieľ (viď. tabuľka), ktorý má byť splnený, vidíme odlišné nároky na deti:

Angličtina na slovenských školách

(začína v treťom ročníku ZŠ)

Učebné osnovy: ANGLICKÝ JAZYK PRE 1. – 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Slovenčina na maďarských školách

(začína v prvom ročníku ZŠ)

Učebné osnovy: SLOVENESKÝ JAZYK PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM. Slovenský jazyk povinný učebný predmet. Schválilo Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky

V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky.V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (napr. slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje – hot dog, desk, pen atď.)….. systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania.

Komunikatívny cieľ na 1. stupni ZŠ vychádza z praktickej potreby používať slovenský jazyk ako nástroj dorozumievania sa, t.j. žiaci majú rozumieť (počúvanie s porozumením), hovoriť (usmerňovaný rozhovor), čítať a písať v slovenskom jazyku.Úlohou počúvania s porozumením je porozumenie pokynov, povelov, komunikatívnych výrazov, krátkych textov a dialógov.Úlohou rozvíjania reči je nadobúdanie zručnosti v tvorbe krátkych rozhovorov a jednotlivých súvislých prejavov v bežných sociálnych situáciách zo života detí.

– gramatika sa odporúča len vo vyšších ročníkoch

Obsah učiva tvoria len ústne hovorové cvičenia, v ktorých sa precvičuje slovná zásoba, výslovnosť a najdôležitejšie gramatické štruktúry slovenského jazyka pomocou vetných modelov

Kým pri angličtine sa vyžadujú len základné znalosti z cudzieho jazyka, maďarské deti musia už na prvom stupni základnej školy porozumieť počutému textu, dokázať vytvoriť krátke rozhovory a súvislé prejavy po slovensky, ako aj čítať a písať po slovensky. Pritom si tvorcovia učebných osnov akoby neuvedomovali, že maďarské deti, ktorým je táto hodina venovaná prichádzajú z rôznych prostredí. Určite sú také deti, ktoré sa už v rannom detstve dostali do kontaktu so slovenčinou (napr. jeden rodič je Slovák, alebo žijú na jazykovo zmiešanom území), ale veľa žiakov sa so slovenčinou stretáva len na základnej škole. Toto je jedna z tých dôležitých vecí, na ktoré by sa malo prihliadať pri tvorbe učebníc.

Ďalej je značný rozdiel medzi tým, aká slovná zásoba a aké vedomosti sa vyžadujú u angličtinárov a aké v prípade slovenčiny. Učebná osnova z angličtiny začína konkrétne vetou: „Učiteľ sám musí rozhodnúť o rozsahu slovnej zásoby v jednotlivých témach a o pracovnom tempe detí.“ V prípade slovenčiny táto poznámka chýba.
Kým v prípade angličtiny je pri vymenovaní slovnej zásoby v jednotlivých tematických okruhoch označenie „* podľa schopnosti žiakov“, v prípade výučby slovenčiny toto chýba. Popritom sú nároky kladené na maďarské deti oveľa vyššie (viď. tabuľka).

Učebné osnovy z angličtiny vyžadujú na začiatku štúdia cudzieho jazyka len znalosť základných slov a fráz podľa tematických okruhov, znalosť výslovnosti a čítania jednoduchých anglických slov: Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej podobe, napr. dog.
V prípade maďarských detí sa vyžaduje už na konci prvého ročníka nielen znalosť príslušných slov a fráz, ale napríklad aj vedieť reprodukovať 4 rozprávky, naspamäť zaspievať 5 piesní, poznať 3 detské hry a 5 rečňovaniek. V prípade angličtiny sa toto ani nespomína. K tomu je v časti „Ústny prejav“ medzi základnými požiadavkami uvedené aj „samostatne rozpovedať obsah spracovaného čítaného alebo počutého textu“ po slovensky (!). Deti sa často sťažujú na to, že medzi domáce úlohy v prvom ročníku patrí rozprávať po slovensky o tom, čo vidia na obrázkoch v učebnici (!).

ANGLICKÝ JAZYK

(3. ročník ZŠ)

SLOVENSKÝ JAZYK

(1. ročník ZŠ)

V prvom ročníku sa učia deti

bežné slovíčka

a jednoduché frázy:

V prvom ročníku sa dieťa musí naučiť okrem slovíčok a fráz, ktoré sa vyžadujú v angličtine aj veľa ďalších komplikovaných slov a fráz, vedieť presný počet básničiek, rozprávok, vedieť rozprávať o obrázkoch, a vôbec porozumieť náročným textom.

1. téma: This Is Me; My Classroom and My School

– My name is…/I´m… – základné farby

– What´s your name? – číslovky 1 – 5*

– Pozdravy – 2 boys, 3 boxes, 4 girls, 5 desks*

– How are you? – How many?

– Are you…? (Peter, a boy, a girl,…) – I live in…

– trieda, škola (chair, desk, window, – My school is in…

blackboard, pen, book,…)

– English teacher, class teacher

– Who´s this? That´s… – Sit down, stand up, listen, look, open,

– What´s this? It´s a… shut,…

– Is it a…? Yes,…No,…

* podľa schopnosti žiakov

Žiaci majú rozumieť bežné pozdravy a pokyny: Poď sem! Vstaň! Vstaňte! Opakuj! Opakujte! Sadni si! Sadnite si! Povedz! Povedzte! Spievaj! Spievajte! Povedz (povedzte) básničku! Dosť! Pozor! Otvor (otvorte) dvere! Poď (poďte) dnu! a reagovať na ne.

Žiaci majú vedieť pomenovať osoby, veci a činnosti na obrázkoch. Majú doslovne reprodukovať vetné modely a automatizované vetné modely lexikálne obmieňať; o známom obrázku povedať samostatne 4 vety a vedieť na ne utvoriť kladné a záporné otázky. Na dané otázky z okruhu tém majú vedieť kladne a záporne odpovedať. Žiaci sa majú vedieť predstaviť, povedať svoju adresu, použiť výrazy: prosím, ďakujem; pozdravy: Dobrý deň! Dobrý večer! Dobrú noc! Ahoj! Do videnia!

Majú vedieť aktívne používať predpísanú slovnú zásobu v rámci tematických situačných rozhovorov za pomoci obrázkového materiálu. Na konci školského roku majú vedieť reprodukovať 4 jednoduché rozprávky známe aj z materinského jazyka za pomoci obrázkov alebo diafilmov.

Majú vedieť naspamäť zaspievať 5 piesní, poznať 3 detské hry a 5 rečňovaniek.

2. téma: My Family, Me and My Pet

– názvy členov rodiny: mother, father – his/her hair/arm is/are… (časti tváre,

(mum, dad), sister, brother tela)

– she is, he is – predložky in, on, under (pasívne)

– big, small, short, long – Where is/are…?

– go, draw, dance, take, give (pasívne) – farby – rozšírenie

– I like (my mother) – domáce zvieratká (pets)

– I don´t like (cats, long hair,…) – číslovky 5 – 10*

– niektoré časti tela a hlavy

*podľa schopnosti žiakov

Žiaci sa učia v uvedených tematických okruhoch pomocou základných vetných modelov vymenovať členov rodiny, zvieratá, predmety, rastliny; ukazovať a pýtať sa na osoby, zvieratá a veci ukazovacími zámenami ten, tá, to a opytovacími zámenami: kto, čo, aký, aká, aké; rozlišovať akosť a farbu predmetov; počítať do 10; používať najbežnejšie slovesá v prítomnom čase; osobné zámená ja, ty, my, vy; predložkové spojenia a najfrekventovanejšie príslovky; pýtať sa a tvoriť jednoduché vety kladné a záporné; správne odpovedať na otázky, reagovať na rečový stimul partnera v dialógu a naopak.

Obsah učiva tvoria len ústne hovorové cvičenia, v ktorých sa precvičuje slovná zásoba, výslovnosť a najdôležitejšie gramatické štruktúry slovenského jazyka pomocou vetných modelov.

O monolingválnom vyučovaní učebná osnova nepíše. Osnovy zdôrazňujú: porozumieť učiteľove otázky, inštrukcie, celý monolingválny priebeh vyučovania, na tieto podnety úkonmi reagovať, respektíve adekvátne komunikatívnej situácii ústne odpovedať.

Anita Radi

… pokračovanie nasleduje

Podporte náš článok na vybrali.sme.sk ❭❭❭

    Related Posts

    Hrozí zatvorenie málotriedok
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    Problém nových učebných plánov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským