St, 29. mája 2024.

Prečo sa maďarské deti nedokážu naučiť slovenčinu? (2. časť)

Základné problémy výučby slovenského jazyka na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Pokračovanie článku: Prečo sa maďarské deti nedokážu naučiť slovenčinu? (Základné problémy výučby slovenského jazyka na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) 1. časť

Prvé hodiny slovenčiny v maďarskej triede

Slovenský jazyk sa vyučuje z učebnice YPSILON 1 – Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským (A. Halászová, Z. Kovácsová; TERRA Bratislava, 2009). Základným problémom tejto učebnice je to, že predpokladá u detí znalosť slovenského jazyka. Kvôli tomu sa vyučovanie nezačína učením sa jednoduchých slov a slovných spojení ako je to v prípade angličtiny, ale hneď začína naučením sa slovenských básní.

2013-12-19_11-15

Prvé strany učebnice slovenčiny obsahujú len básne,
ktoré sa má dieťa bez elementárnej znalosti slovenčiny naučiť.

Síce aj na hodinách angličtiny sa používa na osvojenie si nových slovíčok práve učenie sa zábavných piesní. Táto metóda je vhodná hlavne v predškolskom veku, ale aj v prvom ročníku, keď dieťa ešte nevie čítať a písať. Je to však len doplnková metóda, a neprevažuje nad iným spôsobmi výučby jazyka. Učenie sa básní a piesní by nemalo byť základným kameňom výučby cudzieho jazyka ako je to v prípade slovenčiny. Dôraz by sa totiž mal klásť na naučenie sa slovíčok a jednoduchých viet. Keď však prelistujeme učebnicu slovenčiny na každej strane je nová báseň. V učebnici je 6 tematických okruhov v každej dominujú básne (I.-18 básní, II.-20 básní, III.-13 básní, IV.-8 básní, V.-9 básní, VI.- 9 básní), ktoré sa má dieťa buď naučiť, alebo pochopiť obsah (!). Učebnica sa teda podobá skôr na nejakú čítanku ako na knihu, z ktorej sa má dieťa učiť cudzí jazyk. Okrem toho, je veľkým problémom zlý výber textov, pomocou ktorých sa má dieťa naučiť po slovensky.

Výber vhodného textu – problémy so slovenskými textami

Pri výučbe cudzojazyčnej básne je veľmi dôležitý správny výber textu s prihliadnutím na vek a vedomosti dieťaťa. Asi sa každý pamätá na známe anglické piesne, ktoré sme sa učili medzi prvými na školách (napr. Old MacDonald had a farm; A-B-C-D-I-F-G; Row, row, row your boat). Boli to krátke a ľahko zapamätateľné piesne, mnohé z nich preto poznáme dodnes.

Old MacDonald had a farm, E I E I O,
And on his farm he had a cow, E I E I O.
With a MOO MOO here and a MOO MOO there,
Here a MOO, there a MOO, ev’rywhere a MOO MOO.
Old MacDonald had a farm, E I E I O.
A – B – C – D – E – F – GH – I – J – K – L – M – N – O – PQ – R – S – T – U – VW – X – Y and Z
Now I know my ABC’s,
Next time won’t you sing with me?
Row, row, row your boat,Gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily,Life is but a dream.
Anglické pesničky majú ľahko zapamätateľný text, slová sa často opakujú, dominujú pojmy, ktoré si vie dieťa spojiť s obrázkom, jednoduché podstatné mená, prídavné mená, slovesá a citoslovcia.

Ako odporúčajú odborníci, v prvých fázach vyučovania cudzieho jazyka učme deti skôr takým slovám, ktoré dokážu spojiť s konkrétnymi predmetmi (napr. názvy ovocí, zelenín, časti tela, odievanie atď.). Vyhnime sa abstraktným a ťažko zrozumiteľným slovám, ktoré dieťa nepozná a nepochopí ani vo vlastnom jazyku nie to ešte v cudzom. Hore uvedené anglické pesničky sú preto dobrým príkladom. Malé dieťa má rado predovšetkým také piesne, kde sa slová opakujú dokola, a tak si ich dokáže memorovať.

Keď porovnáme anglické piesne so slovenskými, jasne vidieť, že slovenské básne sú oveľa náročnejšie. V celej učebnici slovenčiny dominujú básne od známych slovenských autorov (napr. Ľ. Podjavorinská, Š. Moravčík, E. Javorovičová, A. Čobej, J. Smrek, K. Bendová atď.). Predpokladáme, že básne tohto typu boli vybrané asi preto, lebo sú pre slovenského prváka veľmi ľahké. Avšak pre maďarského prváka, ktorý po slovensky nevie (alebo má len základné znalosti) je tento text ťažko pochopiteľný.

Uvádzame prvých šesť básní z učebnice slovenčiny, ktoré sa má dieťa väčšinou bez elementárnej znalosti slovenčiny naučiť:

1. Zhora či oddola
prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči, či sa nie,
že sa začne učenie.
Zavčas rána, za zory,
všetky deti do školy!(Ľudmila Podjavorinská)
2. Zlatá brána otvorená,
zlatým kľúčom podoprená.
Kto do nej vojde, hlava mu zojde,
či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.
3.Adam v škole nesedel,
abecedu nevedel,
prišli k nemu líšky,
čítajú mu z knižky.
(Ján Smrek)
4. Mám ručníček, mám,
komuže ho dám?
Nikomu inému,
len tomu milému,
čo ho rada mám.
5. Kom, kom, kominár,
kedy si sa umýval?
Včera večer v sobotu,
keď som nemal robotu.
Kom, kom, kominár,
kedy si sa umýval?
Včera večer, v piatok,
keď som nemal sviatok.
6. Arabela v aute sedí:
Hybaj, Anča, na výzvedy!
Do Afriky, do Ázie…
Ahoj, veľa fantázie!
(Štefan Moravčík)
Slovenské básne majú náročný text, obsahujú veľa slov, z ktorých je mnoho abstraktných. Slová sa málokedy opakujú. Predpokladajú znalosť slovenskej gramatiky (rozlíšenie rodov, skloňovanie, časovanie).

Uvedené básne sú veľmi milé detské pesničky, ale či dieťa, ktoré nevie po slovensky na prvých hodinách slovenčiny pochopí význam ich textov je viac ako otázne. V týchto básňach sa totiž slová neopakujú, ale každé je nové. Text je ťažko sledovateľný a stáva sa pre malé dieťa zakrátko zaťažujúcim, stráca sa v ňom. A to najdôležitejšie je, že tieto texty jednoznačne predpokladajú znalosť slovenskej gramatiky (rozlíšenie rodov, skloňovanie, časovanie).

V prvom ročníku, keď dieťa nepozná ani gramatiku materinského jazyka ťažko mu vysvetlíme, čo je skloňovanie a časovanie. Keď dieťa ovláda už maďarskú gramatiku, má už akýsi vzor a keď sa učí nový jazyk, vie si ho k nemu prirovnať.

Príklad z hodiny:

 1. Dôležitým rozdielom medzi maďarčinou a slovenčinou je napríklad aj to, že maďarčina nemá rody (mužský, ženský, stredný rod). Učebnice však akoby predpokladali, že dieťa pozná tento rozdiel. Zároveň že pozná aj skloňovanie a časovanie po slovensky.
  V textoch sa jednotlivé slová vyskytujú vždy v inom tvare podľa pádov a vždy v inom rode. Od detí preto často dostávame otázky: prečo je raz „pekný“? potom „pekné“? a inokedy „peknú“? Prečo sa musí raz povedať „škola“, potom „škole“, a inokedy „školy“?
 2. Už od samého začiatku výučby slovenského jazyka je základným cvičením pre prvákov naučiť sa rody jednotlivých slov (v pracovnom zošite sa vyskytuje z 90 percent len tento typ úlohy).

Uvádzame ukážku vôbec prvého cvičenia pre prvákov s názvom „Ten, tá, to“. K obrázkom v knihe (t.j. predmety, zvieratá, zeleniny, jedlá) sa má dieťa naučiť priradiť „ten, tá, to“ v príslušnom rode (!). Ako pomôcka má byť farebné označenie predmetov (modrý krúžok-TEN, červený krúžok-TÁ, žltý krúžok-TO). Toto cvičenie však vyžaduje nielen to, aby sa dieťa naučilo slovenské pomenovanie predmetov na obrázku (napr. kapusta, medveď, narcis atď.), čo je samo o sebe náročné, ale aby dokázalo rozlíšiť aj ich rody (!). Opäť zdôrazňujeme, že maďarské dieťa v prvom ročníku nevie čo je to rod, nieže ešte ich rozlíšiť na mužský, ženský a stredný. V takom veku a v takej fáze učenia je teda zvládnutie tejto úlohy veľmi ťažké.

2013-12-19_11-35

Na obrázku je okrem toho asi 30 predmetov, čo je 30 slovíčok na učenie. Aj pre dospelého je ťažké memorovanie slov a k nim aj príslušných rodov (napr. ako v taliančine, francúzštine) nieto ešte pre dieťa. Slovíčka sú uvedené v učebnici vo veľkom množstve (napr. po 30, po 16, po 15, po 20, po 37) a deti sa ich musia naučiť spolu s rodmi.

2013-12-19_11-45

Oproti tomu na prvých hodinách anglického jazyka sa deti učia hlavne praktické vety napr. pozdravy, predstavenie sa („Ahoj“, „Volám sa…“, „Ako sa voláš?“ atď.). V učebnici slovenčiny je však táto téma až na strane 15. Kniha obsahuje na prvých stranách len básne. Téma „Naša Rodina“, ktorá je jedným z prvých tém na hodinách angličtiny, je v učebnici slovenčiny na posledných stranách.

Téma „Predstavenie sa“ a „pozdravy“ nasleduje v učebnici slovenčiny až po trinástich básňach. V angličtine je to popritom jedno z prvých cvičení. Zároveň sa v angličtine kladie dôraz na osvojenie si malého počtu jednoduchých slovíčok.

Téma „Predstavenie sa“ a „pozdravy“ nasleduje v učebnici slovenčiny až po trinástich básňach. V angličtine je to popritom jedno z prvých cvičení. Zároveň sa v angličtine kladie dôraz na osvojenie si malého počtu jednoduchých slovíčok.

Angličtinári sa učia základné slovíčka v malom počte (mená zvierat, rastlín, predmetov, členov rodiny) a pomalým tempom. V učebnici slovenčiny sú príklady, ktoré by sa skôr sa hodili do vyšších tried. Slovenské básne sú plné nepraktických slov, ktoré by nemali byť uprednostňované v prvých fázach učenia sa cudzieho jazyka.

Frázy typu: „hlava mu zojde“ alebo „keď som nemal sviatok“, „hybaj na výzvedy“ sa ťažko vysvetľujú malému dieťaťu. Bolo by potrebné obmedziť sa na kľúčové slová a slovesá zo spisovnej slovenčiny a nie na komplikované básnické prvky. V učebnici slovenčiny je veľa abstraktných slov, ťažkých slovies, častíc napr. „zora, sobota, Afrika, Ázia, fantázia, počtovnica, kúzlo, rôčkov, Zuzuľa, zjedol by jej za fúru, bôčky, vrkôčky“.

Tým, že dieťa textom slovenských básní nerozumie, je nútené sa ho jedine nabifliť. Tým je však len znechutené na druhú hodinu, a určite mu v hlave neostane ani jedno slovo. Kto by sa dokázal bez znalosti maďarčiny naučiť napríklad túto detskú básničku za jeden deň (výslovnosť v zátvorke)?

HÓESÉSBEN (Hóešéšben)

Szakad a hó nagy csomókban, (sakad a hó naď čomókban)
veréb mászkál lent a hóban. (veréb máskál lent a hóban)
Veréb! Elment az eszed? (veréb! elment az esed?)
A hóesés betemet. (a hóešéš betemet)
Nem is ugrálsz, araszolsz, (nem iš ugráls, arasols)
hóesésben vacakolsz. (hóešéšben vacakols)
Fölfújtad a tolladat, (fölfújtad a tolladat)
ázott pamutgombolyag. (ázott pamutgombojag)
Mi kell neked? Fatető! (mi kell neked? Fatető )
Fatető! (Fatető)
Deszka madáretető. (Deska madáretető)
(Nemes Nagy Ágnes)

Tak si len treba predstaviť prváčika, ktorému medzi prvými úlohami zo slovenčiny je naučiť sa slovenskú básničku!

Je vôbec správne vyučovať cudzí jazyk v prvom ročníku ZŠ?

Podľa odborníkov je pre malé dieťa, ktoré si dobre neosvojilo ani svoj vlastný materinský jazyk skôr zaťažujúce začať sa učiť jazyk úplne nový. Odborníci odporúčajú výučbu druhého jazyka len v prípade nadaných detí.

Učebné osnovy pre maďarské školy napriek tomu slovenský jazyk zaraďujú medzi povinné vyučovacie predmety, ktoré sa má dieťa učiť už od prvého ročníka. Pritom v samotnej učebnej osnove pre anglický jazyk sa píše: Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka nebude pravidlom, ale skôr výnimkou – alternatívnou formou. Je vhodný pre deti, ktorých intelekt a osobnosť dovoľujú väčšiu záťaž. Preto je dôležité nielen pred prvým ročníkom urobiť starostlivý a citlivý výber pod dohľadom odborníkov – psychológov, metodikov a skúsených učiteľov, ale aj naďalej pozorne sledovať vývin dieťaťa, aby nedošlo k strate záujmu, k frustrácii z neúspechu a k negatívnemu postoju k cudziemu jazyku. Túto dôležitú poznámku napríklad učebná osnova pre výučbu slovenčiny neobsahuje.

Minister školstva Dušan Čaplovič toho času sám povedal: „Viacerí odborníci… poukazujú na to, že nie je najšťastnejšie učiť cudzí jazyk deti, ktoré na prvom stupni poriadne neovládajú ani materinský jazyk. O to komplikovanejšia situácia je … na národnostne zmiešanom území. Okrem materinského jazyka majú tieto deti slovenčinu, čo je pre ne cudzí jazyk, od tretieho ročníka dostanú ďalší cudzí jazyk a potom na druhom stupni ešte ďalší.
Na to treba géniov, aby to v tomto veku zvládli. Niektoré deti, ktoré nemajú vzťah k jazyku, traumatizujeme.“.
Minister vtedy prehodnocoval aj presunutie povinného cudzieho jazyka (t.j. angličtiny) až na druhý stupeň základnej školy.

Záver

Tento krátky článok samozrejme nestačí na vysvetlenie celého problému, ktorý je okolo výučby slovenčiny na maďarských školách. Poukázal len na základné otázky, ktoré človeka napadnú, ak sa mu do rúk dostane učebnica slovenčiny. Že problém tu skutočne existuje a metódy sú zlé, o tom už dnes niet pochýb.
Ak chceme, aby si dieťa daný cudzí jazyk obľúbilo a naučilo sa čo najrýchlejšie, nemôžeme výučbu začínať bifľovaním básničiek s textom, ktorému neporozumie ani slovenské dieťa. Metódy by mali byť hravé, pútavé a predovšetkým jednoduché, aby si ich vedel osvojiť každý žiak.

Treba sa však vážne zamyslieť aj nad tým, či je skutočne správne vyučovať slovenčinu už v prvom ročníku základnej školy. Buď treba radikálne zmeniť metódy a systém vyučovania slovenčiny, alebo zrušiť tento predmet z prvých ročníkov maďarských škôl. Doteraz sa totiž zdá, že cieľom slovenskej vlády a predovšetkým Ministerstva školstva nie je to, aby sa maďarské dieťa naučilo dobre po slovensky a stalo sa tak plnohodnotným konkurentom slovenského dieťaťa, ale práve opak.

  Related Posts

  Hrozí zatvorenie málotriedok
  Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
  Problém nových učebných plánov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským