St, 29. mája 2024.

12. apríl – spomienka na vysídlenie Maďarov z Československa na základe Benešových dekrétov

Po skončení druhej svetovej vojny presne 12. apríla 1947 sa uskutočnil prvý transport občanov maďarskej národnosti z novovzniknutého Československa na územie Maďarska.  Maďari si v tento deň pripomínajú nespravodlivý odsun takmer sto tisíc Maďarov, ako aj ďalšie kruté následky povojnových dekrétov.

V apríli roku 1945 košický vládny program vyhlásil všetkých Maďarov žijúcich na území dnešného Slovenska za vojnových zločincov, zradcov a kolaborantov, a to podľa princípu kolektívnej viny. Keďže vydanie dekrétov sa spája s menom prvého československého prezidenta Edvarda Beneša, do histórie sa zapísali pod menom Benešove dekréty.

Benešove dekréty toho času nielen vylúčili z verejného života občanov maďarskej a nemeckej národnosti, ale mnohých prinútili aj opustiť svoju vlasť. Časť Maďarov bola deportovaná aj na nútené práce na územie dnešnej Českej republiky. Tí, ktorí zostali vo svojich domovoch boli v mnohých prípadoch nútení vzdať sa maďarskej národnosti a hlásiť sa za Slovákov, v opačnom prípade sa totiž vo verejnom živote stali diskriminovanými.
Za uplynulé storočie hry veľmocí a rôzne snahy o vytvorenie homogénnych národnostných štátov v Európe vyústili do svetových vojen, spôsobili zbavenie základných ľudských práv, vyhnanie rôznych etnických skupín, výmenu obyvateľstva, a nie raz sa preukázali aj snahy o úplné vyhubenie konkrétnych národov a náboženských skupín.

Medzi základné úlohy dnešnej spoločnosti by malo patriť objektívne a nestranné spracovanie historických udalostí, ktoré kedysi tragicky zasiahli do života určitých skupín ľudí. Aj keď sa mnoho udalostí z čias druhej svetovej vojny už spracovalo, v slovenskej histórii je dodnes neprebádaná a len povrchne spracovaná téma ohľadom Benešových dekrétov.

Tým, že slovenská strana naďalej ignoruje tému Benešových dekrétov, napätie medzi Slovákmi a Maďarmi neutícha. Maďari totiž žijú v štáte, ktorý teoreticky pokladá všetkých Maďarov, ich predkov ako aj ich potomkov za vojnových zločincov. Navyše, Národná rada SR prijala v septembri 2007 uznesenie, ktorým potvrdila nespochybniteľnosť, nedotknuteľnosť a nemennosť Benešových dekrétov. Pritom európske štáty 21. storočia by mali byť schopné objektívnym spôsobom pristupovať k svojej histórii,  nesnažiť sa problematické otázky zatlačiť do úzadia, ale práve naopak, snažiť sa otvorenú diskusiu. Kým sa to tak nestane maďarsko-slovenské vzťahy budú naďalej poznačené stigmou Benešových dekrétov.

    Related Posts

    Štát skonfiškoval stovky hektárov pôdy odvolávajúc sa na Benešove dekréty
    Výmena obyvteľstva výrazne zmenila etnickú mapu Slovenska
    Edvard Beneš
    Benešove dekréty: Maďari stále čakajú na ospravedlnenie a odškodnenie