Ne, 23. júna 2024.

Latinské nápisy v Košiciach – spomienky na maďarskú minulosť

Kedysi uverejnili v rumunskom týždenníku Brassó Lapok poznámku, že v Košiciach sa o maďarskej minulosti dozvieme jedine z latinských nápisov. Autor tým chcel poukázať na fakt, že v Košiciach chýbajú dvojjazyčné nápisy a pri kultúrnych pamiatkach si turista buď prečíta texty v slovenčine, alebo mu zostáva len mŕtvy jazyk, čiže latinčina. Rozhodli sme sa teda spomínané košické historické nápisy uviesť dvojjazyčne pre tých, ktorí sa niekedy rozhodnú Košice navštíviť.

Na stene košického Dómu sv. Alžbety je umiestnená pamätná tabuľa venovaná Ferencovi II. Rákóczimu (slov. František Rákoci). Bronzovú tabuľu s reliéfom portrétu Rákócziho vyhotovil Béla Löffler, návrhy vyhotovil Béla Sipos, texty napísal kanonik, spisovateľ a historik Béla Wick.

image1In sepulcro hujus avitae ecclesiae requiescunt in Domino ossa principis Francisci Rákóczi II, matris ejus Hel. Zerinae et filii Josephi necnon trium fidelium sociorum, quos omnes infausta sorte per duo saecula patria extorres, grata posteritas ex terra diuturni exilii devote retulit et die 29. mens. octobris anni 1906 in hoc loco sacrato, honestissimo cum exequiarum cultu ad requiem tranquillam pie ac digne denuo colocavit.
Siste viator! Honora tantorum herorum magna merita et praeclaram memoriam.
Monumentum hoc posuit senatus populusque hujus civitatis anno Domini 1938.

MAĎARSKY

SLOVENSKY

Ez ősi templom kriptájában nyugszanak az Úrban II. Rákóczi Ferenc fejedelem, anyja Zrínyi Ilona, fia József, valamint három hűséges társa csontjai, akiket a hálás utókor, miután a balsors két évszázadon át hazájuktól távol tartotta őket, a hosszas száműzetés földjéről tisztességgel hazahozott és 1906. október 29-én e megszentelt helyen, díszes gyászszertartás keretében, a csendes pihenés végett, kegyesen és illendőképpen újra elhelyezett.

Állj meg, utazó! Becsüld az ily hősök kiváló érdemeit és ragyogó emlékét.

Ez emlékművet e város tanácsa és lakossága emelte, az Úr 1938. esztendejében.

„V krypte tejto starobylej katedrály odpočívajú v pánu kosti kniežaťa františka rákócziho ii., jeho matky heleny zrínskej, jeho syna jozefa a troch verných spoločníkov, ktorých vďačné potomstvo po dvestoročnom vyhnanstve, uvalenom na nich nepriaznivým osudom pietne prinieslo zo zeme dlhodobého exilu a 29.októbra 1906 s pohrebnými obradmi zbožne a dôstojne uložilo na tomto posvätnom mieste na pokojný odpočinok.“

Postoj pútnik! Vzdaj úctu veľkým zásluhám a slávnej pamiatke takých slávnych hrdinov!

Tento pamätník postavila rada a občianstvo tohto mesta roku pána 1938.

Latinské nápisy v Dóme sv. Alžbety:

image2Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo, in die cathedre beati Petri Ap[osto]li circa auroram in castro Comaron ex p[rae]clarissima Regni prosapia videlicet d[omi]no Alberto Romano[rum] i[mperatore],Hungarie, Boemie, Dalmacie, Croatie etc. rege ac d[omi]na Elisabeth eorundem regnorum regina olim filia invictissimi principis et d[omi]ni, domi[ni] Sigismundi Ro[ma]nor[um] imperatoris natus est gloriosissimus p[ri]nceps d[omi]n[u]s Ladislaus, verus rex et heres in successionem horum regnor[um] et ducatuum hereditarie possiden[dorum], eodem etiam anno in festo penthecostes sacra Regni Hungarie corona omni cum sollennitate in alba Regali legittime coronatus.

MAĎARSKY

SLOVENSKY

Az Úr 1440. esztendejében, Üszögös Szent Péter apostol napján, hajnaltájt, Komárom várában, az ország legjelesebb családjában, tudniillik Alberttől, a német-római császártól, illetve Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királyától valamint Erzsébettől, ugyanezen országok királynőjétől, aki a néhai legyőzhetetlen uralkodónak Zsigmondnak, a német-római császárnak a lánya, megszületett a legdicsőbb uralkodó, László, aki valódi király és örökösödés jogán fent nevezett országoknak és hercegségeknek örököse, és akit Pünkösd ünnepén Székesfehérvárott még abban az évben a Magyar Királyság szent koronájával a legnagyobb ünnepélyességgel törvényesen megkoronáztak.

V 1440-tom roku Pána, na deň obsadenia biskupského stolca apoštolom Svätým Petrom, za úsvitu, na komárňanskom hrade, v najlepšej rodine krajiny, a to Albertovi, rímsko-nemekému cisárovi, ako aj kráľovi Uhorska, Čiech, Dalmácie, Chorvátska, atď., ako aj Alžbete, kráľovnej týchto krajín, ktorá je dcérou bývalého nepremožiteľného vládcu Žigmonda, rímsko-nemeckého cisára, sa narodil najslávnejší vládca, Ladislav, ktorý je skutočným kráľom, a na základe dedičného práva je dedičom hore uvedených krajín a kniežatstiev, a koho na sviatok Turíc v Stoličnom Belehrade počas najväčších osláv ešte toho roku zákonite korunovali Svätou korunou Uhorského kráľovstva.

Tento pamätník postavila rada a občianstvo tohto mesta roku pána 1938.

image3Pred oltárom sa nachádza oválny disk symbolizujúci slnko, v ktorom je umiestnená socha Sv. Márie s Ježiškom. Okolo rámca disku namaľovali a vpísali symboly Sv. Márie. Na hornej a spodnej časti disku sa na oboch stranách nachádzajú slová:
Latinsky Madarsky Slovensky
advocata nostra, auxilium christianorum A mi szószólónk, a kereszténység segedelme Naša zástankyňa, spása kresťanstva

Na pravej a ľavej časti disku si prečítame nasledovné slová:
puteus vivarum – speculum sine macula

élő vízű forrás– folt nélküli tükör

prameň živej vody-zrkadlo bez fľaku

quasi palma – quasi oliva

mint a pálma, mint az olajfa

ako palma, ako olivový strom

porta clausa – porta coeli

zárt kapu, a menny kapuja

zatvorená brána-brána neba

ellecta ut sol – pulchra ut luna

kiválasztott, miként a nap, szép, mint a hold

vyvovelá ako slnko, pekná ako mesiac

templum dei – turris davidica

Isten temploma, dávidi torony

chrám boží, veža Davidova

stella maris – aurora consurgens

tengeri csillag (sarkcsillag), fölkelő hajnal

Morská hviezda – vychádzajúca zora

Zvon z Urbanovej veže
Zvon, ktorý sa dôsledkom požiaru v roku 1966 zlomil, je dnes už reštaurovaný. Nachádza sa na ňom nápis:

Omnis caro foenum, et omnis gloria ejus quasi flos agri. Exsiccatum est foenum, et cecidit flos, quia spiritus Domini sufflavit in eo. Vero foenum est populus.

Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá. Bizony fű a nép. (Ézs.40,6.7)

Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet. Tráva uschne, kvet zvädne, ak ho ovanie dych Hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. (Izaiáš 40, 6.7)

Na námestí blízko Dómu je vystavený ďalší zvon, ktorý bol pôvodne súčasťou Dómu. Jeho nápis je takisto zároveň aj biblickým citátom:

Laudate eum in virtutibus ejus. Laudate eum in tympano et choro; laudate eum in chordis et organo.Omnis spiritus laudet Dominum.

Dicsérjétek őt hősi tetteiért. Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával; Minden lélek dicsérje az Urat! ( Zsolt.150,2.4.6).

Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou! Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! (Žalmy. 150, 2.4.6)

image4Kostol jezuitov, ktorý je dnes premonštrátskym kostolom, bol postavený vďaka finančnej podpore Zsófie Báthory, čo prezrádza aj latinský nápis. Zsófia Báthory sa už bohužiaľ nedožila vysvetenia kostola, umrela v roku 1680. Na tympanóne je umiestnený nápis:

Honori Santissimae Trinitatis posuit Sophia princeps Bathory, anno 1681

A Szentháromság tiszteletére állítatta Báthory Zsófia fejedelemasszony 1681-ben.

Na počesť Svätej Trojice dala postaviť kňažná Žófia Báthory v roku 1681.

Nad vchodom je umiestený erb rodiny Báthory, s latinskou vetou:image5

Principessa Sophia Bathory de Somlyo, anno Domini 1681

Somlyói Báthory Zsófia fejedelemasszony, az Úr 1681. esztendejében.

Kňažná Žofia Báthory zo Somlyó, v 1681-om roku Pána.

image6Nasleduje kostol františkánov, kde sa podľa povestí chodil modliť Ferenc II. Rákóczi, keď sa zdržiaval v Košiciach. Počas 18. storočia bol prebudovaný do barokovej podoby, jeho spomienku uchováva chronostichon:
image7A napokon je tu košický kláštor dominikánov. Nad bránou je umiestnený menej vydarený chronostichon, ktorý je spomienkou na opravy v kláštore vykonané v 19. storočí.

Pia LIberaLItate pubLICI et prIVata seDVLItate ornatuM

Áldozatos közadakozásból és személyes buzgóságból javíttatott (ékesítve lett).

Opravené z veľkorysých verejných darov a z osobnej horlivosti.

Chronostikon ukrýva rok 1814.

    Related Posts

    Hrdý hrad Krásna Hôrka
    19. november: Pamätný deň Svätej Alžbety z rodu Árpádovcov
    Bazilika sv. Štefana
    Bazilika sv. Štefana je v desiatke najviac fotografovaných stavieb