Ut, 21. mája 2024.

V ktorých častiach Slovenska sa môže používať maďarčina aj v úradnom styku?

Čo sa týka ústneho styku, podľa zákona sa môže používať maďarčina (ako aj hociktorý iný jazyk) všade na Slovensku a na hociktorom úrade, ak sa tam nachádzajú úradníci, ktorí tomuto jazyku rozumejú. Teda napríklad aj na hociktorom úrade v Bratislave môžeme komunikovať po maďarsky, ak s tým súhlasí daný úradník. Avšak ak sa na danom konaní zúčastnia aj iné osoby, treba si vypýtať aj ich súhlas. Kým na Maďarmi neobývaných oblastiach Slovenska ide len o náhodne vzniknutú možnosť na používanie maďarčiny len v ústnom styku, dovtedy na Maďarmi obývaných územiach Slovenska sú štátne a samosprávne orgány povinné zabezpečiť použitie maďarského jazyka (ako jazyka menšiny) v ústnom aj v písomnom styku. Za porušenie týchto povinností môžu byť konkrétnym úradom udelené sankcie.

Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
§ 2 (8) Občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu v úradnom styku v obci, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1, pri ústnej komunikácii používať jazyk menšiny, ak s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a osoby zúčastnené na konaní súhlasia.

Zdroj: Nyelvi jogok Szlovákiában (vydáva Fórum inštitút pre výskum menšín).

    Related Posts

    Používanie maďarského jazyka ako dôvod prepustenia z práce
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede