Po, 17. júna 2024.

Môžu sa používať na Slovensku zemepisné názvy po maďarsky?

Zemepisné názvy sú neoddeliteľnou súčasťou slovnej zásoby daného jazyka a sú dôležitými prvkami duchovného kultúrneho dedičstva. Zákaz ich používania alebo ich obmedzovanie je nezlučiteľné so slobodou slova a s ochranou kultúrneho dedičstva. Použitie maďarských foriem zemepisných názvov ústne aj písomne (bez ohľadu na to, kde sa daný objekt nachádza) nemôže byť obmedzované ani v tlači, ani vo verejných prejavoch, ani v učebniciach atď. Právne predpisy, ktoré by boli v rozpore s týmto zákonom by porušili medzinárodné zmluvy a základné ľudské práva.

Podľa zákona o používaní menšinových jazykov na územiach, kde žijú Maďari treba povinne vypísať názvy obcí aj v maďarskom jazyku na dopravných tabuliach, v úradných dokumentoch, ako aj na tabuliach/menovkách úradov. Názvy v maďarskom jazyku môžu byť ďalej umiestnené aj na železničných staniciach, na autobusových staniciach, na letiskách, či v prístavoch. Ďalšie iné zemepisné názvy, ktoré pomenúvajú objekty na územiach obývaných Maďarmi (napr. názvy ulíc) môžu byť uvedené aj úradne. Udomácnené a bežne používané zemepisné názvy môžu byť užívané v oficiálnych dokumentoch, v odborných publikáciách, či v tlači. Maďarské formy zemepisných názvov sa môžu používať aj v školských učebniciach škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Ak sa však v učebniciach nachádzajú mapy, podľa zákona v mapách môžu byť zemepisné názvy vyznačené len v ich štandardizovanej slovenskej forme. Podľa dnes platných predpisov vo všetkých ďalších hore menovaných prípadoch môže byť maďarský ekvivalent daného názvu uvedený výhradne len spoločne so svojou štandardizovanou slovenskou formou.

Zdroj: Nyelvi jogok Szlovákiában (vydal Fórum inštitút pre výskum menšín).

    Related Posts

    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    Môžu sa po maďarsky vypísať aj neúradné nápisy a oznamy na Slovensku?
    V akej forme treba písať zemepisné názvy v učebniciach škôl s vyučovacím jazykom maďarským?