St, 29. mája 2024.

V akej forme treba písať zemepisné názvy v učebniciach škôl s vyučovacím jazykom maďarským?

V maďarských učebniciach, ktoré boli vydané na Slovensku, treba uviesť za maďarskou formou zemepisného názvu aj jeho slovenský ekvivalent. Slovenský názov môže byť uvedený v zátvorke, alebo hneď pri maďarskom názve za pomoci lomítka. Podľa slovenského zákona by sa mali uviesť slovenské formy názvov aj pri objektoch, ktoré sa nenachádzajú na území Slovenska. Na konci učebníc by sa mal nachádzať aj dvojjazyčný súpis zemepisných názvov použitých v učebnici. V prípade máp však platí, že mapa môže obsahovať výhradne len štandardizované slovenské formy zemepisných názvov.

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
§13 (2) V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na vzdelanie v ich materinskom jazyku ustanoveným v § 12 ods. 3 sa v učebniciach, ako aj v učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny uvádzajú geografické názvy nasledovným spôsobom:
a) geografické názvy, ktoré sú vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, a to najprv v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku, a to spôsobom, ktorý bol používaný v učebniciach schválených v rokoch 2002 až 2006,
b) kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku,
c) na konci učebnice sa uvedie súhrnný prehľad geografických názvov vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku.

Zdroj: Nyelvi jogok Szlovákiában (vydal Fórum inštitút pre výskum menšín).

    Related Posts

    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu (3. časť)
    Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu (2. časť)