Pi, 12. apríla 2024.

Môžu sa po maďarsky vypísať aj neúradné nápisy a oznamy na Slovensku?

Pravdaže, veď to patrí medzi dôležité základné práva. Nápisy v maďarskom jazyku môžu byť umiestnené nielen na Maďarmi obývaných územiach, ale po celom území Slovenska. Nápisy obchodov, firemné tabule, reklamy, či oznámenia môžu bez problémov obsahovať text v maďarskom jazyku. Podnikateľ či iná právnická osoba môže popri slovenskom nápise všetko vypísať aj v maďarčine. Maďarský nápis môže mať aj rovnakú veľkosť ako slovenský nápis, avšak podľa zákona nemôže byť väčší. Na územiach Slovenska, kde prevažujú občania maďarskej národnosti, môže byť nápis či text v maďarčine umiestnený v poradí aj ako prvý. V prípade reklám po celom území Slovenska nie je predpísané poradie.

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín
Článok 11
2. Strany sa zaväzujú uznať, že každá osoba patriaca k národnostnej menšine má právo v jazyku svojej menšiny uvádzať označenia, nápisy a ďalšie informácie súkromného charakteru určené verejnosti.

Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
§ 8 (6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, a v reklame sa poradie textov neurčuje.

Zákon č.184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
§ 4 (6) ….. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny.

    Related Posts

    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk
    V akej forme treba písať zemepisné názvy v učebniciach škôl s vyučovacím jazykom maďarským?
    Je snaha o zavedenie dvojjazyčnosti radikálnou činnosťou?