St, 29. mája 2024.

VÝZVA: Slovensko-maďarská študentská vedecká konferencia

Združenie TéKa (Vedecké a kultúrne združenie mladých Maďarov žijúcich na Slovensku) v spolupráci s Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach organizuje dvojdňovú konferenciu s názvom „Modernizačné procesy v multietnických štátoch z hľadiska mentality, sociálnych a kultúrnych dejín”.

Konferencia sa bude konať v dňoch 19 – 20. mája 2015. Miesto konania prvého dňa je Historický ústav Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Nasledujúci deň sa konferencia presunie na Rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Plánovaní predsedovia:

Prof. Gyáni Gábor
Doc. Szarka László, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.

V prvý deň konferencie očakávame príspevky maďarsky prednášajúcich autorov, druhý deň slovensky prednášajúcich autorov.

Konferencia ponúka mladým výskumníkom možnosť prezentovať výsledky vlastného výskumu a ich následnú publikáciu. Privítame účasť najmä študentov, ktorí sa zaoberajú spoločenskými zmenami, etnickými otázkami, sociálnymi a kultúrnymi témami histórie v 19. a 20. storočí.

Oficiálny jazyk konferencie: maďarský, slovenský

Dĺžka prednášky 15 minút + 5 minút diskusia.

Na konferenciu sa môžu prihlásiť autori, ktorí sú v akademickom roku 2014/2015 študentmi doktorandského alebo magisterského štúdia.

Prihlásiť sa môžete do 20.04.2015 na emailovú adresu: tekatarsulas@gmail.com

Pre potvrdenie účasti je potrebné vyplniť registračný formulár (uvedený na konci výzvy), a zaslať krátky abstrakt v dĺžke 1500-2000 znakov na horeuvedenú e-mailovú adresu.

Príspevok musí obsahovať meno autora (alebo mená autorov), vysokú školu alebo pracovisko kde momentálne študent pôsobí, presný názov prednášky, obsah a kľúčové slová. Jazyk príspevku pre autorov prihlásených do Budapešti je maďarčina, v prípade tých, ktorí sa zúčastnia konferencie v Košiciach, slovenčina.

Prijaté abstrakty budú hodnotené internou komisiou. Po konferencii budú príspevky publikované v konferenčnom zborníku. Bližšie pokyny pre publikovanie v zborníku budú zaslané prihláseným účastníkom mailom. Každá práca bude lektorovaná, preto je nevyhnutné, aby texty dosahovali dostatočnú vedeckú úroveň.

Registračnú listinu si stiahnite tu!