St, 29. mája 2024.

Hrozí zatvorenie málotriedok

Zatvorenie malých škôl tzv. málotriedok sa v júni tohto roku odložilo o rok. Teda ešte rok času majú tie školy, ktorým podľa nového zákona hrozí zánik. Zákon o minimálnom počte žiakov v triedach vyšlo ešte z rúk bývalého ministra školstva Dušana Čaploviča.

Sú to už takmer dva roky, čo parlament schválil zákon, obeťou ktorého sa stane okolo sto našich škôl. Presunutie zatvorenia málotriedok však určite nebude riešením, totiž ani po voľbách nie je nádej na to, žeby nový politický aparát inicioval záchranu malých škôl. Zo škôl, ktorých sa nový zákon týka je viacej tých, ktoré sú školami s vyučovacím jazykom maďarským.

Parlament na návrh politickej strany Most-Híd teda upravil na konci júna menovaný školský zákon len v tom zmysle, že novelu o minimálnom počte žiakov v triedach zavedie až od septembra roku 2016. Podľa niektorých by sa totiž likvidáciou malých škôl dalo veľa usporiť.

Ostáva však naďalej nedoriešeným problémom, že čo bude s deťmi, ktorým v dedinách zatvoria školy. I keď sú medzi dotknutými málotriedkami aj školy s vyučovacím jazykom slovenským, v ich prípade ale situácia nie je taká vážna. Slovenských škôl je totiž aj po zatvorení v určitých obciach na okolí dostatok. Škôl s vyučovacím jazykom maďarským je však už pomenej.

Jedným z riešení by teoreticky mohlo byť to, keby sa v daných dotknutých regiónoch vytvorili centrálne školské inštitúcie. V takomto prípade by však bolo potrebné veľmi dobre zorganizovať a premyslieť spôsob docestovania žiakov z jednotlivých miest.

Záchrana čo najviac škôl s vyučovacím jazykom maďarským je teda veľmi náročná, ale dôležitá úloha. Obec alebo mesto kde totiž dôjde k zatvoreniu školy s vyučovacím jazykom maďarským sú z pohľadu maďarskej menšiny odsúdené na zánik.

    Related Posts

    Problém nových učebných plánov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským
    „Som za zrušenie maďarských škôl” – Reakcia
    Prečo sa maďarské deti nedokážu naučiť slovenčinu? (2. časť)