St, 19. júna 2024.

Živá reťaz pre naše školstvo aj v Komárne

5. februára (v piatok) o 15:00 hodine na Námestí generála Klapku (Klapka tér) v Komárne sa organizuje mierová demonštrácia na podporu celoslovenského štrajku učiteľov. Organizátori a civilní občania plánujú vytvoriť živú reťaz v Komárne. Týmto by chceli symbolicky upriamiť pozornosť verejnosti na zlý stav školstva a na zlé pomery panujúce v učiteľskej sfére.

Podujatia sa majú zúčastniť zástupcovia Komárňanského okresu a pedagógovia slovenských aj maďarských škôl okresu, zároveň pozvanie prijala aj Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU), Zväz maďarských pedagógov na Slovenku (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége), Zväz maďarských rodičov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége), ako aj organizácia Diákhálózat (celoštátna organizácia maďarských študentov na Slovensku), a zástupcovia zväzu študentov Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne (Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata).
Podľa predbežných plánov sa účastníci demonštrácie zúčastnia pochodu cez Župnú (Megye utca) a Záhradnícku ulicu (Kertész utca), cez Kossuthovo námestie (Kossuth tér) a Jókaiho ulicu (Jókai utca). Sprievod sa má ukončiť na Námestí gen. Klapku, kde sa má na záver zaspievať známa študentská hymna Gaudeamus igitur.

12642576_1030232597018220_2741224459545335342_n

Organizátori srdečne očakávajú každého, kto sa stotožňuje s cieľom štrajkujúcich pedagógov na Slovensku. Ako to už viackrát odznelo, ISU by chcela vyjednať zvýšenie tarifných platov pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, zároveň navýšenie rozpočtov škôl na rok 2016 s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Organizátori komárňanskej demonštrácie povedali: [highlight]„Očakávame pozornosť takých pedagógov a zároveň rodičov aj študentov, ktorí si uvedomujú, že bez vzdelaných ľudí sa európska (ako aj slovenská) spoločnosť ocitne v ohrození, zároveň plynulý priebeh vzdelávania vplýva na samotné vzdelávanie a výchovu, a je zálohou jej vysokej úrovne. Myslíme si, že toto značne súvisí s profesijným ocenením pedagógov.“[/highlight]

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku vyjadril nedávno svoj písomný súhlas a podporu celoštátneho štrajku učiteľov. Svoj list ale doplnili aj o legitímne požiadavky vzťahujúce sa na menšinové školy na Slovensku, ktoré slovenská strana organizátorov štrajku prijala a súhlasí s nimi.

Požiadavky Zväzu sa týkajú vytvorenia rovnoprávnosti medzi školami s vyučovacím jazykom slovenským a školami s vyučovacím jazykom národnostných menšín:

 1. Na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín bolo odsúhlasených pre vyučovanie materinského jazyka v 1. ročníku ZŠ 5 vyučovacím hodín, pričom na školách s vyučovacím jazykom slovenským majú žiaci určených na vyučovanie materinského jazyka až 9 vyučovacích hodín.
 2. Zrušenie ustanovení vzťahujúcich sa na minimálny počet žiakov v triedach, na základe ktorých hrozí zatvorenie mnohých málotriedok na Slovensku.
 3. Modifikácia vzdelávacích štandardov vzťahujúcich sa na vyučovanie materinského jazyka.

Informácie z: www.ujszo.com; www.kerekasztal.org

FOTO: ujszo.com

  Related Posts

  Komu sú určené dnešné školské učebnice? Učebnica a národná identita (2. časť)
  Protestná akcia pred parlamentom – prečo je slovenská vláda voči menšinám naďalej netolerantná?
  Je politika maďarských strán na Slovensku len o jazykových a kultúrnych otázkach?