So, 20. júla 2024.

Kráľ Matiáš bol námetom prvej básne v štúrovskej slovenčine

„Zomrel kráľ Matiáš – už viac pravdy nemáš!” (maď. Meghalt Mátyás, oda az igazság!). Už len fakt, že toto maďarské príslovie má aj svoj slovenský ekvivalent poukazuje na to, že kráľ Matej Korvín mal silný kult aj medzi Slovákmi a s jeho smrťou bola pochovaná aj spomínaná pravda chudobného človeka.

Kult kráľa Mateja bol medzi Slovákmi tak silný, že počas slovenského národného a jazykového hnutia v 19. storočí mala postava tohto uhorského panovníka mimoriadne  významné miesto. Ako píše maďarský historik István Kollai: „Toho času boli v prvom rade práve Slováci tí, ktorí sa na kráľa Mateja odvolávali pri hľadaní cesty k dohode s Maďarmi. Kráľ Matej predstavoval vo vnímaní Slovákov to historické obdobie, kedy bolo už multietnické Uhorské kráľovstvo silným a dôležitým faktorom na mape Európy. Toto slovenské vnímanie ešte neznamená zhodu slovenských a maďarských názorov, totiž v slovenskej a v maďarskej histórii sa inak chápe pojem „multietnický štát“. Čo však môže byť pre nás zaujímavé je fakt, že tento zidealizovaný a od etnických nepokojov zbavený obraz obdobia vlády Mateja Korvína mimoriadne produktívne vplýval na slovenskú literatúru a kultúru pred 100-150 rokmi.

Slováci sa mimo iných vecí snažili vo svojich dielach Maďarom ako aj vlastnému ľudu odkázať: mohli by sme vybudovať spoločný štát s Maďarmi. Najvýznamnejším príkladom je lyricko-epická báseň „Detvan“ od Andreja Sládkoviča. V tomto príbehu detviansky mladík Martin náhodne zabije sokola kráľa Mateja, s čím sa neskôr prizná kráľovi. Za jeho čestnosť ho kráľ prijme do Čierneho pluku.

Tento zidealizovaný obraz kráľa Mateja Korvína sa objavuje aj v síce menej známej ale o to zaujímavejšej básni istého Sama Vozára. Autor opisuje kráľa Mateja ako osobu prísne zakročiacu voči šľachticom. Toto dielo s názvom „Keď boli Turkom rohy už zlámané“ sa zároveň pokladá za prvú báseň napísanú v štúrovskej slovenčine. V prvej básni napísanej v kanonizovanom modernom slovenskom literárnom jazyku sa teda píše o kráľovi Matejovi…Čo to je, ak nie zobrazenie historického spojenia medzi kráľom Matejom Korvínom a Slovákmi?”Kráľ Matej Korvín vnímaný v slovenskom a maďarskom historickom povedomí ako „kráľ spravodlivý k svojmu ľudu”  by teda mohol byť pozitívnou spojkou medzi oboma národmi.

Na záver, iste ste si všimli, že v prísloví na úvode textu sa vyskytuje ešte staršie označenie „kráľ Matiáš”, čo je slovenský ekvivalent vytvorený pôvodne z maďarskej a latinskej formy tohto mena. Dnes sa však v slovenčine používa označenie „kráľ Matej”, ktorý však pochádza z dielne ideológov čechoslovakizmu, a tí si priateľské spolužitie Maďarov a (Čecho)Slovákov nevedeli predstaviť, a aj preto sa spoločnú históriu snažili zbaviť takých historických osobností, ktoré by tieto dva národy viac spájali ako rozdeľovali.

Na základe originálu: Zsolt Sztakó: Mátyás, aki összeköt(hetne)