Ne, 23. júna 2024.

Čo je národ a kto je jeho členom?

V stredoveku sa za národ považovala šľachta slúžiaca jednému panovníkovi. Išlo teda hlavne o označenie stavovského pôvodu obyvateľa určitej krajiny. V Uhorsku boli členmi Natio Hungarica všetci šľachtici bez ohľadu...
Read More

Čo je národnosť a čo pôvod?

Pod národnosťou rozumieme príslušnosť osoby k nejakému národu v kultúrnom/etnickom zmysle. Osoba maďarskej národnosti je teda členom maďarského (kultúrneho) národa. Národnosť je subjektívna, každý si ju určí sám, nie je...
Read More