Pi, 29. septembra 2023.

Úloha z dejepisu

Pred rokmi som čítala zaujímavú štúdiu slovenskej historičky Slávky Otčenášovej o vplyve vyučovania dejín na národnú identitu. Teraz som si ju znovu vyhľadala. Po vzniku Československa bolo jedným z najdôležitejších spoločensko-politických...
Read More

Prečo nechceme slovenskú školu v Rohovciach

V Preambule Ústavy Slovenskej Republiky je Slovensko definované ako štát slovenského národa („My, národ slovenský…”), v ktorom sa „príslušníci národnostných menšín a etnických skupín” pripájajú k štátotvornému slovenskému národu. Na...
Read More