Kuriózny prípad rieši jazyková polícia na juhu Slovenska


V obci Štvrtok na Ostrove museli riešiť kuriózny prípad týkajúci sa „porušenia zákona o štátnom jazyku“.

Peter Őry, starosta obce Štvrtok na Ostrove (Csallóközcsütörtok; okres Dunajská Streda) informoval na sociálnej sieti o tom, že Ministerstvu kultúry bol doručený podnet od občana týkajúci sa údajného zverejnenia informácii v jazyku národnostnej menšiny bez ich uvedenia v štátnom (slovenskom) jazyku.

Konkrétne išlo o informačnú tabuľu na detskom ihrisku za kultúrnym domom v obci Štvrtok na Ostrove. Podľa zaslaného podnetu občana, obsahuje táto tabuľa informácie len v maďarskom jazyku a chýba na nej slovenský text.

Vedeniu obce bol preto zaslaný list od Ministerstva kultúry s upozornením, že podľa zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa „všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy uvádzajú v štátnom jazyku.

Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu a v reklame sa poradie textov neurčuje“.

Ministerstvo kultúry preto požiadalo starostu o zaslanie písomného stanoviska a príslušnej fotodokumentácie k uvedenej situácii týkajúcej sa použitia jazyka národnostnej menšiny v informáciách pre verejnosť bez ich zverejnenia v štátnom jazyku na informačnej tabuli na detskom ihrisku.

Starosta Peter Őry následne na sociálnej sieti informoval o tom, že odpoveď na menovaný podnet bola mimoriadne stručná: „Nabudúce nech si nadšený sťažovateľ radšej pozrie aj druhú stranu informačnej tabule. Takýmto spôsobom si totiž navzájom ušetríme jednak čas, jednak peniaze daňových poplatníkov“. Následne zverejnil fotografie informačnej tabule z detského ihriska, kde na jednej strane figuruje slovenský a na druhej strane maďarský text.