12. apríl – spomienka na vysídlenie Maďarov z Československa na základe Benešových dekrétov


Po skončení druhej svetovej vojny presne 12. apríla 1947 sa uskutočnil prvý transport občanov maďarskej národnosti z novovzniknutého Československa na územie Maďarska.  Maďari si v tento deň pripomínajú nespravodlivý odsun takmer sto tisíc Maďarov, ako aj ďalšie kruté následky povojnových dekrétov.

V apríli roku 1945 košický vládny program vyhlásil všetkých Maďarov žijúcich na území dnešného Slovenska za vojnových zločincov, zradcov a kolaborantov, a to podľa princípu kolektívnej viny. Keďže vydanie dekrétov sa spája s menom prvého československého prezidenta Edvarda Beneša, do histórie sa zapísali pod menom Benešove dekréty.

Benešove dekréty toho času nielen vylúčili z verejného života občanov maďarskej a nemeckej národnosti, ale mnohých prinútili aj opustiť svoju vlasť. Časť Maďarov bola deportovaná aj na nútené práce na územie dnešnej Českej republiky. Tí, ktorí zostali vo svojich domovoch boli v mnohých prípadoch nútení vzdať sa maďarskej národnosti a hlásiť sa za Slovákov, v opačnom prípade sa totiž vo verejnom živote stali diskriminovanými.
Za uplynulé storočie hry veľmocí a rôzne snahy o vytvorenie homogénnych národnostných štátov v Európe vyústili do svetových vojen, spôsobili zbavenie základných ľudských práv, vyhnanie rôznych etnických skupín, výmenu obyvateľstva, a nie raz sa preukázali aj snahy o úplné vyhubenie konkrétnych národov a náboženských skupín.

Medzi základné úlohy dnešnej spoločnosti by malo patriť objektívne a nestranné spracovanie historických udalostí, ktoré kedysi tragicky zasiahli do života určitých skupín ľudí. Aj keď sa mnoho udalostí z čias druhej svetovej vojny už spracovalo, v slovenskej histórii je dodnes neprebádaná a len povrchne spracovaná téma ohľadom Benešových dekrétov.

Tým, že slovenská strana naďalej ignoruje tému Benešových dekrétov, napätie medzi Slovákmi a Maďarmi neutícha. Maďari totiž žijú v štáte, ktorý teoreticky pokladá všetkých Maďarov, ich predkov ako aj ich potomkov za vojnových zločincov. Navyše, Národná rada SR prijala v septembri 2007 uznesenie, ktorým potvrdila nespochybniteľnosť, nedotknuteľnosť a nemennosť Benešových dekrétov. Pritom európske štáty 21. storočia by mali byť schopné objektívnym spôsobom pristupovať k svojej histórii,  nesnažiť sa problematické otázky zatlačiť do úzadia, ale práve naopak, snažiť sa otvorenú diskusiu. Kým sa to tak nestane maďarsko-slovenské vzťahy budú naďalej poznačené stigmou Benešových dekrétov.