Tragická smrť krásnej rakúskej arcivojvodkyne Matildy


V roku 1867 počas prípravných prác na sprievodné oslavy spojené s korunováciou Františka Jozefa a Alžbety-Sissi za maďarského/uhorského kráľa a kráľovnú prichádza nečakane smutná správa, že arcivojvodkyňa Matilda (1849-1867), dcéra rakúskeho arcivojvodu a vojvodcu Albrechta (1817-1895), utrpela vážne popáleniny potom ako si v panike schovala zapálenú cigaretu za chrbát, od čoho nešťastnou náhodou vzplanuli jej šaty.

Kvôli vtedajším mravom sa v dobovej tlači nemohol objaviť motív „zapálenej cigarety“, namiesto toho písali o petrolejovej lampe, respektíve zápalkách, ktoré spôsobili nešťastie. Oficiálne noviny Budapesti Közlöny však v prvých správach uvádzajú ešte neznámu príčinu:

Kto bola Matilda Mária Rakúska?

Matilda Mária Adelgunda Alexandra Rakúsko-Tešínská bola rakúska arcivojvodkyňa z rakúsko-tešínskej vetvy Habsbursko-Lotrinskej dynastie. Narodila sa ako druhá dcéra arcivojvodu Albrechta Rakúskeho, Tešínského kniežaťa a princezny Hildegardy Luisy Bavorskej. V lete roku 1861 sa prvýkrát stretla s arcivojvodom Ľudovítom Salvatorom Toskánskym behom jeho návštevy u cisára Františka Jozefa I. Matilda a Ľudovít už od prvého stretnutia cítili k sebe silnú náklonnosť. Nikdy však nedošlo ani k zasnúbeniu páru, i keď sa o to Ľudovít Salvator všemožne snažil. Matilda sa totiž mala stať budúcou italskou kráľovnou ako manželka vtedy ešte korunného princa Umberta Savojského (po tragickej smrti mladej Matildy Umberto Savojský požiadal o ruku princeznú Margarétu, dcéru janovského princa, brata kráľa Viktora Emanuela II. Savojského).

„F. hó 22-én késő  esti órában Mathild fhg kisasszonyt, Albrecht fhg leányát az a szerencsétlenség érte,  hogy a ruhája — nem tudni mi módon — meggyult, s karjain, nyakán, hátán, és az al tagjain is nagyobb terjedelmű égések történtek.”

„22. februára (1867) vo večerných hodinách postihlo nešťastie arcivojvodkyňu Matildu, dcéru arcivojvodu Albrechta, jej šaty  – nevie sa z akej príčiny – vzplanuli ohňom a utrpela rozsiahle popáleniny na rukách, na krku, na chrbte, ako aj na dolných končatinách.“

Potom ako sa cisárovná Alžbeta-Sissi dozvedela o tragickej nehode, 23. mája napísala list v maďarskom jazyku svojmu synovi Rudolfovi, ktorý sa toho času zdržiaval vo Viedni. V liste vyjadrila svoj súcit s mladou dievčinou:

 „Szivből sajnálom szegény Mathildot, kit oly roppant balsors ért, rémisztően szenvedhet és soká fog bizonyosan tartani, míg felgyógyul…” 

„Zo srdca mi je ľúto úbohej Matildy, ktorú postihlo toto obrovské nešťastie, musí strašne trpieť, a určite bude trvať veľmi dlho kým sa uzdraví….”

Arcivojvodkyňa Matilda po dlhom utrpení podľahla zraneniam ráno 6. júna 1867 v prvý deň osláv sprevádzajúcich korunováciu Františka Jozefa a Alžbety. O obrovskom smútku panovníckej rodiny sa dozvedáme z listu Mary Elisabeth Stevens, ktorý napísala začiatkom júna:

Čo sa stalo 22. mája 1867?

V tento deň sa prihodila nehoda, pri ktorej Matilda utrpela ťažké popáleniny na celém tele, hlavne na tvári a na hlave. Nikdy se však nepodarilo zistiť, čo sa v skutočnosti vlastne stalo. Vo svojej izbe sa mala pripravovať na prechádzku so svojím otcom. Tam sa takisto našli na zemi pohodené zápalky. Podľa neoficiálnej verzie sa uvádza, že vo svojej izbe skúšala fajčiť i keď vedela, že jej otec s niečím takým nesúhlasí. Keď ho však počula prichádzať, v panike si schovala zapálenú cigaretu za chrbát, kvôli čomu nešťastnou náhodou vzplanuli jej muslínové šaty. Zomrela po necelých 14 dňoch, plných utrpení a bolesti, 6. júna 1867 na zámku Hetzendorf vo Viedni. Jej milovaný Ľudovít bol o jej zdravotnom stave denne informovaný. Po smti Matildy sa nikdy neoženil. Arcovojvodkyňa bola pochovaná v cisárskej hrobke vedľa svojej matky a brata. Pohreb se konal 11. júna 1867. Na obrázku Matilda počas smútočného obradu.
12561

„…v predošlý večer bol panovnícky dvor zahalený smútkom kvôli jednému telegramu. Úbohá mladá arcivojvodkyňa Matilda, dcéra arcivojvodu Albrechta, podľahla popáleninám. Určite ste čítali o tejto strašnej udalosti v novinách: zapaľovala sviečku a od padajúcich zápaliek sa zapálili jej šaty. Po niekoľkodňových utrpeniach toto úbohé mladé stvorenie zomrelo. Bola pôvabná a veľmi mladá, mala len 18 rokov, s nádhernou nádejou na budúcnosť. (…) Kvôli smútku nebudú zábavy vo dvore, a odídu (t.j. cisársky pár) z Budína oveľa skôr než to bolo plánované. Myslím si, že táto udalosť bola veľkým smútkom pre úbohého cisára a cisárovnú, ktorí sa museli zúčastniť vyčerpávajúcich obradov bezprostredne potom ako sa dozvedeli strašnú správu. Veľmi zlé správy prichádzali aj z Mexika…” (onedlho nato, 19. júna, skupina mexických republikánskych povstalcov popravila mexického cisára a člena rakúskej cisárskej dynastie Maxmiliána I.).

V čase korunovačných osláv museli cisár František Jozef ako aj cisárovná Alžbeta-Sissi pokladať za veľmi zaťažujúce nutné plnenie si svojich verejných povinností na jednotlivých vystúpeniach počas ich veľkého smútku, ktorý spôsobili nečakané rodinné tragédie. Pri plánovaných prípravách osláv nastali kvôli týmto smutným udalostiam značné organizačné zmeny, ako sa to dozvedáme aj z oficiálnej správy:

„Tragická smrť cisárskej a kráľovskej výsosti arcivojvodkyne Matildy, ktorá umrela v najkrajších rokoch svojho života, zahalila do hlbokého smútku aj Jeho Veličenstvo Kráľa. Z tohto dôvodu Jeho Veličenstvá sa môžu zúčastniť len tých osláv, ktoré sa bezprostredne a podstatne týkajú korunovačných obradov. Rešpektujme tento smútok a ani my sa nezabávajme na tých oslavách, ktorých sa Kráľ nemôže zúčastniť: takto vzdáme svoj hold smerom ku nemu tým najlepším a najláskavejším spôsobom, totiž bude útechou pre jeho srdce, ak uvidí, že ľud zdieľa smútok, ktorý postihol jeho rodinu. Organizačný výbor usporiadal oslavu tento mesiac 12-teho v stredu v mestskej časti Városliget; táto oslava sa neuskutoční z úcty ku kráľovskému smútku; avšak aby nepominul zámer, ktorý sa spájal s touto oslavou, a aby sa prejavil v inej forme prispôsobenej okolnostiam, menovaný organizačný výbor rozhodol, aby sa sumy, ktoré boli určené na usporiadanie spomínanej oslavy, boli rozdelené medzi chudobných obyvateľov mesta.”

12560

Matilda s otcom arcivojvodom Albrechtom

Spomínanými zmenami zredukovali počet osláv tradične sprevádzajúcich korunovácie len na najnevyhnutnejšie ceremónie, ako o tom píšu noviny Családi Kör 9. júna 1867:

„A fáklyásmenet, mely a koronázáskor tartandó volt, legf. ohaj folytán elmarad. A testvérfővárosok vasárnapon lesznek kivilágitva.”

„Fakľový pochod, ktorý sa zvyčajne konal počas korunovácie, sa na najvyššie želanie neuskutoční. Bratské hlavné mestá budú vysvietené v nedeľu.”

 

Preložené z originálu: Eszter Virág Vér: Háta mögé rejtett, titokban szívott cigaretta okozta a Habsburg-főhercegnő halálát