Čo v praxi znamená, keď má niekto dvojité občianstvo?


Ak niekto získa občianstvo druhého štátu, stáva sa občanom obidvoch krajín. Môže využívať administratívne i legislatívne výhody v danej krajine, ktoré vyplývajú z občianstva. Dvojité postavenie však neznamená, že niekto je nad právom. Nikto nemôže beztrestne spáchať trestný čin alebo porušovať zákon, a zároveň sa vyhovárať na svoje druhé občianstvo. Dvojité občianstvo teda nie je totožné s diplomatickou imunitou. Dvojité občianstvo je medzinárodný fenomén, ktorý uplatňuje v praxi mnoho štátov vrátane Maďarska či Slovenska (až do roku 2010). Každý štát ustanovuje osobitné pravidlá na získanie i na stratu občianstva.