Aká je úroveň vzdelávania na maďarských školách?


Podľa výskumov PISA je úroveň vzdelávania na maďarských školách podobná ako na slovenských školách. Rozdiely v kvalite medzi jednotlivými školami sú teda viac ovplyvnené inými faktormi, napríklad veľkosťou školy, vzdelanostnou úrovňou rodičov žiakov, ich socio-ekonomickým pozadím než vyučovacím jazykom. Toto sa odzrkadľuje aj na dobrých výsledkoch maďarských žiakov vo vzdelanostných súťažiach a na ich zastúpení medzi univerzitnými študentmi.