Majú aj ostatné menšiny vlastné školy?


Na Slovensku sa ukrajinčina a rusínsky jazyk vyučujú vo viacerých školách na severovýchodnom Slovensku, ale podľa našich vedomostí existuje len jedna škola, kde je rusínsky jazyk plnohodnotným vyučovacím jazykom, v ktorom sa vyučujú všetky predmety okrem slovenčiny. Nemecké školy existujú viaceré, tie však ťažko pokladať za súčasť menšinového školstva, ide o bilingválne školy, ktorých cieľom je poskytovať vzdelanie v nemčine deťom inej, hlavne slovenskej národnosti (podobné bilingválne školy existujú aj v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku). V Bratislave existuje základná škola s vyučovacím jazykom bulharským, ktorú navštevujú bulharské a slovenské deti. Rómčina zatiaľ nie je na Slovensku vyučovacím jazykom, a ani sa neučí v základných školách. Ostatné menšiny sú príliš málopočetné a roztrúsené, aby mohli mať vlastnú školu.