Pomáha asimilácia Maďarom žijúcim na Slovensku v dosiahnutí vyššieho spoločenského statusu?


Maďarom žijúcim na Slovensku – tak, ako každému etniku –záleží na tom, aby si zachovali svoj jazyk a kultúru. Na druhú stranu, väčšinou pracujú a pôsobia na Slovensku, a teda dennodenne prichádzajú do styku so slovenčinou. Preto sa na prvý pohľad môže zdať, že život by bol jednoduchší, keby zabudli na svoje korene a zapadli do slovenského prostredia. Istáčasť Maďarov ovplyvnená prostredím preto aj volítakúto cestu. Je to niekedy zdanlivo jednoduchšie. Napríklad, pošlú svoje deti do slovenskej školy, aby neskôr nemali problém dohovoriť sa na verejnosti, v práci, a tak dosiahnuťv dospelosti vyššie spoločenské hodnotenie.
Tento postoj je však pri najmenšom diskutabilný. Výskumy aj štatistiky ukazujú, že ľudia, ktorí dosiahli základné vzdelanie v materinskom jazyku, majú lepšie šance dosiahnuť vyššie vzdelanie, kariérny rast, uplatnenie sa v spoločnosti a aj  plnohodnotnejší a kvalitnejšíživot.
Maďari žijúci na Slovensku môžu svoje jazykové znalosti uplatniť vo svoj prospech. Znalosťou maďarčiny, slovenčiny (češtiny), majú ideálne šance uplatniť sa napríklad v zahraničných spoločnostiach, ktoré vyhľadávajúľudí s jazykovými znalosťami.
Samotná asimilácia teda nepomáha v dosiahnutí vyššieho spoločenského statusu Maďarov. Naopak, jazykové znalosti vrátane slovenčiny a maďarčiny toto postavenie ovplyvniť môžu.