Sú Maďari a ostatné národnosti štátotvorní obyvatelia?


To, že výlučne slovenská komunita je štátotvorná, je veľký omyl, ktorý však systematicky šíria niektorí politici a publicisti. Štátotvorní sú všetci občania štátu, veď sa všetci podieľajú na tvorbe verejného blaha a sú si pred ústavou a zákonmi rovní. Nedorozumenie vyplýva zo zamieňania konceptu štátotvornosti a práva národov na sebaurčenie. Každý národ, ktorý dospeje do štádia vysokej vnútornej organizovanosti a má spoločnú identitu, má podľa medzinárodného práva nárok vytvoriť samostatný štát. To však neznamená, že tento štát si príslušníci väčšiny môžu „vyvlastniť“ len pre seba. Štát tvoria všetci občania (ľud) a musia mať rovnaký prístup k všetkým právam zakotveným v ústave. Ináč by ten štát nebol dostatočne demokratický v zmysle moderného ponímania demokracie.