Béla A. Kis: Reformovaná kresťanská cirkev na slovensku


3.4. Školstvo

Školstvo je jednou z tých viditeľných oblastí činnosti RKCS, ktorá po počiatočnom rozmachu síce zaznamenala určitú stagnáciu, ale potom sa začala energicky rozvíjať. Dnes už môžeme hovoriť o celej školskej sieti reformovanej cirkvi, do ktorej patrí 11 inštitúcií. Právne postavenie vzdelávacích inštitúcií reformovanej cirkvi stanovila Synoda roku 2000 svojím zákonom.

3.4.1. Všeobecné vzdelávanie

Po zmene režimu bolo Pracovné združenie reformovaných pedagógov tým orgánom, ktoré sa organizovaním konferencií a aj iným spôsobom usilovalo iniciovať obnovenie škôl reformovanej cirkvi.

Prvá základná škola vznikla roku 1992 v Dolnom Štáli, potom po päťročnej prestávke nasledovalo založenie školy v Rožňave (1997), roku 1999 bola založená reformovaná škola v Martovciach a v Keti, zatiaľ posledná základná škola reformovanej cirkvi vznikla roku 2001 transformáciou štátnej školy vo Vojanoch. Všetky reformované školy majú právo na činnosť v plne organizovanej forme, v súčasnosti jedine škola v Martovciach nie je deväťročná.

Na inštitucionálnu formu stredoškolského vzdelávania bolo treba čakať do roku 1999 (v komárňanskom maďarskom gymnáziu sa od školského roku 1992/1993 každoročne otvára

la jedna „reformovaná trieda“, ale založenie školy sa nepodarilo), keď v Rimavskej Sobote v budove reformovaného gymnázia (od roku 1853 Zjednotené protestantské gymnázium) otvorilo svoje brány Reformované gymnázium Mihálya Tompu ako jeho právny nástupca. Škola má dve oddelenia: po osemročnom gymnáziu sa roku 2001 pridalo aj štvorročné vzdelávanie. V tom istom roku bol pri škole zriadený aj internát, čím sa otvorila možnosť prijímať žiakov aj zo vzdialenejších miest. V Leviciach došlo pred rokmi k úplnému zrušeniu stredoškolského vzdelávania v maďarskom jazyku, prázdny priestor sa snažilo zaplniť gymnázium, ktoré založil roku 2000 Reformovaný cirkevný zbor v Leviciach a ktoré začalo svoju činnosť jednou triedou.

V školskom roku 2002/2003 navštevovalo základné školy reformovanej cirkvi 432 žiakov, vyučovalo ich (vrátane externých učiteľov) 68 pedagógov. V tom istom školskom roku sa v gymnáziách reformovanej cirkvi učilo 185 žiakov, ktorých (vrátane externých učiteľov) vyučovalo 30 pedagógov. Na výchovno-vzdelávacom procese v ustanovizniach reformovanej cirkvi sa zúčastňuje viac ako 600 žiakov a 100 učiteľov.

Aj keď to v pravom slova zmysle nepatrí do všeobecného vzdelávania, dopĺňame na tomto mieste informáciu, že od roku 2002 funguje pri cirkevnom zbore v Keti prvá a zatiaľ jediná materská škola RKCS, ktorú v školskom roku 2002/2003 navštevovalo 19 detí.

3.4.2. Príprava katechétov, teológov a kantorov

Katechetický seminár v Komárne vznikol už v školskom roku 1990/1991 a svoju činnosť začal s cieľom, aby vychovával katechétov v rámci diaľkového štúdia. Jeho prvým riaditeľom bol Zoltán Takács, generálny kurátor RKCS. Seminár sa roku 1992 transformoval na teologický inštitút pod názvom Teologický inštitút J. Calvina a katechétom umožnil absolvovaním aj tretieho ročníka získať kvalifikáciu levitu. Za riaditeľa bol zvolený Imre Peres, padáňsko-boheľovský duchovný, Zoltán Takács sa stal zástupcom riaditeľa. Roku 1993 Synodná rada stanovila, že Teologický inštitút J. Calvina je právnym nástupcom lučeneckého Teologického seminára, čím vytvorila právny základ vzdelávania reformovaných duchovných. V tom istom roku sa s 8 externými poslucháčmi začalo desaťsemestrálne „experimentálne vzdelávanie“ teológov.

V živote inštitútu priniesol rok 1994 veľkú zmenu, keď sa vzdelávanie teológov začalo aj formou denného štúdia a inštitút fungoval ďalej pod názvom Teologická akadémia J. Calvina. Od akademického roku 1997/1998 stojí na čele akadémie dekan János Molnár, duchovný z Rece, Imre Peres je študijným a Zoltán Takács ekonomickým prodekanom.

Do roku 2003 akadémia vyškolila 143 katechétov, 16 levitov a 57 teológov. Na Teologickej akadémii J. Calvina študuje v akademickom roku 2003/2004 31 teológov; inštitúcia má 29 katechétov a 67 externých teologických poslucháčov. Spomedzi externistov 19 patrí k RKCS, ostatní sú zo zahraničia (Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, Rumunsko). Vysvetlenie tohto faktu spočíva v tom, že v rámci Karpatskej kotline prebieha externé štúdium reformovaných duchovných už iba v Komárne. V zmysle rozhodnutia Fakultnej rady Akadémie od roku 2003 trvá štúdium teológov šesť rokov, čo sa vzťahuje aj na tých, ktorí získavajú praktické skúsenosti ako pomocní duchovní, ale ešte sa musia zúčastniť aj na ďalšom vzdelávaní.

Najčerstvejším úspechom Teologickej akadémie J. Calvina je, že sa jej po dlhoročnom úsilí podarilo začleniť do komárňanskej Univerzity J. Selyeho: od septembra 2004 môže ďalej pôsobiť ako akreditovaná teologická fakulta. Tento postup okrem teologickej prestíže nie je zanedbateľný ani z hľadiska doterajšieho finančného zaťaženia: totižto na rozdiel od ostatných registrovaných cirkví na Slovensku sa vzdelávanie reformovaných du-chovných doteraz neuskutočňovalo na ťarchu štátneho rozpočtu, ale cirkevných zborov a hlavne zahraničných – holandských, nemeckých, švajčiarskych – sponzorov a podporných organizácií. Teologická akadémia J. Calvina prevádzkuje od jari 1992 – s misijným cieľom a s cieľom zlepšenia svojej finančnej situácie – aj reformované kníhkupectvo.

Teologická akadémia J. Calvina má v súčasnosti sedem katedier (Starého zákona, Nového zákona, cirkevných dejín, systematickej teológie, praktickej teológie, dejín náboženstva a filozofie, jazyková). V jej plánoch je aj zavedenie denného univerzitného štúdia katechétov, ktoré predpokladá päťročné štúdium. Spočiatku to bolo dvojročné štúdium, ktoré sa postupne zvýšilo na tri, potom na štyri roky. Táto predstava je vítaná aj preto, lebo kým v školskom roku 1993/1994 bolo náboženstvo povinne voliteľným predmetom len na druhom stupni základných škôl, od školského roku 2004/2005 je – popri etike – povinne voliteľným predmetom aj na prvom stupni, čo si vyžaduje zamestnávania väčšieho počtu katechétov.

Teológovia udržiavajú vzťahy s cirkevnými zbormi v rámci tzv. študijných ciest, teologických dní. Od roku 1993 majú k dispozícii moderný študentský domov, prestavaný z bývalého biskupského bytu. Roku 1999 bola odovzdaná do užívania aj nová knižnica Teologickej akadémie J. Calvina, ktorá má v súčasnosti približne 20 tisíc zväzkov. Budova slúži aj na organizovanie konferencií a iných akademických podujatí.

Keďže po roku 1989 sa zvýšil záujem o teologické štúdium a popri Prahe a bratislavskej evanjelickej teológii prijímali reformovaných študentov zo Slovenska aj teologické fakulty v Budapešti, Debrecíne a Sárospataku, Synoda roku 1995 rozhodla, že tí študenti, ktorí chcú študovať na inej teológii, musia najprv absolvovať prijímacie skúšky na Teologickej akadémii J. Calvina, ak chcú, aby ich RKCS uznala za svojich teológov.

Onedlho po Komárne sa vzdelávanie katechétov začalo aj vo východnej časti krajiny: počnúc akademickým rokom 1992/1993 funguje v Košiciach Katechetický seminár ako súčasť, detašované pracovisko komárňanského inštitútu, kde sa vyučuje po maďarsky a po slovensky. Prvým riaditeľom sa stal zástupca biskupa Béla Varga, košický duchovný, po ňom nasledoval vyšnolánecký duchovný Zoltán Gyure, po jeho odchode do dôchodku sa novým riaditeľom stal košický duchovný Zoltán Orémus. Štúdium v Košiciach absolvovalo doteraz 70 katechétov v maďarskej sekcii a asi 50 v slovenskej sekcii. Tu trvá štúdium tri roky.

Vzdelávanie kantorov, ktoré sa začalo v komárňanskom Katechetickom seminári po jeho založení od roku 1998 pod vedením Ildikó Móricz, referentky pre spev a hudbu komárňanského seniorátu a hudobného pedagóga Vince Feketeho (ktorý bol v rokoch 1996 až 2002 zástupcom generálneho kurátora RKCS), sa ešte zintenzívnilo: každé leto sa organizujú trojtýždňové kurzy pre kantorov so zapojením odborníkov z Maďarska. Prvé štyri kantorské diplomy boli vydané roku 2002.

Stránky: 1 2 3 4 5 6