Béla A. Kis: Reformovaná kresťanská cirkev na slovensku


3.5. Reštitúcie

Zmiernenie jednotlivých majetkovoprávnych krívd spáchaných na cirkvách a náboženských združeniach umožnil zákon 282/1993 Z. z. reštitúciou cirkevného majetku, ale určil aj okruh tých nehnuteľností, ktoré nemôžu byť navrátené.

Podľa súpisu, ktorý bol vyhotovený na Predsedníctve synody, cirkevné zbory RKCS do roku 1945 vlastnili 5171 ha pôdy. Z tohto majetku RKCS počas reštitúcie nevrátili

1215 ha pôdy (z toho: 1023 ha ornej pôdy, 121 ha lesov, 3 ha viníc a 59 ha zastavanej plochy). Popritom jej nevrátili 89 niekdajších budov (z toho: 61 škôl, 18 učiteľských bytov, 7 fár a 3 kostoly).

Treba poznamenať, že zlopovestné Benešove dekréty sa RKCS okrem komárňanského sirotinca dotýkali „len“ v gemerskom senioráte -hoci sa jej nemali týkať nijakým spôsobom, veď sa nevzťahovali na cirkvi. V gemerskom senioráte úrady skonfiškovali reformovanej cirkvi 1 kostol, 4 fary, 6 škôl, 2 učiteľské byty, 555 ha ornej pôdy a 31 ha lesov.

3.6. Reformovaná kresťanská tlač

Oficiálnym tlačovým orgánom RKCS v maďarskom jazyku je mesačník Kálvinista Szemle [Kalvínske hlasy], ktorý vychádza od júla 1951. Ako jediný maďarský cirkevný mesačník v Československu musel zodpovedať aj istým štátnym požiadavkám, ale prežil zmenu politického systému a prešiel významnými zmenami. Toto konštatovanie sa vzťahuje aj na slovenský tlačový orgán, Kalvínske hlasy. Žiaľ, pre veľmi vysoké distribučné náklady od roku 1994 tento časopis už nie sú predajný v novinových stánkoch, k čitateľom sa dostáva výlučne cirkevnou distribúciou. Šéfredaktorom oboch orgánov je biskup Géza Erdélyi.

Mesačníkom je i Református Újság [Reformované noviny], ktoré spočiatku vychádzali ako orgán Združenia reformovaných duchovných na Slovensku, teraz ho vydáva drahňovský cirkevný zbor ako zborovú informačnú tlačovinu s celoštátnou distribúciou. Šéfredaktorom je užský senior László Csoma, duchovný z Drahňova. Ten istý cirkevný zbor už desať rokov každoročne vydáva kalendár pod názvom Szeretetnaptár [Kalendár lásky].

Po niekdajších zborových novinách a in-formačných listoch, ktoré boli rozmnožované xeroxom, čoraz viac cirkevných zborov vydáva pravidelne, tlačiarenskou technikou vyrobené časopisy (Kis Tükör [Malé zrkadlo] – Komárno, Kassai Gyülekezeti Lap [Listy košického zboru] – Košice, Soli Deo Gloria – Opatovský Sokolec, Dunaszerdahelyi Református Hírvivő [Dunajskostredský reformovaný spravodajca] – Dunajská Streda, Hírlevél [Spravodajské listy] – Číčov – Kližská Nemá -Trávnik atď.)

V oblasti vydávania kníh toho RKCS po zmene režimu zatiaľ veľa neurobila, hoci už roku 1991 Synoda rozhodla o založení svojho vydavateľstva. Neveľký počet publikácií RKCS vydalo Predsedníctvo synody (v prvom rade to bol spevník, učebnica náboženstva, katechizmus Kis káté). Hodnotnejšie práce vyšli skôr vo vydaní Teologickej akadémie J. Calvina: doktorandské práce, skriptá. V poslednom čase – hlavne vďaka zvoleniu Lászlóa Koncsola za generálneho kurátora – prebiehajú intenzívne prípravy na založenie vlastného vydavateľstva. Od jari 2001 prebieha prieskum našich kostolov a cirkevných zborov za účelom prípravy publikácie lexikónového charakteru. Zhromažďovanie údajov vykonávajú György Csík, duchovný z Tône a Alfréd Somogyi, duchovný z Opatovského Sokolca.

RKCS doteraz ešte nemá oficiálnu webovú stránku, pričom viacero jej cirkevných zborov sa už na internete prezentovalo. Od jari 2004 však pravdepodobne budú môcť záujemcovia získavať informácie o cirkvi aj na internete.

V elektronických médiách sa v súčasnosti môže RKCS objaviť len v reformovanej polhodine programu Világosság [Svetlo] Rádia Patria, ktorý rediguje Ibolya Iski. (Pred niekoľkými rokmi ešte Slovenská televízia z času na čas vysielala slovenské reformované bohoslužby.)

3.7. Reformované organizácie, inštitúcie, združenia

Pätnásteho novembra 1991 bolo v Moldave nad Bodvou založené Združenie maďarských reformovaných duchovných na Slovensku. Jeho prvým predsedom bol moldavský duchovný Lajos Gábor, tajomníkom Árpád Édes, duchovný z Veľkej Idy. Medzi ciele organizácie patrí vytvorenie odborného fóra na prediskutovanie teologických, cirkevných a spoločenských otázok, iniciovanie návrhov smerom k cirkevným vrchnostiam, aby podporovali vzdelávanie duchovných a mali na zreteli morálnu podporu povolaniu duchovných atď. Súčasným predsedom je užský senior László Csoma, tajomníkom je keťský duchovný Sándor Fülöp ml. Členom organizácie je v súčasnosti asi tretina maďarských duchovných.

Zväz reformovanej mládeže (Firesz) vznikol roku 1992 v Lučenci s tým cieľom, aby priviedol mládež ku Kristovi a tým prispel k duchovnej obnove reformovanej cirkvi. Svoju činnosť vyvíja v troch územných jednotkách (západ, stred a východ) a sústreďuje sa hlavne na organizovanie detských a mládežníckych táborov. Spevácky zbor Zväzu reformovanej mládeže vznikol roku 1997, ktorý odvtedy veľmi pekne pracuje pod vedením debrecínskeho dirigenta Sándora Berkesiho a Kingy Sull-Rácz. Roku 2001 dokázal vydať aj samostatné zvukové nosiče a viackrát hosťoval aj v zahraničí (Nemecko, Holandsko). Súčasným predsedom organizácie je duchovný Róbert Géresi zo Sene.

Združenie reformovaných kresťanských žien na Slovensku vzniklo roku 1992, vtedy bolo aj zaregistrované. Zaoberá sa predovšetkým organizovaním konferencií a svoju činnosť vyvíja hlavne vo východnej časti krajiny. Jeho predsedníčkou je od začiatku duchovná Éva Szabó – Kozár z Pribeníka.

Reformovaná záchranná misia začala svoju činnosť v gemerskom Chrámci, jej zakladajúce zhromaždenie sa konalo v januári 1993 v Dolnom Štáli. Jej cieľom je poskytnúť pomoc závislým od alkoholu a drog, resp. ľuďom trpiacim depresiami. Zorganizovala veľa konferencií za účelom liečenia a prehlbovania viery vo viacerých cirkevných obciach RKCS. Jej predsedom je duchovný z Chrámca János Sebok, ktorý od roku 1996 pôsobí v Made. Tu sa buduje aj centrum organizácie.

Misia malomocných vznikla po tom, čo v júni roku 1991 navštívil Komárno Károly Dobos, vedúci Misie malomocných v Maďarsku. (Zomrel v januári 2004.) Odvtedy Misia malomocných vyvíja svoju činnosť v Reformovanom cirkevnom zbore v Komárne, ale jej činnosť ďaleko prevyšuje rámec cirkevného zboru: zhromažďuje a posiela rozličné vecné dary do nemocníc pre postihnutých malomo-censtvom, ktoré sú vo viacerých krajinách sveta (India, bývalé sovietske krajiny, Rumunsko atď.).

Začiatkom roku 2002, po vytvorení právnej základne, začala svoju činnosť organizácia Vedecké zbierky Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rimavskej Sobote. Jej úlohou je dokumentovať, zhromažďovať, uchovávať, spracovávať a sprístupňovať dokumenty, archívne materiály, vecné pamiatky a knihy týkajúce sa obce reformovaných veriacich na Slovensku. Povereným riaditeľom je muzeológ István B. Kovács, ktorý pracuje na vytvorení štyroch organizačných zložiek Zbierok (múzeum, archív, knižnica a osobitné fondy).

Roku 2000 si prvý raz zmeralo sily so súpermi futbalové mužstvo reformovaných duchovných (pod názvom RL FC Mefibóset), ktoré sa aj odvtedy z času na čas zíde a hráva najmä na benefičných zápasoch.

Ako samostatná organizácia ešte nefunguje, ale už sa formuje Zväz presbyterov. Hoci seniorálne konferencie presbyterov sa usporadúvajú pomerne často, vznik Zväzu by bol veľmi potrebný v záujme ďalšieho prehlbovania právnych poznatkov a všeobecného vzdelania presbyterov, ako aj v záujme prehlbovania ich pocitu zodpovednosti za osud a ďalší rozvoj cirkevných zborov.

Stránky: 1 2 3 4 5 6