Béla A. Kis: Reformovaná kresťanská cirkev na slovensku


4. ZÁVER

Hore uvedené údaje a fakty hovoria samy za seba. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa za uplynulých pätnásť rokov podarilo urobiť veľký krok vpred v mnohých dôležitých oblastiach a môžeme skonštatovať, že dokázala využiť možnosti, ktoré poskytuje sloboda. Obnovovala, stavala, vytvorila sieť škôl, vystúpila z desaťročia trvajúcej izolácie, vytvorila si nové vzťahy nielen s reformova-nými cirkvami v Karpatskej kotline, ale aj so západoeurópskymi sesterskými cirkvami a vybudovala organizácie a inštitúcie. Vytvorila zákony (prepracovanie štatútov ju ešte sčasti čaká), zreformovala svoj Podporný fond, ktorého úlohou je pomáhať finančne slabšie situovaným cirkevným zborom. Zorganizovala

nespočetné množstvo konferencií, v mnohých cirkevných zboroch prebiehali evanjelizácie. Má už vytvorený vonkajší rámec, aby mohla ísť ďalej cestou formovania biblickej duchovnosti, aby sa usilovala o prehĺbenie náboženského života cirkevných zborov, veď jej prvoradou úlohou je záchrana duší.

Administratívnym centrom RKCS je Kancelária Predsedníctva synody, ktorá od roku 1985 sídli v Komárne. K zefektívneniu práce a k udržiavaniu lepších vzťahov so seniorátmi a cirkevnými zbormi určite prispeje aj skutočnosť, že 1. decembra 2003 začala činnosť Kancelária Synody v Rimavskej Sobote.

(Preložila Štefánia Kecskeméthyová)

A. KIS, BÉLA. Reformovaná kresťanská cirkev na slovensku. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. ISBN 978-80-89249-16-9.

 

Stránky: 1 2 3 4 5 6