György Herdics – János Zsidó:Rímskokatolícka cirkev


3.1. Školstvo

Náboženská sloboda poskytla možnosť zriaďovania cirkevných škôl, ktoré mali v minulosti aj u nás veľkú tradíciu. Na Slovensku nevzniklo veľa cirkevných škôl; v celej sieti škôl tvoria cirkevné školy dve až tri percentá.

3.1.1. Všeobecné vzdelávanie

Počet aj vplyv maďarských katolíckych cirkevných škôl môžeme označiť len za symbolický. Maďarskí katolíci neboli na zakladanie škôl pripravení ani z hľadiska financií, ani z hľadiska učiteľov. Všetky školy boli zriadené po absolvovaní náročných administratívnych procedúr a za cenu značných finančných obetí. Obecné samosprávy boli pri zakladaní školy všade nápomocné, zriaďovateľom všetkých škôl je Arcibiskupský úrad.

Cirkevné výchovné a vzdelávacie inštitúcie:

materské školy: Štúrovo, Komárno (funguje spolu so základnou školou a gymnáziom hudobného smeru Marianum);

školy (roč. 1. – 4.): Ipeľské Predmostie (16 žiakov), Kleňany (10 žiakov), Olováry (11 žiakov);

školy (roč. 1. – 9.): Komárno (158 žiakov), Dunajská Streda (159 žiakov), Šahy (193 žiakov), Plášťovce (104 žiakov);

gymnáziá: Komárno (113 žiakov), Šahy (221 žiakov), Kolárovo (140 žiakov).

Na zakladaní cirkevných škôl majú najväčšiu zásluhu miestni kňazi.

V oblastiach (Hont, Novohrad, Gemer) s poloveckým (palóc) usídlením vznikli maďarské cirkevné školy tam, kde buď nebola maďarská základná škola, alebo nebola možnosť zriadiť maďarskú štátnu školu.

V školskom roku 2003/2004 sa učilo v maďarských katolíckych základných školách 652 žiakov. V troch maďarských katolíckych gymnáziách sa učilo 474 žiakov.

3.1.2. Vzdelávanie katechétov, teológov a kantorov

Kým sa naši reformovaní bratia môžu pripravovať na hlásanie Božieho slova v materinskom jazyku na Teologickej akadémii J. Calvina (ktorá tvorí od septembra 2004 samostatnú fakultu Univerzity J. Selyeho v Komárne), katolícki teológovia sa môžu vzdelávať len po slovensky, a to na Rímskokatolíckej teologickej fakulte Univerzity Komenského a na detašovaných fakultách v Nitre, v Spišskom Podhradí, v Banskej Bystrici a na Teologickej fakulte ružomberskej Katolíckej univerzity, ktorá funguje v Košiciach. Gréckokatolícki teológovia študujú v Prešove. Vzdelávanie v maďarskom jazyku neexistuje, pričom by bolo dobré, keby sa maďarskí teológovia mohli učiť po maďarsky aspoň cirkevnú rétoriku a praktickú teológiu.

Situácia vo vzdelávaní ďalšej generácie kňazov je biedna. Na bratislavskej Rímskokatolíckej teologickej fakulte Univerzity Komenského študuje v šiestich ročníkoch spolu len 16 – 18 budúcich maďarských kňazov, v Košiciach ich je asi 5 – 6. V Maďarsku študujú, alebo už ukončili štúdium asi päťdesiati kňazi, tí však tam ostali aj pracovať. Keďže patria do inej diecézy, za súčasných okolností sa nemôžu vrátiť a väčšina z nich sa vrátiť ani nechce.

V niektorých diecézach – napr. rožňavskej a košickej – cirkevní predstavení povoľujú, aby maďarskí adepti kňazstva študovali v Maďarsku. Celé štúdium môžu teda absolvovať v Jágri (Eger) a vo Vacove (Vác) a po ukončení štúdia sa môžu vrátiť do svojej diecézy. V bratislavsko-trnavskej diecéze však zatiaľ takáto možnosť nie je. Práve preto je tu

viac takých, ktorí sa hlásia na štúdium do Maďarska a diecézny biskup ich prijal do služby v niektorej z tamojších diecéz. Je pravda, že sa na rokovaní dvoch biskupských zborov zrodila taká dohoda, že sa nebudú klásť prekážky tomu, aby poslucháči prijatí v Bratislave – po zložení istých skúšok – mohli v treťom ročníku študovať v Maďarsku. Až čas ukáže, ako a kedy sa táto dohoda premietne do praxe. Jedno je však isté: v každom prípade sa musíme usilovať o vzdelávanie maďarských teológov na Slovensku. Dú-fame, že slovenskí biskupi s tým raz budú súhlasiť. Možno ani netreba zdôrazňovať, aké dôležité je to pre ďalšie odovzdávanie našej viery, pre zachovanie a rozvíjanie našich cirkevných spoločenstiev v záujme zachovania maďarskej komunity na Slovensku a posilňovania jej sebavedomia. Keďže nedostatok kňazov je obrovský – mnohé fary sú neobsadené, resp. väčšina kňazov sa stará aj o viac farností – skoré doriešenie otázky vzdelávania maďarských kňazov je veľmi dôležité. Hoci vzdelávanie katechétov prebieha aj v maďarskom jazyku, štát uznáva len diplom katechéta získaný na Teologickej fakulte bratislavskej Univerzity Komenského alebo na nitrianskej Univerzite Konštantína filozofa. Katechéti, ktorí ukončili štúdium inde, môžu vyučovať v školách len ako nekvalifikované sily. Na-priek tomu sa v každej škole vyučuje náboženstvo.

Znova môžeme len konštatovať, že aj tento problém sme museli vyriešiť vlastnými silami. Po zmene režimu si kňazi uvedomili dôležitosť problému. Najprv začali v Tomášove pri Bratislave s organizovaní trojmesačných kurzov, neskôr založili Centrum maďarského náboženského vzdelávania na Slovensku, ktoré zorganizovalo v Bratislave trojročný teologický kurz. Hlásili sa naň poslucháči z celej krajiny a viac ako sto z nich ho aj úspešne ukončilo. Aj v Leviciach sa konal kurz vzdelávania katechétov. To všetko však nestačí. Je síce pravda, že katechéti, ktorí získali diplom na týchto kurzoch, dostali od biskupstva misio canonica, zároveň však školy neuznali (nemohli uznať) ich vzdelanie za vysokoškolské. Na Teologickej fakulte Univerzity Komenského síce prebieha vzdelávanie aj pre svetských poslucháčov, ale v slovenskom jazyku. Napriek tomu aj tam študovali a študujú maďarskí poslucháči, ale v malom počte. Kto by sa chcel pripraviť na maďarské vyučovanie po maďarsky, môže externe študovať v Gyori alebo v Budapešti, resp. v Komárne, kde be-nediktíni z Pannonhalmy už tretí raz zorganizovali katechétsky kurz a teraz sú už lektormi na týchto kurzoch aj maďarskí kňazi na Slovensku. (Viacerí lektori získali potrebnú kvalifikáciu len nedávno). Absolventi týchto kurzov však tiež narážajú na ťažkosti, veď ani ich diplom školy neuznávajú a ako nekvalifikovaní dostávajú nižšiu mzdu. Z toho všetkého vyplýva, že vzdelávanie maďarských kate-chétov na Slovensku nie je vyriešené. Táto skutočnosť, pravda, neznižuje hodnotu a význam práce Centra pre vzdelávanie katechétov, ktorú už roky z poverenia arcibiskupstva v tomto smere vykonáva, medzi iným aj v organizovaní vzdelávania katechétov v slovenskom jazyku. To sa však vzťahuje predovšetkým na územie bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Môžeme len opätovne skonštatovať, že chýba jednotné riadenie, vzdelávanie katechétov pre územia obývané maďarskými veriacimi. V košickej arcidiecéze chodia na ďalšie vzdelávanie Maďari spolu so slovenskými katechétmi, alebo napr. Katechetické stredisko v Kráľovskom Chlmci organizuje rozličné kurzy pre katechétov. Maďarské centrum pre vzdelávanie katechétov na Slovensku sa stará o zabezpečenie učebníc náboženstva, resp. organizuje preklady slovenských náboženských učebníc, ale na mnohých miestach sa používajú učebnice náboženstva z Maďarska. Centrum štvrťročne pozýva katechétov na ďalšie vzdelávanie, kde počúvajú prednášky významných lektorov z Maďarska. Každé leto sa pre katechétov organizuje aj duchovné cvičenia v Maďarsku.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7