György Herdics – János Zsidó:Rímskokatolícka cirkev


Pripravenosť našich katechétov, ich schopnosť osloviť deti je významným faktorom náboženského života, veď popri kňazoch od nichvo veľkej miere závisí, či v kostole existuje spevácky zbor, či je živá tradícia betlehemských hier, či sa v našich dedinách zachovajú náboženské tradície, ktoré sme dostali od svojich predkov.

Vzdelávanie kantorov v maďarskom jazyku bolo doteraz možné len v Maďarsku, všetci kvalifikovaní kantori získali vzdelanie tam.

V ostatných rokoch sa začalo vzdelávanie kantorov aj na cirkevnej škole v Komárne.

3.1.3. Otázka maďarského biskupa a modli-tebný deň v Komárne

Pri opise postavenia maďarských katolíkov na Slovensku sa nevyhnutne musíme pristaviť aj pri otázke maďarského biskupa a modlitebného dňa v Komárne. Cieľom modlitebného dňa bolo to, aby sa maďarskí katolíci na Slovensku spoločne modlili za hlavného pastiera a za kňazské poslanie. Ako je známe, na Slovensku maďarskí katolíci nemajú takého biskupa, ktorý by riadil pastoráciu maďar-ských veriacich a staral sa o 379 tisíc veriacich podľa nejakej ucelenej koncepcie. Prvý modlitebný deň v Komárne po zmene režimu zorganizovala isté občianske združenie, neskôr sa do príprav zapojilo aj Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH). Keďže sa MKDH stalo terčom mnohých útokov, že sa ako politické hnutie mieša do vnútorných vecí cirkvi, založilo Nadáciu Dobrý pastier, ktorej členmi sa stali angažovaní laici a du-chovní. V ostatných rokoch organizuje modlitebné dni táto nadácia. Medzičasom sa stalo zrejmým, že maďarskí katolíci nebudú žiadať biskupstvo – ako to mali spočiatku v úmysle, ale v súlade s kánonmi Cirkevného zákonníka budú žiadať biskupa. Svoju požiadavku už viackrát predložili slovenskej Konferencii biskupov, resp. ju vyslovili pred bratislavskotrnavským arcibiskupom, ba na podporu svojej iniciatívy vyzbierali päťdesiattisíc podpisov, ktoré odovzdali pápežovi.

Bez podpory a pochopenia biskupského zboru však táto požiadavka nemohla byť ešte splnená. Pritom sme presvedčení, že komplexná, premyslená starostlivosť o maďarských katolíkov je možná len za podmienky, že biskupský zbor bude mať člena, ktorý bude explicitne poverený touto úlohou a bude mať k nej aj nevyhnutné právomoci. Bez týchto predpokladov nijaký slovenský biskup, ktorý hovorí alebo rozumie po maďarsky, avšak jeho činnosť je obmedzená na celebrovanie maďarskej omše alebo birmovky, nemôže danú požiadavku spĺňať.

Nemôže byť naším cieľom, aby sme sa v mene katolicizmu zriekli svojej národnej identity, aby nám bolo jedno, v akom jazyku sa modlíme, resp. aby naši veriaci od Bratislavy po Čiernu nad Tisou nemali mimo svojich kostolov príležitosť a možnosť zúčastňovať na evanjelizačných programoch, na ďal-šom vzdelávaní. Otázka maďarského biskupa ostáva zatiaľ citlivým problémom, veď podľa názoru slovenskej Konferencie biskupov je pastorácia Maďarov na Slovensku vyriešená. My však aj naďalej dúfame, že táto mienka zodpovedných slovenských biskupov sa zmení a aj oni uznajú oprávnenosť našich požiadaviek. Aj maďarskí kňazi sa viackrát ozvali a svoj názor na túto otázku vyjadrili memorandom, ktoré zaslali slovenskej Konferencii biskupov. V memorande sme zhrnuli všetky otázky, ktoré treba riešiť, no zatiaľ sme nedostali nijakú pozitívnu odpoveď.

Pre spravodlivosť treba poznamenať, že koncom minulého roka arcibiskup košickej arcidiecézy vymenoval za vikára jedného maďarského kňaza a poveril ho, aby riadil, kontroloval činnosť kňazov v tamojších farnostiach na území so zmiešaným obyvateľstvom. O pozitívach (predovšetkým pre krátkosť času) ešte nemôžeme referovať. Aj v nitrianskej diecéze bol jeden vikár (slovenskej národnosti) poverený koordináciou duchovných pre maďarských veriacich (nedávno zomrel), jeho okruh činnosti a kompetencie však neboli bližšie určené.

Čo sa týka vymenovania maďarského biskupa: platné cirkevné právo nepozná diecézu založenú na národnostnom základe. Katolícka cirkev je hierarchicky budovaná, biskupov vymenúva pápež, aj založenie, zriadenie diecéz patrí do kompetencie pápeža. V našej situácii by bolo riešením, keby v tých diecézach, kde žijú veriaci aj maďarskej národnosti, koordinoval kňazskú vybavenosť maďarských veriacich pomocný biskup s patričnými kompetenciami. Kompetencie pomocných biskupov v plnej miere závisia od toho, aké kompetencie im poskytne daný diecézny biskup. V bratislavsko-trnavskej arcidiecéze bol v minulých rokoch pomocný biskup, ktorý síce vedel po maďarsky, ale nebol maďarskej národnosti, no nemal od arcibiskupa žiadne poverenie, čo sa týka maďarskej pastorácie. To isté platí aj teraz, keď pápež vymenoval v bratislavsko-trnavskej arcidiecéze dvoch pomocných biskupov a jeden z nich, Ján Orosch, vynikajúco hovorí po maďarsky, veď väčšiu časť svojej kňazskej činnosti prežil medzi Maďarmi, ale – ako to povedal hovorca biskupského zboru Marián Gavenda – „nedostane mimoriadne právomoci. Arcibiskup Sokol však očakáva od neho, že bude venovať zvýšenú pozornosť pastorácii maďarských veriacich, napríklad on bude vykonávať birmovky v maďarských oblastiach“ (Püspök van, még püspökség kellene. Orosch Jánosnak a magyar ajkú hívek pasztorációja lesz a fő feladata. [Biskupa už máme, potrebujeme ešte biskupstvo. Hlavnou úlohou Jána Oroscha bude pastorácia maďarských veriacich.] In: Új Szó. 3. apríl 2004). Musíme skonštatovať, že vymenovaním nového pomocného biskupa podstatná zmena nenastala, čiže maďarský biskup, či biskup poverený pastoráciou Maďarov ešte stále nie je určený.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7