Jaroslav Kling: Regionálna politika a verejná správa


LITERATÚRA

Bašovský, Oliver (1995). Súčasný stav a prognóza urbánnej a regionálnej štruktúry Slovenska a eko-nomická transformácia. In: Sborník České geo- rafické společnosti, č. 2, svazek 100, s. 78 – 91. Bezák, Anton (2002). Interregionálne migrácie na Slovensku v rokoch 1981 – 1998. In: Sociológia, 34, č. 4, s. 327 – 344.

Buček, Ján (2001). Responding to Diversity: Solutions at the Local Level in Slovakia. In: Bíró, Anna-Marie – Kovács, Petra (eds.): Diversity in Action: Management of Multiethnic Communities in Central and Eastern Europe. Budapest: LGI/OSI, s. 273 – 306. Buchta, Stanislav (2003). Slovenský vidiek na konci dvadsiateho storočia. In: Sociológia, 35, č. 2, s. 125 – 140.

Dostál, Ondrej (2002). Národnostné menšiny. In: Kollár, Miroslav – Mesežnikov, Grigorij (eds.): Slovensko 2002: Súhrnná správa o stave spo-ločnosti. I. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 195 – 212.

Gajdoš, Peter (1992). Sociálno-priestorové súvislosti vývoja Slovenska. In: Sociológia, 24, č. 5, s. 408 – 420.

Gajdoš, Peter (2001). K vybraným problémom transformácie sociálno-priestorovej situácie Slovenska v deväťdesiatych rokoch. In: Socio-lógia, 33, č. 2, s. 185 – 206.

Hagovská, Andrea (2000). Regionálna politika. In: Kollár, Miroslav – Mesežnikov, Grigorij (eds.): Slovensko 2000: Súhrnná správa o stave spo-ločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 513 – 532.

Kling, Jaroslav (2002). Regionálne súvislosti reformy verejnej správy. In: Mesežnikov, Grigorij – Nižňanský, Viktor (eds.): Reforma verejnej správy na Slovensku 1998 – 2002: Súvislosti, aktéri, voľby. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 91 – 120.

Kling, Jaroslav (2003). Regionálna politika In: Kollár, Miroslav a Mesežnikov, Grigorij (eds.): Slovensko 2003: Súhrnná správa o stave spo-ločnosti. II. Bratislava: Inštitút pre verejné otáz-ky, s. 493 – 510.

Kling, Jaroslav a Pilát, Jaroslav (2003). Verejná správa In: Kollár, Miroslav a Mesežnikov, Grigorij (eds.): Slovensko 2003: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 193 – 209.

Kling, Jaroslav, Nižňanský, Viktor a Pilát, Jaroslav (2002). Separate Existence Above All – Local Self-Governments and Service Delivery in Slo-vakia. In: Swaniewicz, Pawel (ed.): Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: OSI/LGI, s. 101 – 166.

Krivý, Vladimír (1996). Regióny Slovenska: výcho-disková situácia a nedávny vývin. In: Bútora, Martin – Hunčík, Péter (eds.): Slovensko 1995: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Nadácia Sándora Máraiho, s. 257 – 273.

Krivý, Vladimír (1997). Regióny. In: Bútora, Martin (ed.): Slovensko 1996: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 315 – 332.

Krivý, Vladimír (2002). Regionálne voľby 2001 – analýza výsledkov. In: Mesežnikov, Grigorij – Nižňanský, Viktor (eds.): Reforma verejnej správy na Slovensku 1998 – 2002: Súvislosti, aktéri, voľby. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 201 – 249.

Krivý, Vladimír – Feglová, Viera – Balko, Daniel (1996). Slovensko a jeho regióny: sociokultúrne súvislosti volebného správania. Nadácia Médiá, 414 p.

Nižňanský, Viktor – Kling, Jaroslav (2001). Verejná správa. In: Kollár, Miroslav – Mesežnikov, Grigorij (eds.): Slovensko 2001: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 199 – 222.

Nižňanský, Viktor – Kling, Jaroslav (2002). Verejná správa. In: Kollár, Miroslav – Mesežnikov, Grigorij (eds.): Slovensko 2002: Súhrnná správa o stave spoločnosti. I. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002.

Nižňanský, Viktor – Kňažko, Miroslav (2000). Ve-rejná správa. In: Kollár, Miroslav – Mesež- nikov, Grigorij (eds.): Slovensko 2000: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, s. 239 – 262.

Program obnovy dedinywww.enviro.gov.sk

Register územnoplánovacej dokumentáciewww.sazp.sk

KLING, JAROSLAV. Regionálna politika a verejná správa. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. ISBN 978-80-89249-16-9.

 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12