Jaroslav Kling: Regionálna politika a verejná správa


Pozrime sa bližšie na rozloženie obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti v roku 2001 podľa podielu na celkovom počte obyvateľov obce a podľa veľkostných kategórií obcí. Z celkového počtu 1 555 obcí s aspoň jedným obyvateľom maďarskej národnosti je 55,6 % obcí, kde táto menšina nedosahuje ani jednopercentný podiel na celkovom počte obyvateľov.

Z celkového počtu obyvateľov maďarskej národnosti predstavuje táto skupina obcí iba 1,2 %. Obcí, kde obyvatelia s maďarskou národnosťou predstavujú viac ako 10 % celkového počtu obyvateľov je 526, čo predstavuje asi 1/3 národnostne zmiešaných obcí a žije v nich 92,5 % všetkých obyvateľov maďarskej národnosti. Skutočnosť, že až 70 % obyvateľov tejto národnosti žije v obciach, kde ich podiel na celkovom počte obyvateľov je vyšší ako 60 % svedčí o veľkej priestorovej koherentnosti tejto národnostnej menšiny (viď aj mapu 1).

Ak sledujeme veľkostné kategórie obcí s podielom obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti zistíme, že vyššie zastúpenie má táto menšina v obciach s veľkosťou medzi 200 a 1 000 obyvateľov. Ak abstrahujeme od obcí s podielom maďarskej menšiny do 10 %, tak v tejto veľkostnej kategórii sa nachádza 311 obcí (60 %), pričom najväčšie zastúpenie majú v tejto veľkostnej kategórii obce s najvyššími hodnotami podielu obyvateľov maďarskej národnosti (nad 70 %). Z celkového počtu 526 obcí s podielom viac ako 10 % má štatút mesta 24, pričom len sedem je väčších ako 20 000 obyvateľov (a menších ako 50 000 obyvateľov). Tieto údaje indikujú, že obyvatelia maďarskej národnosti obývajú prevažne vidiecky priestor. Takýto záver spolu s prírodnými podmienkami regiónu a násled-nou orientáciou na poľnohospodárstvo dávajú „predpoklad“ na rozvojové problémy, ktorým región južného Slovenska musí dnes čeliť.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12