Jaroslav Kling: Regionálna politika a verejná správa


3.2.2. Program rozvoja bytovej výstavby MVRR

Nedostatok dostupných bytov je jedným z dôvodov malej priestorovej mobility pracovnej sily a nepriamo spôsobuje nárast regionálnych rozdielov jednotlivých častí krajiny. Vláda SR schválila v roku 1999 Koncepciu rozvoja bytovej výstavby. Podľa tohto dokumentu je želateľným cieľovým riešením v oblasti bytovej výstavby financovanie rozvoja bývania najmä zo súkromných zdrojov. Verejné prostriedky štátu a obcí musia byť zamerané na podporu rozvoja bývania určeného najmä pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na nepriamu podporu formou daňových úľav.

Štátna podpora bytovej výstavby je poskytovaná okrem programov úverového financovania aj vyčleňovaním dotácií zo štátneho rozpočtu a prostriedkov získavaných v procese privatizácie na zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti, obstaranie nájomných bytov pre občanov s nižšími príjmami a odstraňovanie porúch bytových domov postavených panelovou technológiou, ktoré nie sú zapríčinené nedostatočnou údržbou. Dotácie sa poskytujú obciam v rámci Programu rozvoja bývania. Tento program má tri podprogramy: dotácie na výstavbu nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore; na výstavbu tech-nickej vybavenosti a na obnovu bytového fondu. Dotácie možno poskytnúť až do výšky 30 % obstarávacích nákladov pri výstavbe bytu bežného štandardu a do 80 % pri výstavbe bytu nižšieho štandardu v rómskych osadách.

V podprograme výstavby technickej vybavenosti možno získať dotáciu až do výšky 80 % obstarávacích nákladov. V poslednom podprograme možno získať dotáciu vo výške do 50 % obstarávacích nákladov.

V rokoch 1996 – 2002 poskytlo MVRR dotácie na výstavbu nájomných bytov v celkovej hodnote viac ako 6,5 mld. Sk. Z tejto sumy pripadlo na obce okresov s podielom obyvateľov maďarskej národnosti viac ako 10 % z celkového počtu obyvateľov takmer 1,44 mld. Sk (22 %). Tento percentuálny podiel zhruba zodpovedá podielu okresov na celkovom počte obyvateľov Slovenska. Dotácie boli poskytnuté na výstavbu, prístavbu alebo prestavbu celkovo 11 336 bytových jednotiek (suma len za roky 2000 – 2002), z toho v „maďarských“ ok-resoch bolo podporených 2 537 bytov, pričom vrchol v počte podporených bytov bol dosiahnutý v roku 2002.

V tomto roku obce vo veľkej miere využívali výhodnú podporu zo strany Štátneho rozpočtu (pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia z MVRR). Najväčší objem dotácií bol v tomto období poskytnutý obciam v okrese Dunajská Streda, kde bolo zároveň podporených aj najviac bytov. Okrem samotnej dotácie na výstavbu bytov smerovali v tomto období nemalé dotácie aj na budovanie technickej vybavenosti bytov. Nepočítajúc rok 1997 pritieklo v rozmedzí rokov 1996 – 2002 na územie s podielom obyvateľov maďarskej národnosti nad 10 % spolu viac ako 702 mil. Sk (25 %) na budovanie technickej vybavenosti bytov z celkovej poskytnutej sumy dotácií pre celé Slovensko 2,85 mld. Sk.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12