József Fazekas – Péter Hunčík: Predslov (Maďari na Slovensku 1989-2004)


Rozhodnutie prijaté roku 2004 znamená len polovičaté riešenie. Namiesto pomocného biskupa, ktorý hovoril aj po maďarsky a odišiel do dôchodku, vymenoval arcibiskup iného pomocného biskupa, ktorý tiež hovorí aj po maďarsky, avšak bez osobit ných právomocí a úloh. V našich mestách a dedinách je čoraz viac maďarských kňazov v dôchodkovom veku, pribúdajú mladí slo venskí katolícki kňazi, ktorí neovládajú maďarčinu alebo ju ovládajú len slabo. Tých agilných maďarských kňazov, ktorí zakladajú školy, inštitúcie, pracujú aj pre verejnosť, cir kevní predstavení bez zjavného dôvodu pre kladajú na iné miesto. V kruhoch katolíckych kňazov je citeľné napätie, prehlbuje sa zatrp knutosť. V niektorých cirkevnopolitických opatre niach je zreteľne čitateľná osobná orientácia toho ktorého biskupa, jeho sympatia alebo antipatia voči maďarskej menšine. Je všeobec ne známe, že na Slovensku je málo rímskoka tolíckych kňazov maďarskej národnosti. Bis kupi niektorých diecéz riešia tento problém v duchu univerzálnosti kresťanstva tak, že povoľujú prípravu kňazských novicov pochá dzajúcich z ich diecézy v Maďarsku a po návrate im umožňujú pôsobenie vo svo jom rodisku. Arcibiskup trnavskej diecézy, v ktorej žije najviac veriacich maďarskej národnosti, však takéto riešenie maďarským mladým mužom, ktorí si zvolia kňazské povolanie, neumožňuje.

Strana maďarskej koalície je od roku 1998 členom vládnej koalície. Napriek tomu, že strana vznikla sťaby „sobášom z donútenia“, ako reakcia na mečiarovský volebný zákon, jej pôsobenie podstatne prispelo k zvýšeniu sebavedomia a úrovne sebareflexie maďarskej menšiny. Stabilizujúci vplyv strany na slo venskú vnútornú politiku je nesporný, jej úloha vo formovaní slovenskej verejnej mien ky, v modernizácii spoločnosti, v zákonodar stve, vo vytváraní slovenskomaďarských vzťahov je jednoznačne pozitívna. Na juhu Slovenska, ktoré je v prevažnej miere obývané Maďarmi, sa od roku 1998 výz namne zlepšila bytová situácia, zlepšil sa stav infraštruktúry, prišlo tam viac investícií ako v predchádzajúcich piatich rokoch. Aj v štátom kontrolovaných sektoroch hospodárstva sa nominanti SMK dostali k významným funk ciám, čo môže vo významnej miere napomôcť prílivu ďalších investícií, vytváraniu nových pracovných miest.

V uplynulých piatich ro koch sa realizovali významné investície v ob lasti ochrany životného prostredia, zodpoveda júce európskym normám, vybudovali sa nové mosty, otvorili sa nové hraničné prechody. Strana maďarskej koalície ako člen vládnej koalície obsadila v mnohých okresoch, obý vaných Maďarmi, vedúce funkcie vo verejnej správe, jej nominanti sú na čele viacerých okresných a regionálnych inštitúcií a aj vďaka tomu sa v mnohých južných okresoch a ob 27 Predslov masari na slovensku.qxd 28.4.2008 21:24 Page 27 ciach pre občanov maďarskej národnosti roz šírila možnosť komunikácia s úradmi v ich materinskom jazyku. Strana maďarskej koalície je vzhľadom na osobitosť svojho postavenia nútená vziať na seba reprezentáciu záujmov všetkých segmen tov spoločenského života maďarskej menšiny (ekonomika, sociálna politika, zdravotníctvo, školstvo, kultúra atď.). K tomu, aby túto prá cu mohla vykonávať na patričnej úrovni, by potrebovala aj inštitúciu, ktorá by pre ňu vytvárala odborné zázemie, zásobovala by ju aktuálnymi informáciami potrebnými pre ope ratívne rozhodovanie, zúčastňovala by sa tvorby strednodobých a dlhodobých stratégií. Vydržiavanie takejto inštitúcie bez štátnej podpory je len ťažko predstaviteľné, avšak – analogicky k činnosti slovenských inštitúcií podobného charakteru – jej prevádzkovanie na základe štátnych alebo iných objednávok a zadaní by bolo možné bez problémov. SMK by mohla len profitovať z užšej a intenzívnej šej spolupráce s inštitúciami, ktoré majú už serióznu odbornú minulosť, odborne zdatných výskumných pracovníkov (Fórum inštitút pre výskum menšín, Jazyková kancelária Gram ma, Skupina Mercurius). Tieto inštitúcie by postupne mohli prevziať aktivity, na vykoná vanie ktorých sa strana z nutnosti podujala, ale s politickou prácou sú ťažko zlučiteľné.

(Preložila Štefánia Kecskeméthyová)

FAZEKAS , JÓZSEF– HUNČÍK, PÉTER. Predslov (Maďari na Slovensku 1989-2004). In Madari na Slovensku (1989 – 2004). 2004, Fórum inštitút pre výskum menšín.

Stránky: 1 2 3 4 5 6