József Liszka: Inštitucionálne zázemie vedy a výskumu, vedecký život a vedecká literatúra


POZNÁMKY

1. – Prehľad predchádzajúceho vývoja pozri v ďalšej literatúre, najmä: Bárdi – Papp 2003; Für 1989; Liszka 1990a; Liszka 1990b; Liszka 2003c, 35 – 50.

2. – Pôvodne bola Národopisná spoločnosť Maďarov v Československu založená roku 1969 v rámci Csemadoku. Ešte predtým, ako skutočne začala svoju činnosť, ju však krátkou cestou, jediným administratívnym opatrením zrušili (ďalšia literatúra: Liszka 2002, 85).

3. – Od jesene 2002 pôsobí pod názvom Fórum inštitút pre výskum menšín.

4. – Ďalšie údaje pozri v kapitole o muzeológii.

5. – Tu treba poznamenať, že etnografické štúdie s maďarskou tematikou boli (a sú aj dnes) ochotné publikovať, samozrejme v slovenskom jazyku, dva ústredné slovenské etnografické zborníky, Slovenský národopis a Národopisné informácie (neskoršie Etnologické rozpravy). Rovnako boli v ročenkách niektorých vidieckych múzeí na južnom Slovensku publikované štúdie s maďarskou tematikou spravidla v slovenskom jazyku, nanajvýš s maďarskými resumé. Pred zmenou režimu roku 1989 sa etnografické štúdie s maďarskou tematikou, písané v plnom rozsahu v maďarskom jazyku viacmenej pravidelne objavovali len v informačných materiáloch a ročenkách Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, Okresného múzea v Nových Zámkoch a Podunajského múzea v Komárne. Podobná (i keď nie totožná) bola situácia aj v prípade iných vedných disciplín.

6. – Keďže na prebale prvého zväzku je uvedený rok 1979, pod ním na obálke je rok 1980 a copyright označuje rok 1981, spätne je ťažké zistiť, v ktorom roku uzrela vlastne zbierka svetlo sveta. Po veľmi dlhých prípravných prácach k tomu došlo zrejme roku 1981.

7. – K tejto problematike pozri zväzky doteraz vydaných maďarských etnografických biblio-grafií na Slovensku: Fülöp 1992; L. Juhász 1995; L. Juhász 1998; L. Juhász 1999b; L. Juhász 2000a; L. Juhász 2000b; L. Juhász 2003; L. Juhász 2004, ďalej výberovú bibliografiu dejín Maďarov na Slovensku (Simon 2004), sčasti dve archeologické bibliografie Gábora Nevizánszkeho (Nevizánszky 1993; Nevizánszky 1995), prípadne karentované slovenské a/alebo maďarské odborné bibliografie jednotlivých vedných odborov.

Stránky: 1 2 3 4 5 6