Károly Tóth: Vývoj systému inštitúcií maďarskej menšiny

Csemadok

6. Záver

Maďarské menšinové inštitúcie na Slovensku prešli po roku 1989 obrovskými zmenami. Vytvorili si osobitnú hierarchiu hodnôt, prebudoval sa systém ich vzájomných vnútorných i vonkajších vzťahov, ich finančné zdroje sa stabilizovali, ich závislosť od politiky sa rokmi postupne neustále zmenšovala. Svojou činnosťou pokrývajú viaceré dôležité oblasti života menšinovej komunity, o ktoré sa nevie postarať ani štát, ani samosprávy či podnikateľská sféra. Sieť maďarských menšinových inštitúcií sa dá v prostredí tretieho sektoru na Slovensku charakterizovať ako značne špecifický a jednostranne zameraný segment, predsa však tvoriaci v rámci sebou samým vytvorených etnických hraníc kompaktný celok.

Môžeme tu hovoriť o plne organizovanom inštitucionálnom systéme, ktorý je schopný – občas síce ťažkopádne a oneskorene – reagovať na výzvy doby. Z hľadiska zdrojov financovania je závislý od podpôr prichádzajúcich z Maďarskej republiky, pričom jeho financovanie a spoločenský status na Slovensku nie sú doriešené. Maďarské menšinové inštitúcie na Slovensku tvoria kváziautonómny inštitucionálny systém, ktorý plní významné sebaregulujúce funkcie aj v obdobiach vystupňovaného spoločenského a etnického napätia.

Čo sa týka odvetvovej štruktúry, významné úlohy zastáva tento systém najmä v oblasti kultúry a školstva, ale zaoberá sa takmer všetkými otázkami, ktoré menšinová komunita nastoľuje na miestnej a regionálnej úrovni. Jeho nedostatkom je to, že na výzvy modernej doby reaguje pomerne nepružne, v dôsledku svojej uzavretosti len s ťažkosťami realizuje disponibilné šance a z hľadiska odbornej kvalifikovanosti a úrovne inštitucionálnej ko-munikácie ďaleko zaostáva za slovenským priemerom.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12