László Öllös: Programy Maďarských strán


POZNÁMKY

1. Neboli takými ani dokumenty Výboru na ochranu práv maďarskej menšiny v Československu.

2. Sčasti to možno vysvetliť tým, že maďarská verejnosť na Slovensku samotné toto obdobie takmer vôbec nepoznala. Bolo k nej vydaných len niekoľko vedeckých publikácií, tlač sa touto témou nezaoberala. Aj v tomto prípade tvorila výnimku beletria.

3. Na listine tejto strany sa vo voľbách 1990 dostávajú do Slovenskej národnej rady štyria maďarskí poslanci: Ferenc Kardos, Péter Paulický, János Varjú a József Zselenák.4. Pozri nasledovné dokumenty: Vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy, Deklarácia o princípoch Maďarskej nezávislej iniciatívy, Programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy, resp. neskoršie Spoločné vyhlásenie Verejnosti proti násiliu a Maďarskej nezávislej iniciatívy o spolužití národov, národných menšín a etnických skupín na Slovensku. In: Sloboda a zodpovednosť. Program Maďarskej občianskej strany. S. l. [Bratislava]: Vydala Ústredná kancelária Maďarskej občianskej strany 1992, s. 101 – 119.

5. Rozhodnutie o založení hnutia sa zrodilo na stretnutí, ktoré zorganizovala MNI. Podľa Nándora Bárdiho „nápad so založením Maďarského kresťansko-demokratického hnutia (MKDH) prvý raz skrsol v hlavách vedúcich činiteľov MNI, predovšetkým s cieľom získania religióznych maďarských voličov na dedinách“. Bárdi, Nándor: Tény és való: A budapesti kormányzatok és határon túli magyarság kapcsolattorténete. Bratislava: Kalligram 2004, s. 113. K Bárdiho konštatovaniu treba dodať, že MNI vo svojich programoch, na základe svojej koncepcie fungovania systému maďarských strán na Slovensku, považovala za dôležité organizačné zastúpenie kresťanskej demokracie v politickom živote aj prostredníctvom spolupráce maďarských a slovenských kresťanských demokratom, ako aj prostredníctvom etablovania maďarských menšinových strán v medzinárodných organizáciách konzervatívnych strán. Tento krok tvoril časť koncepcie maďarského straníckeho pluralizmu na Slovensku, ktorá sa viazala na významné európske demokratické ideológie. Preto nebola MNI proti založeniu MKDH, ba vydala výzvu na vytváranie maďar-ských kresťanskodemokratických klubov a na stretnutí, ktoré zorganizovala, sa zrodilo rozhodnutie založiť MKDH.

6. Programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy. In: Sloboda a zodpovednosť. Cit. d., s. 109.

7. Pozri vyhlásenia MNI, resp. jej prvý program.

8. Programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy. In: Sloboda a zodpovednosť. Cit. d., s. 113.

9. Zoltán Kántor v súvislosti s Maďarmi v Rumunsku a s Demokratickým zväzom Maďarov v Rumunsku (RMDSZ) vysvetľuje, aký veľký význam môže mať politická organizácia v organizovaní vnútrokomunitného života danej národnostnej menšiny v období po roku 1989.

Podľa Kántora „RMDSZ plní dvojakú funkciu. Sčasti sa zúčastňuje na politickom živote Rumunska ako politická strana, sčasti plní spoločensko-organizačné úlohy v súvislosti s maďarskou menšinou v Rumunsku“. Kántor, Zoltán: A nemzeti identitást formáló intézményrendszerek. In: Fedinec, Csilla (red.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság KözépEurópában. Budapest: Teleki László Alapítvány 2002. V danej situácii má formujúci sa politický život skutočne významný vplyv na charakter vznikajúcich menšinových spoločenských organizácií a na ich vzťah k politike. Zároveň však môžeme tvrdiť, že táto téza platí čiastočne aj obrátene: aj vznikajúce strany boli svojím charakterom a smerovaním naviazané na tie existujúce organizácie, ktoré sa formálne alebo neformálne zúčastňovali na zakladaní týchto strán.

10. Toto sa konštatuje vo Vyhlásení Maďarskej nezávislej iniciatívy (20. november 1989). In: Sloboda a zodpovednosť. Cit. d., s. 102, pozri tiež Deklarácia o princípoch Maďarskej nezávislej iniciatívy. Tamtiež, s. 106 – 108. Pozri ešte Bárdi, Nándor – Éger, György (red.): Útkeresés és integráció: Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból 1989 – 1999. Budapest: Teleki László Alapítvány 2000, s. 201 ako aj s. 202 – 203.

11. Vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy. In: Sloboda a zodpovednosť. Cit. d., s. 102.

12. Tamtiež.

13. Deklarácia o princípoch Maďarskej nezávislej iniciatívy. Tamtiež, s. 107.

14. Tamtiež.

15. Programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy. In: Sloboda a zodpovednosť. Cit. d., s. 110.

16. Tamtiež, s. 111. Vytvorenie tohto ministerstva sa nepodarilo. Počas rokovaní NMI navrhovala na čelo ministerstva Miklósa Durayho.

17. Programové vyhlásenie Maďarskej nezávislej iniciatívy. In: Sloboda a zodpovednosť. Cit. d., s. 112.

18. Tamtiež, s. 113.

19. Tamtiež, s. 114.

20. Tamtiež, s. 115.

21. Tamtiež.

22. Tamtiež, s. 116.

23. Zakladajúca listina Spolužitia. In: Bárdi, Nándor – Éger, György (red.): Útkeresés és integráció. Cit. d., s. 212.

24. Tamtiež, s. 213.25. Volebný program Spolužitia z roku 1990. In: Bárdi, Nándor – Éger, György (red.): Útkeresés és integráció. Cit. d., s. 215.

26. Tamtiež, s. 216.

27. Tamtiež.

28. Tamtiež, s. 217.

29. Tamtiež.

30. Program Maďarského kresťansko-demokratického hnutia 1990. In: Bárdi, Nándor – Éger, György (red.): Útkeresés és integráció. Cit. d., s. 206.

31. Tamtiež.

32. Tamtiež.

33. Tamtiež, s. 207.

34. Tamtiež.

35. Tamtiež, s. 210.

36. Bárdi, Nándor: Tény és való: A budapesti kormányzatok és a határontúli magyarság kapcsolattörténete. Cit. d., s. 113.

37. Kam kráča Československo? Memorandum Politického hnutia Spolužitie o národnostných menšinách v Československu. In: Pogány, Erzsébet (red.): Az Együttélés öt éve: Esemény-naptár és dokumentumgyűjtemény 1990 – 1995. Bratislava: Vydala Ústredná kancelária Spolužitia s. a. [1995], s. 210.

38. Tamtiež, s. 211.

39. O situácii v krajine. Politické vyhlásenie Republikovej rady Spolužitia. In: Pogány, Erzsébet (red.): Az Együttélés öt éve. Cit. d., s. 234.

40. Tamtiež.

41. Tamtiež, s. 235.

42. Sloboda a zodpovednosť. Cit. d., s. 68.

43. Tamtiež, s. 69.

44. Napríklad Vyhlásenie o okolnostiach rozpadu Československa. In: Bárdi, Nándor – Éger, György (red.): Útkeresés és integráció. Cit. d., s. 26 – 261.

45. Napríklad v súvislosti s odškodnením deportovaných obyvateľov po druhej svetovej vojne alebo v otázke slovenskej ústavy je takýmto spoločným stanoviskom Memorandum Spolužitia, Maďarského kresťansko-demokratického hnutia, Maďarskej ľudovej strany a Maďarskej občianskej strany o prijatí Slovenskej republiky do Rady Európy. Tamtiež, s. 271 – 275.

46. Výňatky z nového programu Maďarského kresťansko-demokratického hnutia 1994. Tamtiež, s. 312 – 314.

47. Návrh ústavného zákona Spolužitia. Tamtiež, s. 305 – 312.

48. Tamtiež, s. 309.

49. Program Strany maďarskej koalície. Bratislava, Vydala Ústredná kancelária SMK, 1998.

50. Program Strany maďarskej koalície. Bratislava, Vydala Ústredná kancelária SMK, 2002.

ÖLLÖS, LÁSZLÓ. Programy Maďarských strán. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. ISBN 978-80-89249-16-9.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8