Peter Pažitný – Karol Morvay – Simona Frisová-Ondriašová – Jaroslav Kling: Sprava o výkonnosti južných regiónov


5. GEMER – MALOHONT – NOVOHRAD

5.1. Poloha

Región sa nachádza v južnej časti Slovenskej republiky. Štátna hranica s Maďarskom ohraničuje územie z juhu, na severe susedí so Zvolenskom a Spišom, na východe s Košickým regiónom a na západe má krátku hranicu aj s Tekovom. Najväčšiu časť územia vypíňa Juhoslovenská kotlina, ktorá je na severe lemovaná horským pásom tvoreným Krupinskou planinou, Ostrôžkami a Slovenským Rudohorím. V strednej časti regiónu sa na hraniciach s Maďarskom rozprestiera Cerová vrchovina a vo východnej časti Slovenský kras.

Najvýznamnejšou riekou regiónu je Ipeľ, pretekajúci západnou časťou a Slaná vo východnej časti. Na ostatnom území sa nachádzajú iba horné toky riek, ktoré nadobúdajú na veľkosti a význame až po prekročení maďarskej hranice. Tento región je dopravne podrozvinutý, hoci z prírodného hľadiska má potenciál na rýchle pre-pojenie Bratislavy a Košíc. Hlavná dopravná cesta v regióne je Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava, tvorená železnicou i cestou 1. triedy. Z hľadiska ďalšieho rozvoja bude mať pre región veľký význam dopravné prepojenie severo-južným smerom na Maďarsko.

5.2. Obyvatelstvo a sídla

Gemer – Malohont – Novohrad je s hodnotou 59 obyvateľov/km2 najredšie osídlený región na Slovensku (priemer SR je 110 obyvateľov/km2). Ďalším jeho špecifikom je, že viac ako tretina obyvateľov má inú národnosť než slovenskú. Vytvára ho 361 obcí, pričom 13 z nich sú mestá. Vidiecke obyvateľstvo tvorí väčšinu (55,7 %). Región má dve približne rovnaké centrá – Lučenec (28 221) a Rimavskú Sobotu (24 941). Okrem nich je tu Rož-ňava (19 137) a ďalšie mestá približne rovnakej veľkosti i významu – Veľký Krtíš (13 947), Revúca (13 334) a Fiľakovo (10 235).

5.3. Hospodárstvo

5.3.1. Nezamestnanosť

Región s najväčšími problémami v oblasti trhu práce. Ani v jednom okrese nemala miera nezamestnanosti (v októbri 2003) hodnotu nižšiu ako 22 %. Najnižšia, aj tak však vysoká miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Poltár (22,6 %). Dramaticky vysoké miery nezamestnanosti už dlhodobo vykazujú okresy Rimavská Sobota (v októbri. 2003 dosiahla 28,6 %) a Revúca (28,4 %).

V priebehu obratu vo vývoji na trhu práce (v celoštátnom meradle) v období 2002 a 2003 síce došlo k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti aj v tomto regióne (s výnimkou okresu Poltár), ale toto zlepšenie sa pri mimoriadne vysokých mierach nezamestnanosti v tomto regióne zdá byť nevýznamné.

5.3.2. Mzdová úroveň

Zo značnej nerovnováhy na trhu práce vyplýva aj veľmi nízka mzdová hladina. Región má druhú najnižšiu mzdovú hladinu v SR (nižšiu má iba Šariš). Priemerná mesačná mzda dosiahla 63 % úrovne priemernej mzdy v Bratislave a 84 % úrovne celoštátnej priemernej mzdy.

5.3.3. Produkcia

Kvantitatívne charakteristiky produkcie sa z dôvodu nedostatku dát vzťahujú len na posledné roky 2000 až 2002.
Objem hmotných investícií v prepočte na jedného pracovníka je iba zlomkom priemernej celoštátnej hodnoty. Kapitálová vybavenosť podnikov je preto veľmi nízka. Výnimkou je iba okres Rožňava (graf 11).

Vo väčšine okresov produktivita práce priemyselných podnikov výrazne zaostáva za celoštátnym priemerom, bez zjavných známok dobiehania. Výnimkou je opäť okres Rožňava s nadpriemernou produktivitou práce (čo súvisí aj so spomínanou lepšou kapitálovou vybavenosťou) – graf 12.

Ukazovatele dynamiky produkcie vypovedajú o vážnych diferenciách aj vo vnútri regiónu: V okresoch Revúca a Veľký Krtíš v období 2001 – 2002 klesol objem produkcie aj pridanej hodnoty (a to aj v bežných cenách). V ostatných okresoch bol v tom istom období zaznamenaný rast (graf 13).


Príklady významných aktivít a podnikov

Pripravovaný priemyselný park Lučenecjuh (Primpark) je organickou súčasťou Silikátovej hospodárskej zóny (SIHOZ) a predstavuje spoločný projekt Mesta Lučenec, Regionálnej slovenskej obchodnej priemyselnej komory v Lučenci, spoločnosti Avant a v súčasnosti už aj ďalších firiem. Záujem potenciálnych investorov sa môže upriamiť na využívanie nerudných surovín v regióne, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí parku.

Región zastupujú na najvyšších stupňoch odvetvových top-rebríčkov predovšetkým pot-ravinárske podniky (Tauris, a. s., Rimavská Sobota je najväčším potravinárskym podnikom SR).

5.4. Výkonnosť regiónu

Výkonnosť regiónu kontinuálne klesá. Napriek stabilným číslam o hrubej produkcii má región problém predovšetkým s úrovňou miezd, ktorá vo všetkých odvetviach hospodárstva pomerne k iným regiónom klesá. Najväčší prepad zaznamenal priemysel a stavebníctvo. Taktiež sa zhoršila zamestnanosť v stavebníctve a v poľnohospodárstve.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7