Peter Pažitný – Karol Morvay – Simona Frisová-Ondriašová – Jaroslav Kling: Sprava o výkonnosti južných regiónov


7. TEKOV

7.1. Poloha

Tekov sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska. Na juhu má krátku hranicu s Maďarskom, na východe susedí s Gemersko – No- vohradsko – Malohontským regiónom a Zvolenskom, na severe s Turcom a Hornou Nitrou a na západe s Dolnou Nitrou. V južnej časti ešte zasahuje do regiónu Podunajská nížina. Severná časť je tvorená zväčša pohoriami (Tríbeč, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické a Štiavnické Vrchy), do ktorých sú vklinené nížinné časti (Žiarska kotlina). Osou regiónu je rieka Hron, pozdĺž ktorej ide cestná i železničná komunikácia.

7.2. Obyvateľstvo a sídla

Tekov je druhý najredšie osídlený región. Na jeden kilometer štvorcový plochy pripadá len 77 obyvateľov. Počtom obyvateľov je takisto druhým najmenším regiónom a rozlohou sa radí skôr k menším celkom. Región tvorí 189 obcí, z ktorých 10 má štatút mesta. Mestské obyvateľstvo tvorí 47,9 % obyvateľstva regiónu. Najväčším mestom sú Levice (36 545). Ďalšími väčšími mestami sú Žiar nad Hronom (19 831), Zlaté Moravce (15 520) a Banská Štiavnica (10 879). Ostatné mestá nedosahujú veľkosť 10 000 obyvateľov.

7.3. Hospodárstvo

7.3.1. Nezamestnanosť

Z hľadiska trhu práce výrazne problémový región, iba v jedinom okrese bola podľa posledných dostupných údajov (október 2003) miera nezamestnanosti pod úrovňou 20 % (išlo o okres Banská Štiavnica s hodnotou 15,9 %). V ostatných okresoch je miera nezamestnanosti relatívne málo diferencovaná a veľmi nepriaznivá, pohybuje sa v intervale 20 % až 23,6 % (táto najnepriaznivejšia hodnota prislúcha okresu Žarnovica).
Na rozdiel od ostatných okresov tohto regiónu, v okresoch Žiar nad Hronom a Žarnovica nedošlo k poklesu miery nezamestnanosti v posledných dvoch rokoch.

7.3.2. Mzdová úroveň

Priemerná mzda mierne zaostáva za priemernými hodnotami v SR. Priemerná mzda dosahuje 73 % úrovne mzdy v Bratislave a mierne prevyľuje 98 % úrovne celoštátneho priemeru.

7.3.3. Produkcia

Kvantitatívne charakteristiky produkcie sa z dôvodu nedostatku dát vzťahujú len na posledné roky 2000 až 2002. Výsledky investičnej aktivity v priemysle sú značne diferencované: V časti okresov (Žiar nad Hronom, Žarnovica) bol v období 2000 – 2002 zaznamenaný objem hmotných investícií v prepočte na jedného pracovníka na úrovni celoštátneho priemeru. V ostatných častiach regiónu je hodnota tohto ukazovateľa podstatne nižšia (graf 19).

Produktivita práce má skôr problematický vývoj: jedine v okrese Žiar nad Hronom je produktivita priemyselných podnikov vyššia ako priemer SR, ale postupne sa tento náskok znižuje. V ostatných okresoch, vrátane Levíc produktivita výrazne zaostáva za priemerom SR (graf 20).
Výsledky rastu tržieb a pridanej hodnoty sú značne heterogénne, iba v prípade okresu Žarnovica možno hovoriť o dynamickom raste oboch veličín (hoci značný rast pridanej hodnoty – pri poklese tržieb – je prítomný aj v okrese Banská Štiavnica) – graf 21.


Príklady významných aktivít a podnikov
Pripravované priemyselné parky Šahy a Levice-Géňa.

7.4. Výkonnosť regiónu

Tekov j pozitívnym prekvapením zmien za posledných 20 rokov. Výkonnosť sa zvýšila zo 69,4 na 72,8 bodu. Ťahúňom tohto vývoja je predovšetkým významne rastúca hrubá produkcia so stabilnou pozíciou v zamestnanosti v porovnaní s ostatnými regiónmi. Rýchlejšie ako v iných regiónoch stúpa priemerná mzda v poľnohospodárstve a v priemysle. Index starnutia je stabilný, avšak podobne ako v iných južných regiónoch, sa zhoršuje situácia v stavaní nových bytov.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7