Peter Pažitný: Zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva južných regionov


4.2. Štandardizovaná miera úmrtnosti (SDR)17

Nižšia úroveň strednej dĺžky života veľmi úzko súvisí s vyššou mierou úmrtnosti pri chorobách obehovej sústavy (až o 18 %) a s vyššou mierou úmrtnosti pri nádorových ochoreniach (v posledných rokoch okolo 5 %) – tabuľka 5.

Zaostávanie južných regiónov v zdravotnom stave obyvateľov za priemerom Slovenska dokumentuje index zaostávania, ktorý je skonštruovaný ako podiel SDR v jednotlivých druhoch príčin smrti v južných regiónoch k SDR za SR. Všimnime si, že pri chorobách obehovej sústavy dosahoval tento index v roku 1992 hodnotu 1,20; čiže južné regióny mali až o 20 percent vyššiu úmrtnosť na choroby obehovej sústavy ako priemer Slovenska. Žiaľ, tento ukazovateľ sa na rozdiel od obehovej sústavy (až o 18 %) a s vyššou mierou úmrtnosti pri nádorových ochoreniach (v posledných rokoch okolo 5 %) – tabuľka 5.

Zaostávanie južných regiónov v zdravotnom stave obyvateľov za priemerom Slovenska dokumentuje index zaostávania, ktorý je skonštruovaný ako podiel SDR v jednotlivých druhoch príčin smrti v južných regiónoch k SDR za SR. Všimnime si, že pri chorobách obehovej sústavy dosahoval tento index v roku 1992 hodnotu 1,20; čiže južné regióny mali až o 20 percent vyššiu úmrtnosť na choroby obehovej sústavy ako priemer Slovenska. Žiaľ, tento ukazovateľ sa na rozdiel odostatných v priebehu posledných 12 rokov zlepšil len veľmi mierne na 1,18 (tabuľka 3). Rozdiel medzi krivkou priemeru južných regiónov a priemeru SR sa z dlhodobého hľadiska znižuje len minimálne (graf 3).

Naopak, ak si pozorne pozrieme index zaostávanie pri nádoroch, zistíme, že v roku 1992 dosahoval index hodnotu 1,11 – pričom počas posledných 12 rokov postupne klesá až na 1,05 v roku 2003. Taktiež je zrejmé postupné uzatváranie nožníc medzi mierou úmrtnosti v južných regiónoch oproti priemeru Slovenska (graf 4).

Ako veľmi pozitívna sa javí situácia pri ochorení na diabetes, ale tiež to môže byť dané určitými trendmi, ktoré zatiaľ nie sú dobre vysvetliteľné (najmä výrazné rozdiely medzi jednotlivými rokmi). Každopádne, po dramatickom vývoji za posledné roky klesla úmrtnosť na diabetes v posledných dvoch rokoch na hodnoty takmer identické s priemerom Slovenska (pozri graf 5)

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11