Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie


Výsledky výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Výmena obyvateľstva, zahájená v apríli 1947, trvala do decembra 1948. Podľa konečnej správy o činnosti Československej presídľovacej komisie zo dňa 20. januára 1949 výmennými transportmi (podľa V. článku Dohody) presídlili do Maďarska 45 475 osôb, ako vojnových previnilcov (podľa VIII. článku Dohody) 2 905 osôb, tzv. režimistickými transportmi[35] 1 032 osôb, z Rusoviec 75 osôb, ďalších 6 000 osôb údajne odišlo dobrovoľne. Tak v rámci výmeny obyvateľstva bolo presídlených do Maďarska spolu 55 487 osôb maďarskej národnosti. Okrem nich ďalších 1 083 osôb odišlo na základe rozhodnutia československo-maďarskej Zmiešanej komisie (ZK) č. 47 a 33 090 osôb podľa rozhodnutia č. 60.[36] Celkovo bolo teda z Československa do Maďarska vysídlených, resp. sa presídlilo 89 660 osôb maďarskej národnosti.

Z Maďarska do Československa sa výmennými a  režimistickými transportmi presídlilo spolu 59 774 Slovákov, ďalších 7 783 odišlo z Maďarska na základe rozhodnutia ZK č. 47 a 4 230 osôb podľa rozhodnutia č. 60, celkovo teda z Maďarska do Československa sa presťahovalo 71 787 Slovákov.[37]

O niečo odlišné údaje sa nachádzajú v konečnej správe Maďarskej presídľovacej komisie zo dňa 27. januára 1949. Podľa toho sa z Československa do Maďarska výmennými transportmi presídlili 46 316 osôb, ako „vojnových previnilcov“ 3 211 osôb, režimistickými transportmi 983 osôb, v rámci výmeny obyvateľstva vysídlili teda do Maďarska 50 510 osôb maďarskej národnosti. Ďalších 35 045 osôb odišlo na základe rozhodnutia ZK č. 60 a 1 284 osôb opustilo Československo na základe rozhodnutia č. 47. Z Československa do Maďarska bolo teda vysídlených celkovo 87 839  Maďarov.

Z Maďarska do Československa sa oproti tomu presťahovalo výmennými transportmi 58 718 osôb, režimistickými transportmi 1 092 osôb, v rámci výmeny obyvateľstva sa teda dobrovoľne presídlilo do Československa 59 810 Slovákov. Okrem nich odišlo z Maďarska 9
414 osôb podľa rozhodnutia ZK č. 60 a 1 991 podľa rozhodnutia č. 47, počet Slovákov, ktorí sa do Československa presťahovali bol teda celkovo 71 215.[38]

Napriek tomu, že sa výmena obyvateľstva nerealizovala v takých rozmeroch, ako si to Československo predstavovalo – neuskutočnilo sa medzi inými jednostranné presídlenie niekoľko desiatok tisíc Maďarov z titulu vojnového previnenia – vysídlenie zhruba 15% maďarskej menšiny a osídlenie Slovákov v najviac dotknutých regiónoch (predovšetkým na južnom Pohroní v okolí Levíc, v západnej časti Žitného ostrova, pri dolnom toku Váhu, v oblasti medzi Komárnom a Novými Zámkami, v menšom rozsahu na Gemeri) zapríčinilo výraznú zmenu etnického zloženia mnohých miest a obcí na južnom pohraničí Slovenska.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7