St, 29. mája 2024.

O genetickom zložení starých Maďarov a súčasného maďarského obyvateľstva

Vďaka Pálovi Liptákovi (maďarský antropológ; 1914-2000) je už takmer polstoročie známe, že z ľudských kostí pochádzajúcich z 10. storočia patrí len 16,7% k mongoloidnej a europo-mongoloidnej rase. Teda dnešné genetické a sérologické zloženie Maďarov, kde je jasne vykázaný európsky charakter a nedostatok ázijského elementu, sa nepripisuje len miešaniu sa rôzneho obyvateľstva v Uhorsku za uplynulé tisícročie. Totižto už populácia tzv. starých Maďarov (maď. honfoglalás-kori) vrátane i obyvateľstva Uhorska v období vlády sv. Štefana pozostávala takmer výlučne z obyvateľov, ktorí boli aj biologicky európskeho pôvodu.

István Raskó (genetik, profesor emeritus; 1939) a spolupracovníci takisto uskutočnili výskum, ktorý priniesol nové a zaujímavé výsledky. Za pomoci genetiky sa umožnil náhľad do nekonečnej spleti pôvodu starých Maďarov. Získané výsledky pre historika nie sú prekvapujúce: Genetické zloženie obyvateľstva Uhorska z 10. storočia a „Maďarov“ z 20. storočia sa od seba značne líši.
Aj tento výskum potvrdzuje, že treba byť veľmi opatrný, ak sa snažíme klásť väčšiu historickú závažnosť genetickým vzorkám odobratým od modernej populácie. Celý výskum sa vtedy môže vyhodnotiť aj historicky, ak dodržíme a splníme predovšetkým dve dôležité kritériá:

  1. Genetický výskum jedného národa (v tomto prípade Maďarov) sa nemôže uskutočniť len tým spôsobom, že odoberieme jedine genetické vzorky najstarších a najmladších predstaviteľov daného etnika. Musíme analyzovať pri tom aj genetické vzorky tých jedincov, ktorí žili v jednotlivých obdobiach medzi týmito dvomi periódami. Totiž vývoj súčasného maďarského etnika (ako aj hociktorého iného národa) sa môže odhaliť jedine na základe priebežných chronologických informácií.
  2. Pri téme „genetika Maďarov“ by sa s takou istou intenzitou mala zároveň skúmať aj genetika celej východnej Európy. Veď vývoj Maďarov z obdobia 10.-11. storočia prebehol v spolupráci veľmi rozmanitej skupiny „národov“, ktoré obývali toto územie. Zatiaľ sa však takéto výskumy uskutočnili v tejto oblasti len vo veľmi malej miere.